phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Amgueddfa Gopr Morfa-Hafod

Ar ddydd Iau, Mehefin 12fed aeth pedwar o flwyddyn 7 i safle Amgueddfa Gopr Morfa-Hafod er mwyn bod yn rhan o’r agoriad swyddogol. Ym mis Ionawr cafodd y pedwar y cyfle i recordio lleisiau ar gyfer agweddau rhyngweithiol yr amgueddfa. Yn ystod y pnawn cafodd y disgyblion gyfle i grwydro o amgylch y safle, sgwrsio  gyda chyfranwyr eraill a’r Gweinidog ar gyfer Diwylliant a Chwaraeon, John Griffiths AC, a chlywed eu cyfraniadau. Yn dilyn hyn, ar ddydd Sadwrn, Mehefin 14eg  roedd disgyblion yr ysgol yn rhan o ddiwrnod Hanes Byw ar y safle. Perfformiodd y parti dawnsio gwerin iau a’r côr merched hŷn yn ystod y prynhawn.

Llwyddiant ESU

Dyma grynodeb Tara Camm, disgybl ym mlwyddyn 9, a bu’n llwyddiannus wrth gyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth ‘Performing Shakespeare’ a drefnwyd gan yr ESU.

 

 

 

 

 

Mae hyn yn dipyn o gamp wrth ystyried oedd Tara yno yn cynrychioli rhanbarth Cymru a dyma ei chrynodeb o’r profiad.

‘Ar y 21ain o Fai cefais y cyfle i gynrychioli rhanbarth Cymru yn rownd derfynol y gystadleuaeth ‘ESU Performing Shakespeare’ yn Mayfair, Llundain. Dysgais fonolog hir a pherfformio darn Helena o ‘A Midsummer Night’s Dream’. Aethom ar fws mini’r ysgol ac yna chael y tiwb o Hounslow West at Mayfair. Roedd canolfan yr ESU yn anhygoel gyda murluniau mawreddog a lloriau marbl drwyddi draw. Cefais i a’n ffrindiau’r cyfle i gymryd rhan yn y gweithdai gydag actorion proffesiynol cyn perfformio yn y gystadleuaeth ei hun. Er na enillais wobr ar y dydd, teimlaf mai anrhydedd oedd cael fy newis i berfformio yn y gystadleuaeth ac i gynrychioli fy ysgol a Chymru.’

Taith i Wlad Belg

Yn ystod hanner tymor aeth criw o ddisgyblion ac athrawon ar daith i Wlad Belg i ymweld â meysydd brwydro’r Rhyfel Byd Cyntaf. Dyma sylwadau dwy o flwyddyn 12 a oedd ar y daith.

Cefais i a nifer o ddisgyblion eraill o flwyddyn 7-10 a’r Chweched gyfle i deithio i Wlad Belg i ymweld â llefydd sy’n gysylltiedig â’r Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd y daith yn cynnwys ymweliad â chofeb y milwyr Cymreig yng nghoedwig Mametz, amgueddfeydd megis ‘In Flanders’ Field’ a bedd y Prifardd Hedd Wyn. Roedd y profiad o ymweld â mynwentydd y rhai a fu farw yn y rhyfel yn werthfawr iawn i bob un ohonom. Roedd yn anodd anghyffred y niferoedd a fu farw yn yr ardaloedd yma. Aethom ni i Hill 62 lle mae’r ffosydd yn dal i fodoli a chawsom ni gyfle i gerdded trwy’r ffosydd ac felly gael profiad o’r amgylchedd a oedd yn wynebu’r milwyr. Roedd y cyfle i fynychu’r ‘Last Post’ wrth y Menin Gate yn un trawiadol ac ysbrydoledig. Roedd y daith yn un bythgofiadwy, amhrisiadwy ac addysgiadol. Hoffwn ddiolch i’r staff am y cyfle gwerthfawr yma. (Leanne Ward, Blwyddyn 12)

Fideo Llwyddiannau Llenyddol

Yn dilyn y post newyddion diweddar am lwyddiannau llenyddol yr ysgol, joiwch y fideo isod amdano.

Agoriad swyddogol Amgueddfa Gopor Abertawe

Ar ddydd Sadwrn 14/6 bydd rhai o ddisgyblion yr ysgol yn cymryd rhan yn agoriad swyddogol Amgueddfa Gopor Abertawe.

Mae gwybodaeth ar y daflen yma.

Beth am alw i lawr i’r safle sydd ger Stadiwm y Liberty a dysgu mwy am hanes y diwydiant copor yn yr ardal?

 

Llwyddiannau Llenyddol

Her Bardd Plant Cymru

Yr her a osodwyd gan Fardd Plant Cymru y tymor diwethaf oedd creu’r gerdd hiraf erioed yn sôn am ardaloedd gwahanol o Gymru. Cyfrannodd ein hysgol ni a chawsom glywed fod rhai o’n penillion wedi’u dewis i fod yn rhan o’r gerdd derfynol.  Cawsom wahoddiad i ffilmio’r penillion er mwyn dangos perfformiad o’r gerdd gyfan ar lwyfan Eisteddfod yr Urdd.

Gwobrau llenyddol Eisteddfod yr Urdd

Llongyfarchiadau i ddisgyblion iau yr ysgol am ennill y gystadleuaeth creu Cywaith i flynyddoedd 7-9 yn Eisteddfod yr Urdd eleni. Y thema oedd “Bro” a chrëwyd llyfryn a DVD yn sôn am ein bro ni yma yn Abertawe.

llenyddol1 

 

Yr un oedd y llwyddiant i’r cywaith hŷn wrth iddynt ennill y wobr gyntaf am eu cywaith nhw mewn cystadleuaeth i rai o dan 25ain oed. Creu cylchgrawn oedd y dasg i’r disgyblion hŷn. Cawsom gyfle i gael ein ffilmio yn sôn am y cyweithiau er mwyn dangos y DVD yn y Cwtsh Cymraeg ar faes yr Eisteddfod.

llenyddol2 

 

Llongyfarchiadau hefyd i Esyllt Lewis Bl.13 ar ennill yr ail wobr mewn cystadleuaeth am “Lên micro” i’r rhai o dan 25ain oed!

Eisteddfod Llandudoch

Llongyfarchiadau mawr i Sioned, Bl.13 ar ennill Tlws Llenor yr ifanc yn Eisteddfod Llandudoch eleni. Roedd y beirniad, Aled Gwyn yn canmol ei gwaith yn fawr a chynhaliwyd seremoni hyfryd yn yr Eisteddfod i’w hanrhydeddu. Diolch i bawb yn Llandudoch am eu croeso cynnes. Llongyfarchiadau hefyd i Esyllt Lewis ar ennill gwobr ryddiaith Eisteddfod Llandudoch i ddisgyblion o dan 19oed.

llenyddol3

 

Sesiynau Adolygu TGAU Hanner Tymor

Isod yw linc i amserlen adolygu ar gyfer sesiynau sy’n digwydd dros hanner tymor. Cofiwch edrych ar yr erthygl newyddion islaw am fanylion sesiynau adolygu ac arholiadau sy’n digwydd wedi’r gwyliau.

Amserlen Adolygu Hanner Tymor