phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Taith gwobrwyo blwyddyn 12 ddydd Llun 13/7/15

Taith gwobrwyo blwyddyn 12 ddydd Llun 13/7/15 – cliciwch am y Llythyr

Llwyddiant Eisteddfodol

Yn ystod hanner tymor y Sulgwyn aeth tua 70 o blant o Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe i gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerffili. Roedd 17 o eitemau gan yr ysgol yn cymryd rhan yn yr Eisteddfod gan gynrychioli Gorllewin Morgannwg. Rhai o’r cystadlaethau hyn oedd, y côr blynyddoedd 7 – 9, y parti llefaru, y parti dawnsio gwerin a chôr merched hŷn yr ysgol, i enwi ond ychydig gystadlaethau. Bu’r ysgol yn llwyddiannus gyda 6 chystadleuaeth yn cyrraedd y llwyfan, gan gynnwys Steffan Leonard, oedd yn llefaru’n unigol. Llongyfarchiadau i bawb a oedd ynghlwm â’r cystadlu!

 

Opsiynau Blwyddyn 12 Medi 2015

Mae’n bleser cyflwyno colofnau opsiwn ar gyfer mis Medi 2015.
Mae gwybodaeth pellach ar bob cwrs ar gael ym Mhrosbectws y Chweched.
Os oes angen unrhyw gyngor pellach, cysylltwch gyda Mr Ben Davies neu Mr Carwyn Jenkins. Edrychwn ymlaen at eich gweld ar ddiwrnod canlyniadau TGAU ar yr 20fed o Awst, a nôl ym Mryn Tawe yn astudio yn y Chweched Dosbarth.

Llwyddiant yn rownd derfynnol Undeb Siarad Cyhoeddus Lloegr

Ar ôl rownd derfynol ‘Performing Shakespeare’, (a drefnwyd gan yr ESU a chynhaliwyd yn Dartmouth House, Llundain) rhaid llongyfarch Steffan a Manon, enillwyr haeddiannol y ‘duologue’ gorau am ddetholiad o’r ‘Tempest’! Bu’r gynulleidfa’n chwerthin gyda nhw wrth iddynt arddangos eu perfformiad brwd ac egniol, tra bod ei athrawes (eu cefnogwr mwyaf brwdfrydig), Mrs Naomi Tootill-Evans yn falch iawn ohonynt. Mae eu llwyddiant yn dipyn o gamp wrth iddynt guro ysgolion ledled Cymru a Lloegr! Yn ogystal, cafodd pob un o’r tair gwobr posib eu cipio gan ddisgyblion o ysgolion yn Ne Cymru.

ESU Final Shakespeare project 1

Amserlen Adolygu Gwyliau’r Pasg

Dydd Llun 30/3/2015 Blwyddyn 11 (Set 4) Adolygu Llenyddiaeth a Iaith 9.00 – 12.00 CS
Blwyddyn 11 (Set 1) Adolygu Llenyddiaeth a Iaith 9.00 – 1.00 NTE
Blwyddyn 11 (Set 2) Adolygu Saesneg 12.30 – 3.00 VJ
Blwyddyn 12 a 13 TGCh (yn Ysgol Gwyr) 10.00 – 3.00 GJE/JF
Blwyddyn 12 Saesneg Llen 12.00 – 3.00 CS
Blwyddyn 12 Addysg Grefyddol 9.30 – 12.00 RJ
Blwyddyn 13 Adolygu ‘King Lear’ 9.30 – 1.00 VJ
Dydd Mawrth 31/3/2015 Blwyddyn 10 Saesneg (Set 3) 9.00 – 11.00 NTE
Blwyddyn 11 Gwasnaethau Cyhoeddus 9.30 – 12.00 LM
Blwyddyn 11 Iechyd a Gofal 9.30 – 12.00 BW
Blwyddyn 12 a 13 Lletygarwch 9.30 – 11.30 JM
Blwyddyn 12 Daearyddiaeth 9.00 – 12.00 BSD
Dydd Mercher 1/4/2015 Blwyddyn 11 Daearyddiaeth 9.00 – 1.00 RK
Blwyddyn 10 ac 11 Astudiaethau Busnes 9.30 – 12.30 JF
Blwyddyn 11 Astudiaethau Cyfryngau 10.00 – 3.00 NE
Blwyddyn 12 Cemeg 9.30 – 3.30 SG
Dydd Iau 2/4/2015 Blwyddyn 12 Seicoleg 9.00 – 3.00 NT
Blwyddyn 10 DT 9.30 – 12.30 MB

Gwener y Groglith

 

Dydd Llun y Pasg
Dydd Mawrth 7/4/2015 Blwyddyn 12 Cymraeg  9.00 – 1.00 MJ a REJ
Blwyddyn 11 Cemeg Trifflyg (Cem 3)  9.30 – 12.00 SG
Blwyddyn 11 Cemeg (Set 2)  1.00 – 3.30 SG
Dydd Mercher 8/4/2015 Blwyddyn 11 Addysg Gorfforol  9.30 – 12.00 RhT
Blwyddyn 11 Set 1 Cemeg 9.30 – 12.00 SG
Dydd Iau 9/4/2015 Blwyddyn 11 BTEC Gwas Cyhoeddus 9.30 – 1.30 GD
Blwyddyn 11 Drama 10.00 – 2.00 MWC
Blwyddyn 11 Cymraeg (Set 1) 10.00 – 12.30 CL
Blwyddyn 11 Astudiaethau Cyfryngau 10.00 – 4.00 NE
Dydd Gwener 10/4/2015
Dim Sesiwn

 

Copi o’r amserlen i argraffu (PDF)

Ser ffilmio ac animeiddio Bryn Tawe

Ym mis Rhagfyr cafodd 15 o flwyddyn 7 ail ddiwrnod o weithdy dan nawdd Llenyddiaeth Cymru a’r prosiect Dylanwad. Daeth yr actor Nick McGaughey a’r artist Owain Llewelyn i’r ysgol i weithio gyda’r disgyblion a chreu ffilm o waith Dylan Thomas, ‘Return Journey’. Recordiodd y disgyblion synnau a lleisiau cyn mynd ati i ffilmio ac arbrofi gyda golau a chysgod ac effeithiau sain. Roedd y disgyblion wedi mwynhau’n fawr ac mae’r gwaith gorffenedig yn drawiadol iawn.

Yn ôl yn Haf 2013 bu rhai o flwyddyn 7 yn rhan o brosiect uchelgeisiol i greu ffilm animeiddiedig am fywyd Daniel James. Clywom yn ddiweddar bod y ffilm wedi ei henwebu ar gyfer un o wobrau Zoom eleni sef gwobrau gwyl ffilmiau pobl ifanc Cymru. Mae’r ffilm wedi ei henwebu yn y categori animeiddio gorau, oedran 8-13. Bydd y seremoni yn cael ei chynnal ar nos Wener y 27ain o Fawrth yng Ngholeg Penybont. Tipyn o lwyddiant!

Goliau Darllen

Fel rhan o ddathliadau Diwrnod y Llyfr ym Mryn Tawe, bu rhai o fechgyn blwyddyn 8 yn datblygu eu sgiliau darllen yng nghwmni cynrychiolwyr o glwb pêl-droed Abertawe, cyn-chwaraewr Lee Trundle, a’r enwog, Kevin Johns. Cafodd y disgyblion cyfle i ddarllen am hanes llewyrchus yr Elyrch wrth ymarfer sgiliau sgimio a sganio, cyn holi ein gwesteion am eu hoff atgofion o glwb pêl-droed Abertawe. Uchafbwyntiau’r ymweliad oedd clywed Lee Trundle yn pwysleisio pa mor bwysig yw darllen o fewn gyrfa chwaraewr pêl-droed proffesiynol, tra oedd Kevin Johns wedi son am sut mae’n cael ei ysbrydoli gan ddramâu Shakespeare. Gweler llun o’r disgyblion gyda Lee, Kevin, Mr Simon Davies a Mr Chris Shaw (wedi gwisgo fel Rupert the Bear).

 SAM_0860  SAM_0864