phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Cerdd Fawr Dylan

Llongyfarchiadau i fl.10 am gyfrannu llinellau at Gerdd Fawr Dylan fel rhan o ddathliadau Dylan Thomas eleni. Dewiswyd rhai o linellau’r dosbarth i’w cynnwys yn y fersiwn derfynol. Clod arbennig i Rhydian Cleaver, Rhianwen Davies, Betsan James a Georgia Williams am eu llinellau ar y thema “Cofio”! Os hoffech ddarllen y gerdd yn ei chyfanrwydd, ewch i wefan “Dylanwad”.

Diwrnod T.Llew Jones

Mae’r wythnos yma yn wythnos arbennig gan ein bod yn dathlu diwrnod T.Llew Jones. I  gofio amdano cawsom wasanaeth ysgol gyda’r Chweched yn cyflwyno gwybodaeth amdano. Rydym hefyd wedi  cymryd rhan mewn helfa drysor. Wrth gymryd rhan yn y dasg yma rydym wedi dysgu llawer o ffethiau diddorol amdano ac mae’n amlwg ei fod yn arwr i gymaint o bobl. Dysgais lawer amdano wrth wneud yr helfa fel roedd e’n byw ym mhentre bach yn Sir Gaerfyrddin o’r enw Pentrecwrt ac yn hoffi clywed straeon am ysbrydion pan oedd yn fach! Hefyd rydym yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth creu llyfrnod neu gerdd sy’n seliedig ar fywyd a llyfrau T.Llew Jones. Ys gwn i pwy fydd yn fuddugol?

Gan Caitlyn White 8B

TLlew1 TLlew2

Gweithdy gyda’r Awdur Michael Harvey – Bl 7 ac 8

Cynhaliwyd gweithdy i 25 disgybl o fl.7 a 8 gyda’r awdur Michael Harvey, o dan nawdd Llenyddiaeth Cymru. Roedd y gweithdy yn rhan o ddathliadau Dylan Thomas eleni. Darllenodd y disgyblion y gerdd “The Hunchback in the Park” a defnyddio’r gerdd fel ysbrydoliaeth ar gyfer creu cerdd wreiddiol yn y Gymraeg.

Cwrs Anwytho Blwyddyn 12 – Medi 2014

Gwybodaeth pwysig ar gyfer cwrs sefydlu blwyddyn 12 – Medi 2014

Mabolgampau’r Ysgol

Ar ddydd Gwener, 27ain o Fehefin cynhaliwyd mabolgampau blynyddol Bryn Tawe. Roedd yna nifer o berfformiadau arbennig yn ystod y diwrnod gyda’r canlynol yn bencampwyr blwyddyn:

Bl 7 – Theo Morris ( Gwyrosydd), Alisha Williams ( Gwyrosydd)

Bl 8 – Iwan Beggs ( Gwyrosydd), Catrin Davies ( Gwyrosydd)

Bl 9 – Jac Rogers ( Crwys), Cerys Young ( Gwyrosydd)

Bl 10 – Billy Williams ( Gomer), Bethan John ( Gwyrosydd)

Llongyfarchiadau i bawb wnaeth gymryd rhan a hefyd i lys Gwyrosydd ar ei buddugoliaeth.

 

 

 

 

 

Diwrnod Pontio Disgyblion MAT Camu a blwyddyn 6

Ar ddydd Mercher, Mehefin 11eg daeth criw o ddisgyblion blwyddyn 6 a 7at ei gilydd ar gyfer diwrnod o weithgareddau. Thema’r diwrnod oedd Ffau’r Ddraig a bu’n rhaid i’r disgyblion benderfynu ar syniad ar gyfer rhaglen deledu newydd. Yn ystod y bore roedd rhaid iddynt greu hysbysebion digidol a phapur ar gyfer y rhaglen a sgript ar gyfer eu cyflwyniad yn ffau’r ddraig. Yn y prynhawn fe wnaethon nhw fentro i’r ffau er mwyn cyflwyno eu syniad o flaen y beirniaid. Diolch i’r disgyblion i gyd am eu brwdfrydedd ac i’r beirniaid am eu gwaith!

Llwyddiant Eisteddfodol i Fryn Tawe

Dechreuodd y llwybr i lwyddiant i’r ysgol nol ym mis Mawrth yn Eisteddfod Sir yr Urdd a braf oedd gweld yr ysgol yn parhau gyda’r llwyddiant hwn yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Y Bala dros wyliau’r Sulgwyn. Cymerodd yr ysgol ran mewn nifer o gystadlaethau ac ar ôl brwydro trwy’r rhagbrofion llwyddodd yr ysgol gyrraedd y llwyfan mewn sawl cystadleuaeth. Cafodd y Parti Merched Iau a’r Parti Cerdd Dant iau 3ydd a chafodd y Côr Cerdd Dant hŷn 3ydd hefyd. Fe wnaeth yr ysgol gystadlu yng nghystadleuaeth  detholiad o sioe gerdd hefyd. Perfformiwyd detholiad o’r sioe ‘Hairspray’. Unwaith yn rhagor fe gyrhaeddon nhw’r llwyfan a chael 3ydd yn y categori dan 25. Cafwyd llwyddiant hefyd yn y cystadlaethau gwaith cartref. Enillodd y cywaith iau a’r cywaith hŷn. Bu’r tîm cywaith hŷn yn llwyddiannus hefyd wrth iddyn nhw ennill tlws Roy Stephens am y darn o waith cartref mwyaf addawol dan 19eg. Llongyfarchiadau hefyd i Esyllt Lewis, sy’n fyfyrwraig ym mlwyddyn 13 ar ddod yn ail y gystadleuaeth Llên Meicro i rai dan 25ain.

Eisteddfod1 Eisteddfod2 Eisteddfod3