phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Gweithdy i’r Chweched

Cynhaliwyd gweithdy arbennig heddiw i’r myfyrwyr sy’n astudio’r Gymraeg yn y Chweched Dosbarth. Croesawyd Mr Robert Rhys i’r ysgol er mwyn cynnal gweithdy gyda’r myfyrwyr ar waith T H Parry-Williams a Waldo Williams. Roedd yn gyfle gwych i bawb ystyried yr ysbrydoliaeth y tu ôl i gerddi’r mawrion hyn, yn enwedig ar ôl ymweld â Rhyd-ddu a’r Preseli ar y daith lenyddol ddiweddar! Diolch yn fawr i Dr Robert Rhys am ei arbenigedd ac am ddod aton ni i gynnal y gweithdy.

Robert_Rhys Robert_Rhys2

Taith Llenyddol y Chweched

Dechreuodd ein taith lenyddol brynhawn Gwener, Tachwedd 28ain wrth i ni, sy’n astudio Cymraeg Safon Uwch, fynd i ymweld â lleoedd llenyddol arwyddocaol yng Nghymru!

Sypreis hyfryd ar ein taith i’r gogledd oedd cael galw yng nghartref y Prifardd Mererid Hopwood! Cafodd bob un ohonom y fraint o eistedd yn ei chadair a gwisgo’r goron! Soniodd hefyd am ei harwr, y bardd Waldo a chyflwynodd ddarnau o’i waith i ni mewn ffordd gofiadwy iawn.

Y Bala oedd ein cartref ar gyfer nos Wener ac yna ddydd Sadwrn, cawsom gyfle i ymweld â Llyn Tryweryn, Yr Ysgwrn (Cartref y bardd Hedd Wyn), Rhyd-ddu (man geni’r llenor T.H.Parry Williams), a Chae’r Gors, sef cartref yr awdures Kate Roberts. Darllenwyd ychydig o hanes perthnasol a darn o farddoniaeth wrth i ni stopio yn y gwahanol leoedd.

Brynhawn Sadwrn, teithiom i’r De orllewin er mwyn treulio noson yn Nhresaith. Cawsom wledd o bitsas a chanu i gyfeiliant gitâr Mr Williams!

Cofeb Waldo oedd yn ein haros fore Sul cyn ei throi hi am adre ar ôl penwythnos gwerthfawr iawn.

Yn sicr, dyma daith fythgofiadwy. Roedd hi’n braf cael y cyfle i gymdeithasu fel criw o’r Chweched mewn awyrgylch Gymraeg, cael clywed y Gymraeg ar dafodau trigolion lleol mewn sawl ardal o Gymru a chael gweld gyda’n llygaid ein hunain y mannau a ysbrydolodd rai o lenorion mwya’r genedl.

#cariadpur #joiobyw #llendaith

Taith_Lenyddol1 Taith_Lenyddol2 Taith_Lenyddol3 Taith_Lenyddol4 Taith_Lenyddol5 Taith_Lenyddol6 Taith_Lenyddol7

Ymweliad Jean-Robert Cadet

Braint o’r mwyaf oedd croesawu Jean-Robert Cadet atom ni yr wythnos hon. Caswom wasanaeth arbennig iawn yn neuadd yr ysgol i ddathlu cd a recordiwyd ar y cyd gydag Ysgol Gyfun Gŵyr i godi ymywbyddiaeth o elusen ‘Restavek’. Mae’r elusen, sy’n cael ei arwain yn llwyr gan Jean-Robert Cadet, yn codi ymwybyddiaeth o sefyllfa miliynau o blant yn Haiti, sy’n cael eu defnyddio fel caethweision i deuluoedd cyfoethog. Mae’r cd yn cynnwys 10 cân gan gynnwys y gân ‘Lanbi Konen’, yn yr iaith Creole. Mae’r gân ‘Love can join our hearts’ hefyd yn ymgais i wasgaru neges ledled byd i ddod â’r traddodiad creulon hwn i ben. Mae’r cd arbenng hwn a’n hymgais i godi ymwybyddiaeth o sefyllfa plant Haiti yn clymu’n naturiol gyda’r gwaith rydym ni’n ei wneud yn yr ysgol gydag UNICEF a Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Os oes gennych ddiddordeb i brynu’r cd, mae croeso i chi gysylltu â ni yn yr ysgol i archebu copi.

JRC_1 JRC_2

Disgybl Bryn Tawe yn nhîm buddugol y “Victory Shield”

Llongyfarchiadau mawr i Keiran Evans o flwyddyn 11 a oedd yn rhan o garfan tîm pêl-droed Cymru dan 16 a wnaeth ennill y ‘Victory Shield’ am y tro cyntaf ers 1948/9. Fe wnaeth y tîm guro Lloegr 1-0, yr Alban o 2-1 a Gogledd Iwerddon o 2-0.

PelDroed_Cymru

Amserlen Arholiadau Ffug Blwyddyn 11

Cliciwch yma i weld Amserlen Arholiadau Ffug Blwyddyn 11

Adroddiad Blynyddol y Corff Llywodraethol i Rieni

Cliciwch yma i lawrlwytho a ddarllen yr adroddiad llawn (Cymraeg)

Gweithdy Dylan Thomas

Ar Hydref 22ain bu pymtheg o ddisgyblion blwyddyn 7 yn rhan o weithdy dan nawdd Llenyddiaeth Cymru yn ymwneud â Dylan Thomas. Y gweithdy cyntaf mewn cyfres o dri oedd hwn ac yn ystod y gweithdy gweithiodd y disgyblion gyda Nick McGaughey ac Owain Griffiths. Gweithiodd y disgyblion ar un o weithiau Dylan Thomas, The Return Journey, gan ddechrau gweithio ar recordio lleisiau ac effeithiau sain. Roedd y disgyblion wedi mwynhau’n fawr a bellach yn edrych ymlaen at y gweithdy nesaf ym mis Rhagfyr.

Dyma rai o sylwadau’r disgyblion:

“Roeddwn i wedi mwynhau popeth ac yn arbennig gwneud y synau.” Grace, 7W

“ Mwynheais i bopeth, diolch!” Nia, 7W

“Fe wnes i fwynhau creu’r synau.” Amelia, 7T

“Fe wnaethon ni fwynhau bod yn ferched!” Tom, 7E a Kyle, 7W

“Dysgais i lawer am Dylan Thomas a chael llawer o hwyl!” Jack, 7T

“Gwnaethon ni fwynhau sgwrsio am Dylan Thomas.” Jamie, 7A a Callum, 7A

“Fe wnes i fwynhau actio darn o waith Dylan Thomas a siarad amdano.” Llewelyn, 7W

“Fe wnes i fwynhau dechrau gweithio ar y ddrama.” Tari-Starre, 7T

“Roedd popeth yn grêt!” Keelan, 7E

“Mwynheais i ddod i wybod mwy am Dylan Thomas a recordio’r lleisiau.” Danny, 7E

“Cefais i ddiwrnod da, diolch!” Bethan, 7A

“Fe wnes i ddysgu llawer am Dylan Thomas.” Kieran, 7A

gweithdy_dylan_thomas