phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Diwrnod Pontio Disgyblion MAT Camu a blwyddyn 6

Ar ddydd Mercher, Mehefin 11eg daeth criw o ddisgyblion blwyddyn 6 a 7at ei gilydd ar gyfer diwrnod o weithgareddau. Thema’r diwrnod oedd Ffau’r Ddraig a bu’n rhaid i’r disgyblion benderfynu ar syniad ar gyfer rhaglen deledu newydd. Yn ystod y bore roedd rhaid iddynt greu hysbysebion digidol a phapur ar gyfer y rhaglen a sgript ar gyfer eu cyflwyniad yn ffau’r ddraig. Yn y prynhawn fe wnaethon nhw fentro i’r ffau er mwyn cyflwyno eu syniad o flaen y beirniaid. Diolch i’r disgyblion i gyd am eu brwdfrydedd ac i’r beirniaid am eu gwaith!

Llwyddiant Eisteddfodol i Fryn Tawe

Dechreuodd y llwybr i lwyddiant i’r ysgol nol ym mis Mawrth yn Eisteddfod Sir yr Urdd a braf oedd gweld yr ysgol yn parhau gyda’r llwyddiant hwn yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Y Bala dros wyliau’r Sulgwyn. Cymerodd yr ysgol ran mewn nifer o gystadlaethau ac ar ôl brwydro trwy’r rhagbrofion llwyddodd yr ysgol gyrraedd y llwyfan mewn sawl cystadleuaeth. Cafodd y Parti Merched Iau a’r Parti Cerdd Dant iau 3ydd a chafodd y Côr Cerdd Dant hŷn 3ydd hefyd. Fe wnaeth yr ysgol gystadlu yng nghystadleuaeth  detholiad o sioe gerdd hefyd. Perfformiwyd detholiad o’r sioe ‘Hairspray’. Unwaith yn rhagor fe gyrhaeddon nhw’r llwyfan a chael 3ydd yn y categori dan 25. Cafwyd llwyddiant hefyd yn y cystadlaethau gwaith cartref. Enillodd y cywaith iau a’r cywaith hŷn. Bu’r tîm cywaith hŷn yn llwyddiannus hefyd wrth iddyn nhw ennill tlws Roy Stephens am y darn o waith cartref mwyaf addawol dan 19eg. Llongyfarchiadau hefyd i Esyllt Lewis, sy’n fyfyrwraig ym mlwyddyn 13 ar ddod yn ail y gystadleuaeth Llên Meicro i rai dan 25ain.

Eisteddfod1 Eisteddfod2 Eisteddfod3

Amgueddfa Gopr Morfa-Hafod

Ar ddydd Iau, Mehefin 12fed aeth pedwar o flwyddyn 7 i safle Amgueddfa Gopr Morfa-Hafod er mwyn bod yn rhan o’r agoriad swyddogol. Ym mis Ionawr cafodd y pedwar y cyfle i recordio lleisiau ar gyfer agweddau rhyngweithiol yr amgueddfa. Yn ystod y pnawn cafodd y disgyblion gyfle i grwydro o amgylch y safle, sgwrsio  gyda chyfranwyr eraill a’r Gweinidog ar gyfer Diwylliant a Chwaraeon, John Griffiths AC, a chlywed eu cyfraniadau. Yn dilyn hyn, ar ddydd Sadwrn, Mehefin 14eg  roedd disgyblion yr ysgol yn rhan o ddiwrnod Hanes Byw ar y safle. Perfformiodd y parti dawnsio gwerin iau a’r côr merched hŷn yn ystod y prynhawn.

Llwyddiant ESU

Dyma grynodeb Tara Camm, disgybl ym mlwyddyn 9, a bu’n llwyddiannus wrth gyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth ‘Performing Shakespeare’ a drefnwyd gan yr ESU.

 

 

 

 

 

Mae hyn yn dipyn o gamp wrth ystyried oedd Tara yno yn cynrychioli rhanbarth Cymru a dyma ei chrynodeb o’r profiad.

‘Ar y 21ain o Fai cefais y cyfle i gynrychioli rhanbarth Cymru yn rownd derfynol y gystadleuaeth ‘ESU Performing Shakespeare’ yn Mayfair, Llundain. Dysgais fonolog hir a pherfformio darn Helena o ‘A Midsummer Night’s Dream’. Aethom ar fws mini’r ysgol ac yna chael y tiwb o Hounslow West at Mayfair. Roedd canolfan yr ESU yn anhygoel gyda murluniau mawreddog a lloriau marbl drwyddi draw. Cefais i a’n ffrindiau’r cyfle i gymryd rhan yn y gweithdai gydag actorion proffesiynol cyn perfformio yn y gystadleuaeth ei hun. Er na enillais wobr ar y dydd, teimlaf mai anrhydedd oedd cael fy newis i berfformio yn y gystadleuaeth ac i gynrychioli fy ysgol a Chymru.’

Taith i Wlad Belg

Yn ystod hanner tymor aeth criw o ddisgyblion ac athrawon ar daith i Wlad Belg i ymweld â meysydd brwydro’r Rhyfel Byd Cyntaf. Dyma sylwadau dwy o flwyddyn 12 a oedd ar y daith.

Cefais i a nifer o ddisgyblion eraill o flwyddyn 7-10 a’r Chweched gyfle i deithio i Wlad Belg i ymweld â llefydd sy’n gysylltiedig â’r Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd y daith yn cynnwys ymweliad â chofeb y milwyr Cymreig yng nghoedwig Mametz, amgueddfeydd megis ‘In Flanders’ Field’ a bedd y Prifardd Hedd Wyn. Roedd y profiad o ymweld â mynwentydd y rhai a fu farw yn y rhyfel yn werthfawr iawn i bob un ohonom. Roedd yn anodd anghyffred y niferoedd a fu farw yn yr ardaloedd yma. Aethom ni i Hill 62 lle mae’r ffosydd yn dal i fodoli a chawsom ni gyfle i gerdded trwy’r ffosydd ac felly gael profiad o’r amgylchedd a oedd yn wynebu’r milwyr. Roedd y cyfle i fynychu’r ‘Last Post’ wrth y Menin Gate yn un trawiadol ac ysbrydoledig. Roedd y daith yn un bythgofiadwy, amhrisiadwy ac addysgiadol. Hoffwn ddiolch i’r staff am y cyfle gwerthfawr yma. (Leanne Ward, Blwyddyn 12)

Fideo Llwyddiannau Llenyddol

Yn dilyn y post newyddion diweddar am lwyddiannau llenyddol yr ysgol, joiwch y fideo isod amdano.

Agoriad swyddogol Amgueddfa Gopor Abertawe

Ar ddydd Sadwrn 14/6 bydd rhai o ddisgyblion yr ysgol yn cymryd rhan yn agoriad swyddogol Amgueddfa Gopor Abertawe.

Mae gwybodaeth ar y daflen yma.

Beth am alw i lawr i’r safle sydd ger Stadiwm y Liberty a dysgu mwy am hanes y diwydiant copor yn yr ardal?