phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Gweithdy gwrthfwlio ‘Show Racism the Red Card’

Diolch i elusen ‘Dangos y cerdyn coch i hiliaeth’ am weinyddu diwrnod llawn o hyfforddiant gwrthfwlio i 30 o fyfyrwyr y Chweched Dosbarth. Cafwyd sesiynau ar ystradebu, hiliaeth yn ogystal â chael y cyfle i rannu syniadau am sut i hyrwyddo ymgyrch gwrthfwlio yn yr ysgol. Diolch yn arbennig i’r Chweched Dosbarth am eu brwdfrydedd a’u hymateb. Y gobaith nawr yw y byddan nhw’n medru cynnal eu gweithdai eu hunain gyda disgyblion iau yr ysgol er mwyn hyrwyddo hawl pob plentyn i fod yn hapus ac yn ddiogel.

Ymgyrch ffoaduriaid Syria ac Irac

Diolch yn fawr i bawb a gyfrannodd nwyddau ar gyfer ein hymgyrch i helpu ffoaduriaid Irac a Syria yn ddiweddar. Aeth criw o’r Chweched Dosbarth â llu o focsys a bagiau yn llawn nwyddau draw at Lyfrgell Penlan er mwyn gwneud cyfraniad sylweddol at yr ymgyrch arbennig hwn. Mae Erthygl 38 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn datgan y dylid diogelu plant yn ystod rhyfel ac mae Erthygl 27 yn datgan bod gan bob plentyn yr hawl i safon dda o fywyd.

syria1 syria2

Gwe-Ddarllediad efo Syr Terry Matthews

Cafodd disgyblion Busnes blwyddyn 11 cyfle i gymryd rhan mewn gwe-darllediad fyw efo Syr Terry Matthews ddoe. Pwrpas y digwyddiad oedd i’r disgyblion cael y cyfle i rannu syniadau am ddyfodol yr ardal, a chwestiynu’r entrepreneur am ei yrfa lwyddiannus. Defnyddiodd y disgyblion e-bost a negeseuon Trydar er mwyn cyfathrebu efo Syr Terry yn ystod y bore.

Syr Terry Matthews 3 Syr Terry Matthews 2
Syr Terry Matthews 1

 

Cwrs anwytho i flwyddyn 12 ym

Annwyl Riant/Warcheidwad,

Rydym yn trefnu Cwrs Preswyl Sefydlu Chweched Bryn Tawe a Gŵyr ym Mhrifysgol Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin ac ym Mharc Margam ar ddydd Iau a dydd Gwener, Medi’r 3ydd a’r 4ydd. Byddwn yn teithio i gampws Prifysgol y Drindod Dewi Sant ar fore dydd Iau ac yn aros yno dros nos ar y campws cyn teithio i Barc Margam ar fore dydd Gwener. Fe fydd y cwrs yn rhoi’r cyfle i aelodau newydd y Chweched gyd gymdeithasu wrth gymryd rhan mewn rhaglen lawn a chyffrous. Bydd y cwrs yn cynnwys sesiynau paratoi myfyrwyr ar gyfer ei hastudiaethau o fewn y Chweched yn ogystal â gweithgareddau adeiladu tîm (gweler y rhaglen am fanylion pellach). Bydd tîm staff y Chweched hefyd yn mynychu’r cwrs, felly fe fydd yn gyfle gwych i bawb i gydweithio a dod i adnabod ei gilydd. Os yw eich plentyn yn ymuno â ni yn y Chweched fe fyddwn yn ddelfrydol yn disgwyl iddo/iddi fynychu’r cwrs hwn gan ei fod yn baratoad gwych ar gyfer y ddwy flynedd nesaf yn y Chweched; ac fe fyddwn hefyd yn dechrau’n syth ar weithgareddau ar gyfer y Fagloriaeth Gymraeg.

Cost y cwrs eleni fydd £47 sy’n cynnwys holl gostau trafnidiaeth a gweithgareddau; cinio a swper ar gampws Prifysgol Y Drindod Dewi Sant ar y dydd Iau a llety dros nos, yn ogystal â brecwast ar fore dydd Gwener. Gofynnir i’r myfyrwyr ddod â phecyn bwyd ar gyfer cinio ar ddydd Gwener ym Mharc Margam.

Byddwn yn gadael yr Ysgol am 09:00 ar ddydd Iau ac yn dychwelyd i’r ysgol erbyn 15:20 ar ddydd Gwener.

Amgaeaf wybodaeth am y cwrs a ffurflen ganiatâd; rhaid dychwelyd y ffurflen gyda blaendal o £20.00 erbyn dydd Iau, 20ed Awst (diwrnod canlyniadau TGAU!) Rhaid i’r Brifysgol dderbyn niferoedd pendant erbyn diwedd Awst.

Disgwylir y balans o £27 dim hwyrach na fore dydd Mercher, 2il o Fedi. Diolch am eich cydweithrediad.

Yn gywir,

Mr Ben Davies

Pennaeth Y Chweched Dosbarth

Taith gwobrwyo blwyddyn 12 ddydd Llun 13/7/15

Taith gwobrwyo blwyddyn 12 ddydd Llun 13/7/15 – cliciwch am y Llythyr

Llwyddiant Eisteddfodol

Yn ystod hanner tymor y Sulgwyn aeth tua 70 o blant o Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe i gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerffili. Roedd 17 o eitemau gan yr ysgol yn cymryd rhan yn yr Eisteddfod gan gynrychioli Gorllewin Morgannwg. Rhai o’r cystadlaethau hyn oedd, y côr blynyddoedd 7 – 9, y parti llefaru, y parti dawnsio gwerin a chôr merched hŷn yr ysgol, i enwi ond ychydig gystadlaethau. Bu’r ysgol yn llwyddiannus gyda 6 chystadleuaeth yn cyrraedd y llwyfan, gan gynnwys Steffan Leonard, oedd yn llefaru’n unigol. Llongyfarchiadau i bawb a oedd ynghlwm â’r cystadlu!

 

Opsiynau Blwyddyn 12 Medi 2015

Mae’n bleser cyflwyno colofnau opsiwn ar gyfer mis Medi 2015.
Mae gwybodaeth pellach ar bob cwrs ar gael ym Mhrosbectws y Chweched.
Os oes angen unrhyw gyngor pellach, cysylltwch gyda Mr Ben Davies neu Mr Carwyn Jenkins. Edrychwn ymlaen at eich gweld ar ddiwrnod canlyniadau TGAU ar yr 20fed o Awst, a nôl ym Mryn Tawe yn astudio yn y Chweched Dosbarth.