phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Diwrnod y Llyfr 2015

Dathlwyd Diwrnod y llyfr unwaith eto eleni gydag amrywiaeth o weithgareddau. Dechreuwyd y dathliadau gyda Gwasanaeth Diwrnod y Llyfr. Y chweched arweiniodd y gwasanaeth a chyflwynwyd ychydig o gefndir “Diwrnod y Llyfr”. Dangoswyd DVD a grëwyd dros yr wythnosau diwethaf o aelodau o’r Chweched, rhai staff a phlant staff yn sôn am eu hoff lyfrau.

Daeth sawl aelod o staff i’r ysgol wedi gwisgo lan fel ei hoff gymeriad o lyfr!

Cynhaliwyd cystadleuaeth i ddosbarthiadau cofrestru dynnu lluniau yn ymwneud a darllen. Dyma’r ymgais fuddugol o 12 Gomer yn seiliedig ar y ddrama Macbeth.

DYLl

Yn ystod amser egwyl, cynhaliwyd bore coffi a daeth Siop Tŷ Tawe i werthu llyfrau amrywiol, ac yna ar ôl egwyl, cafodd griw o fechgyn blwyddyn 8 gyfle i gwrdd â Lee Trundle o’r Elyrch a mwynhau’r sesiwn yn fawr!

DYLl1

Yn ystod yr wythnos, cafodd criw o fl.9 gyfle i ddarllen gydag ysgolion Lon Las, Tirdeunaw a Felindre. Darllenwyd 4 stori i’r plant mewn cylchdro a chafwyd pleidlais am hoff lyfr y plant.

 

DYLl5 DYLl4
DYLl3 DYLl2

Gobeithio i bawb gael eu hatgoffa o’r mwynhad sydd i’w gael o ddarllen llyfrau.

Seremoni Gadeirio 2015

Yn ol ein harfer, cynhaliwyd Seremoni Gadeirio yn yr ysgol fel rhan o ddathliadau Gwyl Dewi. Dewiswyd dau gynrychiolydd haeddianol o bob blwyddyn i fod ar yr osgordd a gorymdeithiwyd i fewn i’r seremoni i gyfeiliant Jasmine Lewis ar y delyn. Meistri’r ddefod eleni oedd Leanne Ward ac Aled Tomos, sef ein prif ddisgyblion. Dechreuwy y seremoni wrth gyflwyno gwobrau llenyddol Cymraeg i ddisgyblion Bl.7- 12, yna cyflwynwyd y tlws Saesneg i Shauna Brown o flwyddyn 12. Traddodwyd beirniadaeth y gadair ac wrth i Sam Dawson a Rachel Hadley seinio’r ffanfer, fe gododd Nerys Williams o flwyddyn 12 ar ei thraed. Hi felly oedd enillydd cadair yr Eisteddfod a hynny am ysgrifennu cerdd gynganeddol am Hedd Wyn. Canwyd cân y cadeirio gan Kirsty Lewis. Yn ail am y gadair eleni oedd Bethan Levy o flwyddyn 10 a Lauren Egan o flwyddyn 12 yn drydydd. Llongyfarchiadau i Nerys ac i bawb arall a enillodd wobrau.

Canlyniadau bl12: 1af Lauren Egan, 2il Ffion Evans, 3ydd Lara McNeill.

Barddoniaeth – Nerys Williams.

Canlyniadau rhyddiaith bl10: 1af Bethan Levy, 2il Lizzie Lewis, 3ydd Jasmine Lewis.

Canlyniadau barddoniaeth bl10: 1af Daniel Osborne, 2il Rhydian Cleaver, 3ydd Angharad Thomas.

Canlyniadau rhyddiaith bl9: 1af Emily Lewis, 2il Lydia John, 3ydd Martha Foley.

Canlyniadau barddoniaeth bl9: 1af Llinos Williams, 2il Alisdair Gunneberg, 3ydd Nel Richards.

Canlyniadau rhyddiaith bl8: 1af Llew Wood, 2il Kirsty Lewis, 3ydd Nansi Eccot.

Canlyniadau barddoniaeth bl8: 1af Carys Thomas, 2il Steffan Leonard, 3ydd Manon Keeble

Canlyniadau bl7- 1af Alix Breakspear, 2il Ruari Gunneberg, 3ydd Thea Wood.

gadeirio gadeirio2

Ymweliad ag Awdur, Michael Harvey – Gweithdy Bl.9

Ddydd Gwener, Rhagfyr y 12fed, cynhaliwyd gweithdy i griw o fl.9 gyda’r awdur Michael Harvey. Gweithdy’n ymwneud â dathliadau Dylan Thomas oedd hwn o dan adain Llenyddiaeth Cymru. Ar ôl darllen un o gerddi Dylan, aeth y disgyblion ati i ysgrifennu pennill o safbwynt aderyn. Dyma’r cynnyrch!

Rwy’n edrych dros y cwpan llawn gro

Mae fy stumog yn sgrechian ei wacter.

Rwy’n ymosod ar lwydni sych

Wrth i’r gloch dywyllu’r goedwig.

GweithdyAwdur9

Taith Tafodau Tawe

 

Ar nos Fercher y 10fed o Ragfyr aeth clwb Tafodau Tawe i Winter Wonderland yn Abertawe. Roedd y daith o ganlyniad i’n clwb Cymreictod wythnosol yn gyfle i’r disgyblion gyfathrebu a mwynhau yn y Gymraeg. Cyn Winter Wonderland aethon ni i Frankie and Bennies i gael bwyd ac i gymdeithasu! Yna fe aethom i’r ffair yn Winter Wonderland, aeth pawb heblaw am Mr Roberts ar Snow Storm, a dim ond Kirsty a Miss Evans oedd gyda’r hyder i fynd a’r Air Max. Dywedodd Kirsty ” Roedd e’n brofiad bythgofiadwy yn y ffordd anghywir !” Dywedodd Miss Evans ” Roedd e’n brofiad echrydus!” Ar ôl y ffair fe aethom i sglefrio ia, roedd e mor ddoniol yn gwylio pawb yn cwympo dros yn enwedig Towyn!! Yn anffodus roedd Mr Roberts yn ormod o fabi i fentro ar y sglefrio ia! Roedd yn daith wych a mae pawb yn edrych ymlaen i’r antur nesaf.

Gan Kirsty Lewis a Caitlyn White 8B

TafodauTawe4 TafodauTawe3 TafodauTawe2 TafodauTawe1

Gweithdy i’r Chweched

Cynhaliwyd gweithdy arbennig heddiw i’r myfyrwyr sy’n astudio’r Gymraeg yn y Chweched Dosbarth. Croesawyd Mr Robert Rhys i’r ysgol er mwyn cynnal gweithdy gyda’r myfyrwyr ar waith T H Parry-Williams a Waldo Williams. Roedd yn gyfle gwych i bawb ystyried yr ysbrydoliaeth y tu ôl i gerddi’r mawrion hyn, yn enwedig ar ôl ymweld â Rhyd-ddu a’r Preseli ar y daith lenyddol ddiweddar! Diolch yn fawr i Dr Robert Rhys am ei arbenigedd ac am ddod aton ni i gynnal y gweithdy.

Robert_Rhys Robert_Rhys2

Taith Llenyddol y Chweched

Dechreuodd ein taith lenyddol brynhawn Gwener, Tachwedd 28ain wrth i ni, sy’n astudio Cymraeg Safon Uwch, fynd i ymweld â lleoedd llenyddol arwyddocaol yng Nghymru!

Sypreis hyfryd ar ein taith i’r gogledd oedd cael galw yng nghartref y Prifardd Mererid Hopwood! Cafodd bob un ohonom y fraint o eistedd yn ei chadair a gwisgo’r goron! Soniodd hefyd am ei harwr, y bardd Waldo a chyflwynodd ddarnau o’i waith i ni mewn ffordd gofiadwy iawn.

Y Bala oedd ein cartref ar gyfer nos Wener ac yna ddydd Sadwrn, cawsom gyfle i ymweld â Llyn Tryweryn, Yr Ysgwrn (Cartref y bardd Hedd Wyn), Rhyd-ddu (man geni’r llenor T.H.Parry Williams), a Chae’r Gors, sef cartref yr awdures Kate Roberts. Darllenwyd ychydig o hanes perthnasol a darn o farddoniaeth wrth i ni stopio yn y gwahanol leoedd.

Brynhawn Sadwrn, teithiom i’r De orllewin er mwyn treulio noson yn Nhresaith. Cawsom wledd o bitsas a chanu i gyfeiliant gitâr Mr Williams!

Cofeb Waldo oedd yn ein haros fore Sul cyn ei throi hi am adre ar ôl penwythnos gwerthfawr iawn.

Yn sicr, dyma daith fythgofiadwy. Roedd hi’n braf cael y cyfle i gymdeithasu fel criw o’r Chweched mewn awyrgylch Gymraeg, cael clywed y Gymraeg ar dafodau trigolion lleol mewn sawl ardal o Gymru a chael gweld gyda’n llygaid ein hunain y mannau a ysbrydolodd rai o lenorion mwya’r genedl.

#cariadpur #joiobyw #llendaith

Taith_Lenyddol1 Taith_Lenyddol2 Taith_Lenyddol3 Taith_Lenyddol4 Taith_Lenyddol5 Taith_Lenyddol6 Taith_Lenyddol7

Ymweliad Jean-Robert Cadet

Braint o’r mwyaf oedd croesawu Jean-Robert Cadet atom ni yr wythnos hon. Caswom wasanaeth arbennig iawn yn neuadd yr ysgol i ddathlu cd a recordiwyd ar y cyd gydag Ysgol Gyfun Gŵyr i godi ymywbyddiaeth o elusen ‘Restavek’. Mae’r elusen, sy’n cael ei arwain yn llwyr gan Jean-Robert Cadet, yn codi ymwybyddiaeth o sefyllfa miliynau o blant yn Haiti, sy’n cael eu defnyddio fel caethweision i deuluoedd cyfoethog. Mae’r cd yn cynnwys 10 cân gan gynnwys y gân ‘Lanbi Konen’, yn yr iaith Creole. Mae’r gân ‘Love can join our hearts’ hefyd yn ymgais i wasgaru neges ledled byd i ddod â’r traddodiad creulon hwn i ben. Mae’r cd arbenng hwn a’n hymgais i godi ymwybyddiaeth o sefyllfa plant Haiti yn clymu’n naturiol gyda’r gwaith rydym ni’n ei wneud yn yr ysgol gydag UNICEF a Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Os oes gennych ddiddordeb i brynu’r cd, mae croeso i chi gysylltu â ni yn yr ysgol i archebu copi.

JRC_1 JRC_2