phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Criw sy’n astudio Cymraeg yn y Chweched

Llongyfarchiadau i Laura Hughes Bl.13 am ennill y drydedd wobr yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa Dafydd Rowlands eleni. Roedd y beirniad, T.James Jones, yn canmol ei gwaith yn fawr. Da iawn hefyd i Catrin Hedges am gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y wobr.

Llongyfarchiadau i Sara Dafydd Bl.13 am ddod yn ail yng nghystadleuaeth Tlws yr Ifanc eleni o dan 25 oed yn Eisteddfod yr Hendy a hynny mewn cystadleuaeth lle cafwyd 35 ymgais. Da iawn hefyd i Rhydian Cleaver Bl.12 am gyrraedd y rhestr fer.

Hyfryd oedd clywed am lwyddiant dwy o fl.13 yn ennill ysgoloriaethau i barhau i astudio’r Gymraeg yn y brifysgol y flwyddyn nesaf. Enillodd Sara Dafydd un o ysgoloriaethau creadigol Adran y Gymraeg Prifysgol Caerdydd, a Laura Hughes ysgoloriaeth Adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe. Pob dymuniad da iddynt y flwyddyn nesaf!

 

Gwobr Sefydliad Morgan Parry

Pleser oedd croesawu Jane Davidson atom yn ddiweddar i gyflwyno gwobr Sefydliad Morgan Parry i griw o fl.8. Y dasg a osodwyd gan y Sefydliad eleni oedd creu ffilm fer ar y testun “Cymru a Garem”. Aeth Ffion Tomos, Anwen Morgan, Jack Thomas a Toby Porter ati i greu ffilm yn dangos eu breuddwydion am Gymru’r dyfodol- gan sôn am genedl sy’n gwarchod yr amgylchedd, sy’n byw’n iach, sy’n estyn llaw i helpu eraill, sy’n parhau i warchod ein diwylliant a chenedl a gyrhaeddodd y nod o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Casglwyd Bl.8 at ei gilydd er mwyn mwynhau’r fideo ac er mwyn gwobrwyo’r pedwar. Llongyfarchiadau iddynt am greu ffilm ddifyr a chynhwysfawr!

 

 

 

 

Gwobrau llenyddol Eisteddfod yr Urdd

Llongyfarchiadau i Siôn Thomas Bl.7 ar ennill y wobr gyntaf yn y gystadleuaeth ysgrifennu rhyddiaith i fl.7!

Llongyfarchiadau i grŵp o ddisgyblion iau yr ysgol am ennill yr ail wobr yn y gystadleuaeth creu Cywaith i flynyddoedd 7-9 yn Eisteddfod yr Urdd eleni. Y thema oedd “Chwedlau” a chrëwyd llyfryn a DVD ar y thema.

Daeth llwyddiant hefyd i’r cywaith hŷn wrth iddynt ennill y wobr gyntaf am eu cywaith nhw mewn cystadleuaeth i rai o dan 25ain oed. Creu gwefan ar y thema “Bro” oedd y dasg i’r disgyblion hŷn.

Gwisg Ysgol hanner pris!

Stoc gyfyngedig ar gael cysylltwch yr ysgol am fwy o wybodaeth

 

Crys chwys nefi – 11-12, XL, XXL – £5

Crys chwys lliw gwin ymarfer corff merched – 11-12, 13, S, M, L, XL – £5

Crys polo gwyn- L, XL & XXL – £5

Sgort – M, L, XL – £5

Siorts sidan – 32, 34, 36, 38 & 40” – £3

Siorts rygbi – 30 34, 36, 38, 40” – £4

Sanau – 7-11 & 11-14 – £4

Trwsus chwys – 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40” gwast – £8

Crys rygbi – 32, 34, 36, 38, 40, 42” – £8

Siwmper chweched dosbarth – merched / bechgyn S, M & L XXL – £7

2 crys gwyn fechgyn – 15, 16, 17” coler – £3

Taliad gydag arian neu siec.

Arolwg o brydau ysgol yn Abertawe

Mae’r Awdurdod Lleol yn gwahodd rhieni a gofalwyr ein plant i fynegi eu barn ar brydau ysgol fel rhan o adolygiad y cyngor sy’n edrych ar ei holl wasanaethau arlwyo. Drwy gymryd rhan, gallwch sicrhau bod barn rhieni a gofalwyr yn cael ei hystyried wrth nodi’r ffordd ymlaen ar gyfer darpariaeth arlwyo mewn ysgolion.

 

Ni wnaed unrhyw benderfyniadau ar y cam hwn. Bydd gwybodaeth a gesglir yn yr arolwg hwn yn dylanwadu ar yr opsiynau a gyflwynir yn y dyfodol. Mae’r cyngor hefyd yn casglu barn drwy weithgareddau eraill, a byddwn yn cymharu â rhannau eraill o’r sector cyhoeddus a phreifat.

 

Mae’r arolwg ar gael ar-lein yn http://www.abertawe.gov.uk/article/33742/Arlwyo-Cyfle-i-Ddweud-eich-Dweud

 

Amserlen Adolygu Mai 2017

Amserlen adolygu Mai 2017

Gwybodaeth LCA

Am fwy o wybodaeth ar Lwfans Cynhaliaeth Addysg – LCA, cliciwch ar y linc isod.

http://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/ab/gwybodaeth-i-rieni/lwfans-cynhaliaeth-addysg.aspx#.WQL7ZbczXcs