phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Adroddiad Blynyddol y Corff Llywodraethol i Rieni

Cliciwch yma i lawrlwytho a ddarllen yr adroddiad llawn (Cymraeg)

Gweithdy Dylan Thomas

Ar Hydref 22ain bu pymtheg o ddisgyblion blwyddyn 7 yn rhan o weithdy dan nawdd Llenyddiaeth Cymru yn ymwneud â Dylan Thomas. Y gweithdy cyntaf mewn cyfres o dri oedd hwn ac yn ystod y gweithdy gweithiodd y disgyblion gyda Nick McGaughey ac Owain Griffiths. Gweithiodd y disgyblion ar un o weithiau Dylan Thomas, The Return Journey, gan ddechrau gweithio ar recordio lleisiau ac effeithiau sain. Roedd y disgyblion wedi mwynhau’n fawr a bellach yn edrych ymlaen at y gweithdy nesaf ym mis Rhagfyr.

Dyma rai o sylwadau’r disgyblion:

“Roeddwn i wedi mwynhau popeth ac yn arbennig gwneud y synau.” Grace, 7W

“ Mwynheais i bopeth, diolch!” Nia, 7W

“Fe wnes i fwynhau creu’r synau.” Amelia, 7T

“Fe wnaethon ni fwynhau bod yn ferched!” Tom, 7E a Kyle, 7W

“Dysgais i lawer am Dylan Thomas a chael llawer o hwyl!” Jack, 7T

“Gwnaethon ni fwynhau sgwrsio am Dylan Thomas.” Jamie, 7A a Callum, 7A

“Fe wnes i fwynhau actio darn o waith Dylan Thomas a siarad amdano.” Llewelyn, 7W

“Fe wnes i fwynhau dechrau gweithio ar y ddrama.” Tari-Starre, 7T

“Roedd popeth yn grêt!” Keelan, 7E

“Mwynheais i ddod i wybod mwy am Dylan Thomas a recordio’r lleisiau.” Danny, 7E

“Cefais i ddiwrnod da, diolch!” Bethan, 7A

“Fe wnes i ddysgu llawer am Dylan Thomas.” Kieran, 7A

gweithdy_dylan_thomas

Cerdd Fawr Dylan

Llongyfarchiadau i fl.10 am gyfrannu llinellau at Gerdd Fawr Dylan fel rhan o ddathliadau Dylan Thomas eleni. Dewiswyd rhai o linellau’r dosbarth i’w cynnwys yn y fersiwn derfynol. Clod arbennig i Rhydian Cleaver, Rhianwen Davies, Betsan James a Georgia Williams am eu llinellau ar y thema “Cofio”! Os hoffech ddarllen y gerdd yn ei chyfanrwydd, ewch i wefan “Dylanwad”.

Diwrnod T.Llew Jones

Mae’r wythnos yma yn wythnos arbennig gan ein bod yn dathlu diwrnod T.Llew Jones. I  gofio amdano cawsom wasanaeth ysgol gyda’r Chweched yn cyflwyno gwybodaeth amdano. Rydym hefyd wedi  cymryd rhan mewn helfa drysor. Wrth gymryd rhan yn y dasg yma rydym wedi dysgu llawer o ffethiau diddorol amdano ac mae’n amlwg ei fod yn arwr i gymaint o bobl. Dysgais lawer amdano wrth wneud yr helfa fel roedd e’n byw ym mhentre bach yn Sir Gaerfyrddin o’r enw Pentrecwrt ac yn hoffi clywed straeon am ysbrydion pan oedd yn fach! Hefyd rydym yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth creu llyfrnod neu gerdd sy’n seliedig ar fywyd a llyfrau T.Llew Jones. Ys gwn i pwy fydd yn fuddugol?

Gan Caitlyn White 8B

TLlew1 TLlew2

Gweithdy gyda’r Awdur Michael Harvey – Bl 7 ac 8

Cynhaliwyd gweithdy i 25 disgybl o fl.7 a 8 gyda’r awdur Michael Harvey, o dan nawdd Llenyddiaeth Cymru. Roedd y gweithdy yn rhan o ddathliadau Dylan Thomas eleni. Darllenodd y disgyblion y gerdd “The Hunchback in the Park” a defnyddio’r gerdd fel ysbrydoliaeth ar gyfer creu cerdd wreiddiol yn y Gymraeg.

Cwrs Anwytho Blwyddyn 12 – Medi 2014

Gwybodaeth pwysig ar gyfer cwrs sefydlu blwyddyn 12 – Medi 2014

Mabolgampau’r Ysgol

Ar ddydd Gwener, 27ain o Fehefin cynhaliwyd mabolgampau blynyddol Bryn Tawe. Roedd yna nifer o berfformiadau arbennig yn ystod y diwrnod gyda’r canlynol yn bencampwyr blwyddyn:

Bl 7 – Theo Morris ( Gwyrosydd), Alisha Williams ( Gwyrosydd)

Bl 8 – Iwan Beggs ( Gwyrosydd), Catrin Davies ( Gwyrosydd)

Bl 9 – Jac Rogers ( Crwys), Cerys Young ( Gwyrosydd)

Bl 10 – Billy Williams ( Gomer), Bethan John ( Gwyrosydd)

Llongyfarchiadau i bawb wnaeth gymryd rhan a hefyd i lys Gwyrosydd ar ei buddugoliaeth.