phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Gwe-Ddarllediad efo Syr Terry Matthews

Cafodd disgyblion Busnes blwyddyn 11 cyfle i gymryd rhan mewn gwe-darllediad fyw efo Syr Terry Matthews ddoe. Pwrpas y digwyddiad oedd i’r disgyblion cael y cyfle i rannu syniadau am ddyfodol yr ardal, a chwestiynu’r entrepreneur am ei yrfa lwyddiannus. Defnyddiodd y disgyblion e-bost a negeseuon Trydar er mwyn cyfathrebu efo Syr Terry yn ystod y bore.

Syr Terry Matthews 3 Syr Terry Matthews 2
Syr Terry Matthews 1

 

Cwrs anwytho i flwyddyn 12 ym

Annwyl Riant/Warcheidwad,

Rydym yn trefnu Cwrs Preswyl Sefydlu Chweched Bryn Tawe a Gŵyr ym Mhrifysgol Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin ac ym Mharc Margam ar ddydd Iau a dydd Gwener, Medi’r 3ydd a’r 4ydd. Byddwn yn teithio i gampws Prifysgol y Drindod Dewi Sant ar fore dydd Iau ac yn aros yno dros nos ar y campws cyn teithio i Barc Margam ar fore dydd Gwener. Fe fydd y cwrs yn rhoi’r cyfle i aelodau newydd y Chweched gyd gymdeithasu wrth gymryd rhan mewn rhaglen lawn a chyffrous. Bydd y cwrs yn cynnwys sesiynau paratoi myfyrwyr ar gyfer ei hastudiaethau o fewn y Chweched yn ogystal â gweithgareddau adeiladu tîm (gweler y rhaglen am fanylion pellach). Bydd tîm staff y Chweched hefyd yn mynychu’r cwrs, felly fe fydd yn gyfle gwych i bawb i gydweithio a dod i adnabod ei gilydd. Os yw eich plentyn yn ymuno â ni yn y Chweched fe fyddwn yn ddelfrydol yn disgwyl iddo/iddi fynychu’r cwrs hwn gan ei fod yn baratoad gwych ar gyfer y ddwy flynedd nesaf yn y Chweched; ac fe fyddwn hefyd yn dechrau’n syth ar weithgareddau ar gyfer y Fagloriaeth Gymraeg.

Cost y cwrs eleni fydd £47 sy’n cynnwys holl gostau trafnidiaeth a gweithgareddau; cinio a swper ar gampws Prifysgol Y Drindod Dewi Sant ar y dydd Iau a llety dros nos, yn ogystal â brecwast ar fore dydd Gwener. Gofynnir i’r myfyrwyr ddod â phecyn bwyd ar gyfer cinio ar ddydd Gwener ym Mharc Margam.

Byddwn yn gadael yr Ysgol am 09:00 ar ddydd Iau ac yn dychwelyd i’r ysgol erbyn 15:20 ar ddydd Gwener.

Amgaeaf wybodaeth am y cwrs a ffurflen ganiatâd; rhaid dychwelyd y ffurflen gyda blaendal o £20.00 erbyn dydd Iau, 20ed Awst (diwrnod canlyniadau TGAU!) Rhaid i’r Brifysgol dderbyn niferoedd pendant erbyn diwedd Awst.

Disgwylir y balans o £27 dim hwyrach na fore dydd Mercher, 2il o Fedi. Diolch am eich cydweithrediad.

Yn gywir,

Mr Ben Davies

Pennaeth Y Chweched Dosbarth

Taith gwobrwyo blwyddyn 12 ddydd Llun 13/7/15

Taith gwobrwyo blwyddyn 12 ddydd Llun 13/7/15 – cliciwch am y Llythyr

Llwyddiant Eisteddfodol

Yn ystod hanner tymor y Sulgwyn aeth tua 70 o blant o Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe i gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerffili. Roedd 17 o eitemau gan yr ysgol yn cymryd rhan yn yr Eisteddfod gan gynrychioli Gorllewin Morgannwg. Rhai o’r cystadlaethau hyn oedd, y côr blynyddoedd 7 – 9, y parti llefaru, y parti dawnsio gwerin a chôr merched hŷn yr ysgol, i enwi ond ychydig gystadlaethau. Bu’r ysgol yn llwyddiannus gyda 6 chystadleuaeth yn cyrraedd y llwyfan, gan gynnwys Steffan Leonard, oedd yn llefaru’n unigol. Llongyfarchiadau i bawb a oedd ynghlwm â’r cystadlu!

 

Opsiynau Blwyddyn 12 Medi 2015

Mae’n bleser cyflwyno colofnau opsiwn ar gyfer mis Medi 2015.
Mae gwybodaeth pellach ar bob cwrs ar gael ym Mhrosbectws y Chweched.
Os oes angen unrhyw gyngor pellach, cysylltwch gyda Mr Ben Davies neu Mr Carwyn Jenkins. Edrychwn ymlaen at eich gweld ar ddiwrnod canlyniadau TGAU ar yr 20fed o Awst, a nôl ym Mryn Tawe yn astudio yn y Chweched Dosbarth.

Llwyddiant yn rownd derfynnol Undeb Siarad Cyhoeddus Lloegr

Ar ôl rownd derfynol ‘Performing Shakespeare’, (a drefnwyd gan yr ESU a chynhaliwyd yn Dartmouth House, Llundain) rhaid llongyfarch Steffan a Manon, enillwyr haeddiannol y ‘duologue’ gorau am ddetholiad o’r ‘Tempest’! Bu’r gynulleidfa’n chwerthin gyda nhw wrth iddynt arddangos eu perfformiad brwd ac egniol, tra bod ei athrawes (eu cefnogwr mwyaf brwdfrydig), Mrs Naomi Tootill-Evans yn falch iawn ohonynt. Mae eu llwyddiant yn dipyn o gamp wrth iddynt guro ysgolion ledled Cymru a Lloegr! Yn ogystal, cafodd pob un o’r tair gwobr posib eu cipio gan ddisgyblion o ysgolion yn Ne Cymru.

ESU Final Shakespeare project 1

Amserlen Adolygu Gwyliau’r Pasg

Dydd Llun 30/3/2015 Blwyddyn 11 (Set 4) Adolygu Llenyddiaeth a Iaith 9.00 – 12.00 CS
Blwyddyn 11 (Set 1) Adolygu Llenyddiaeth a Iaith 9.00 – 1.00 NTE
Blwyddyn 11 (Set 2) Adolygu Saesneg 12.30 – 3.00 VJ
Blwyddyn 12 a 13 TGCh (yn Ysgol Gwyr) 10.00 – 3.00 GJE/JF
Blwyddyn 12 Saesneg Llen 12.00 – 3.00 CS
Blwyddyn 12 Addysg Grefyddol 9.30 – 12.00 RJ
Blwyddyn 13 Adolygu ‘King Lear’ 9.30 – 1.00 VJ
Dydd Mawrth 31/3/2015 Blwyddyn 10 Saesneg (Set 3) 9.00 – 11.00 NTE
Blwyddyn 11 Gwasnaethau Cyhoeddus 9.30 – 12.00 LM
Blwyddyn 11 Iechyd a Gofal 9.30 – 12.00 BW
Blwyddyn 12 a 13 Lletygarwch 9.30 – 11.30 JM
Blwyddyn 12 Daearyddiaeth 9.00 – 12.00 BSD
Dydd Mercher 1/4/2015 Blwyddyn 11 Daearyddiaeth 9.00 – 1.00 RK
Blwyddyn 10 ac 11 Astudiaethau Busnes 9.30 – 12.30 JF
Blwyddyn 11 Astudiaethau Cyfryngau 10.00 – 3.00 NE
Blwyddyn 12 Cemeg 9.30 – 3.30 SG
Dydd Iau 2/4/2015 Blwyddyn 12 Seicoleg 9.00 – 3.00 NT
Blwyddyn 10 DT 9.30 – 12.30 MB

Gwener y Groglith

 

Dydd Llun y Pasg
Dydd Mawrth 7/4/2015 Blwyddyn 12 Cymraeg  9.00 – 1.00 MJ a REJ
Blwyddyn 11 Cemeg Trifflyg (Cem 3)  9.30 – 12.00 SG
Blwyddyn 11 Cemeg (Set 2)  1.00 – 3.30 SG
Dydd Mercher 8/4/2015 Blwyddyn 11 Addysg Gorfforol  9.30 – 12.00 RhT
Blwyddyn 11 Set 1 Cemeg 9.30 – 12.00 SG
Dydd Iau 9/4/2015 Blwyddyn 11 BTEC Gwas Cyhoeddus 9.30 – 1.30 GD
Blwyddyn 11 Drama 10.00 – 2.00 MWC
Blwyddyn 11 Cymraeg (Set 1) 10.00 – 12.30 CL
Blwyddyn 11 Astudiaethau Cyfryngau 10.00 – 4.00 NE
Dydd Gwener 10/4/2015
Dim Sesiwn

 

Copi o’r amserlen i argraffu (PDF)