phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Disgybl Bryn Tawe yn nhîm buddugol y “Victory Shield”

Llongyfarchiadau mawr i Keiran Evans o flwyddyn 11 a oedd yn rhan o garfan tîm pêl-droed Cymru dan 16 a wnaeth ennill y ‘Victory Shield’ am y tro cyntaf ers 1948/9. Fe wnaeth y tîm guro Lloegr 1-0, yr Alban o 2-1 a Gogledd Iwerddon o 2-0.

PelDroed_Cymru

Amserlen Arholiadau Ffug Blwyddyn 11

Cliciwch yma i weld Amserlen Arholiadau Ffug Blwyddyn 11

Adroddiad Blynyddol y Corff Llywodraethol i Rieni

Cliciwch yma i lawrlwytho a ddarllen yr adroddiad llawn (Cymraeg)

Gweithdy Dylan Thomas

Ar Hydref 22ain bu pymtheg o ddisgyblion blwyddyn 7 yn rhan o weithdy dan nawdd Llenyddiaeth Cymru yn ymwneud â Dylan Thomas. Y gweithdy cyntaf mewn cyfres o dri oedd hwn ac yn ystod y gweithdy gweithiodd y disgyblion gyda Nick McGaughey ac Owain Griffiths. Gweithiodd y disgyblion ar un o weithiau Dylan Thomas, The Return Journey, gan ddechrau gweithio ar recordio lleisiau ac effeithiau sain. Roedd y disgyblion wedi mwynhau’n fawr a bellach yn edrych ymlaen at y gweithdy nesaf ym mis Rhagfyr.

Dyma rai o sylwadau’r disgyblion:

“Roeddwn i wedi mwynhau popeth ac yn arbennig gwneud y synau.” Grace, 7W

“ Mwynheais i bopeth, diolch!” Nia, 7W

“Fe wnes i fwynhau creu’r synau.” Amelia, 7T

“Fe wnaethon ni fwynhau bod yn ferched!” Tom, 7E a Kyle, 7W

“Dysgais i lawer am Dylan Thomas a chael llawer o hwyl!” Jack, 7T

“Gwnaethon ni fwynhau sgwrsio am Dylan Thomas.” Jamie, 7A a Callum, 7A

“Fe wnes i fwynhau actio darn o waith Dylan Thomas a siarad amdano.” Llewelyn, 7W

“Fe wnes i fwynhau dechrau gweithio ar y ddrama.” Tari-Starre, 7T

“Roedd popeth yn grêt!” Keelan, 7E

“Mwynheais i ddod i wybod mwy am Dylan Thomas a recordio’r lleisiau.” Danny, 7E

“Cefais i ddiwrnod da, diolch!” Bethan, 7A

“Fe wnes i ddysgu llawer am Dylan Thomas.” Kieran, 7A

gweithdy_dylan_thomas

Cerdd Fawr Dylan

Llongyfarchiadau i fl.10 am gyfrannu llinellau at Gerdd Fawr Dylan fel rhan o ddathliadau Dylan Thomas eleni. Dewiswyd rhai o linellau’r dosbarth i’w cynnwys yn y fersiwn derfynol. Clod arbennig i Rhydian Cleaver, Rhianwen Davies, Betsan James a Georgia Williams am eu llinellau ar y thema “Cofio”! Os hoffech ddarllen y gerdd yn ei chyfanrwydd, ewch i wefan “Dylanwad”.

Diwrnod T.Llew Jones

Mae’r wythnos yma yn wythnos arbennig gan ein bod yn dathlu diwrnod T.Llew Jones. I  gofio amdano cawsom wasanaeth ysgol gyda’r Chweched yn cyflwyno gwybodaeth amdano. Rydym hefyd wedi  cymryd rhan mewn helfa drysor. Wrth gymryd rhan yn y dasg yma rydym wedi dysgu llawer o ffethiau diddorol amdano ac mae’n amlwg ei fod yn arwr i gymaint o bobl. Dysgais lawer amdano wrth wneud yr helfa fel roedd e’n byw ym mhentre bach yn Sir Gaerfyrddin o’r enw Pentrecwrt ac yn hoffi clywed straeon am ysbrydion pan oedd yn fach! Hefyd rydym yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth creu llyfrnod neu gerdd sy’n seliedig ar fywyd a llyfrau T.Llew Jones. Ys gwn i pwy fydd yn fuddugol?

Gan Caitlyn White 8B

TLlew1 TLlew2

Gweithdy gyda’r Awdur Michael Harvey – Bl 7 ac 8

Cynhaliwyd gweithdy i 25 disgybl o fl.7 a 8 gyda’r awdur Michael Harvey, o dan nawdd Llenyddiaeth Cymru. Roedd y gweithdy yn rhan o ddathliadau Dylan Thomas eleni. Darllenodd y disgyblion y gerdd “The Hunchback in the Park” a defnyddio’r gerdd fel ysbrydoliaeth ar gyfer creu cerdd wreiddiol yn y Gymraeg.