phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Taith ‘Scribblers’

Yn ddiweddar, aeth griw o ddisgyblion Mwy Abl a Thalentog y gyfadran Saesneg (blynyddoedd 7-10) i weithdai ysgrifennu ‘Scribblers on Tour’ (a drefnwyd gan Wŷl Lenyddol y Gelli). Cafwyd cyfle i wrando ar gyngor gan awduron blaenllaw ac adnabyddus, megis Katherine Rundell a Phil Earle. Bu hefyd cyfle i ymuno yn rhai o weithgareddau, megis cyfansoddi cerdd ac adrodd stori ar gyfer papur newydd. Yn sicr, bu’r profiad yn werthfawr o ran ysbrydoli awduron y dyfodol. Gweler llun o’r disgyblion gyda’r awdur y nofel ‘Heroic’, Phil Earle, a’r bardd rap, Rufus Mufasa.

Scribblers

Ymweliad Cwmni Cyfieithu ‘Wolfestone Translations’ – Sgwrs am Yrfaoedd i Ddisgyblion Ieithoedd Modern Blwyddyn 11

Ar fore Dydd Mercher Chwefror 12fed fe wahoddwyd Rhiannon Browning, siaradwraig o gwmni cyfieithu cenedlaethol WOLFESTONE TRANSLATIONS i siarad gyda disgyblion blwyddyn 11 Ieithoedd Tramor Modern yr ysgol am y manteision a’r cyfleoedd sydd ynghlwm gydag astudio iaith fodern. Mae cwmni Wolfestone Translations wedi bod yng nghanol dinas Abertawe ers chwe mlynedd bellach. Ceir cyfieithwyr ac arbennigwyr iaith sydd yn trosi dogfennaeth o amryw o ieithoedd i mewn i’r Saesneg. Eglurodd Ms Browning mai y prif ieithoedd yn y cwmni, a’r rhai oedd gyda’r mwyaf o alw amdanynt oedd Ffrangeg, Sbaeneg, Almaeneg , Eidaleg a Phortiwgêeg, er y ceir hefyd digon o waith i unigolion sy’n medru Mandarin a Phwyleg. Yn ystod cyflwyniad Ms Browning fe gafodd y disgyblion gipolwg ar unigolion oedd yn defnyddio ei sgiliau iaith yn y gweithle  yn ddyddiol – a hyn oll yn agos iawn i leoliad yr ysgol! Cymaint bu mwynhad y disgyblion, y mae rhai ohonynt yn barod wedi dangos diddordeb i ddwyn ar y cyfle o wneud profiad gwaith gyda chwmni WOLFESTONE yn ei swyddfa yn Abertawe yn y dyfodol agos. 

wolfestone

Disgyblion Blwyddyn 7 yn Dathlu’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd

Bu disgyblion Blwyddyn 7 Bryn Tawe yn dysgu am y traddodiadau a’r gweithgareddau sydd ynghlwm gyda dathliadau y Flwyddyn Newydd Tseineaidd. Ar fore Dydd Mawrth Chwefror y 4ydd  mawr iawn oedd brwdfrydedd y disgyblion wrth iddynt daflu eu hunain i mewn i amrywiaeth o weithgareddau sydd yn ymwneud gyda’r iaith Mandarin a’r dathliad sydd yn brif ffocws y Calendr Tseineaidd. Dysgwyd ffeithiau am ddiwylliant a thraddodiadau pobl Tseina ar yr adeg yma o’r flwyddyn pan y maent yn dathlu eu blwyddyn newydd.  Cafodd y disgyblion gyfle i wneud Caligraffi ac addurniadau Tseineaidd yn ogystal â chael sesiwn ddiwylliedig a gwers iaith  oedd yn cyflwyno prif eirfa sydd yn ymwneud â’r flwyddyn newydd . Yn ychwanegol bu sgyrsio sylfaenol rhwng disgyblion lle yr oeddynt yn cyflwyno eu hunain yn y Mandarin. Dyma fore prysur, hwyl  a heriol i ddisgyblion blwyddyn 7. Braf iawn oedd gweld gwerthfawrogiad y disgyblion i ddysgu am ddiwylliant sydd mor wahanol i ein diwylliant ni.

 

Buddugwyr Cystadlaethau Llenyddol Eisteddfod yr Ysgol 2014

Eleni eto, cynhaliwyd Seremoni Gadeirio fel rhan o’n Heisteddfod Ysgol a oedd yn gyfle i ddathlu holl ddoniau llenyddol ein disgyblion. Arweinwyd y seremoni gan ein prif ddisgyblion sef Sioned a Macsen o fl.13. Diolch yn arbennig hefyd i Ashley am ganu cân y cadeirio ac i Jasmine am ganu’r delyn.

Llongyfarchiadau i bawb a gystadlodd eleni yn y cystadlaethau gwaith cartref a diolch yn fawr i Mrs Edwards Jones am feirniadu’r gwaith. Braf oedd gweld teilyngdod eto yng nghystadleuaeth Cadair yr ysgol ac eleni y buddugol oedd Leanne o fl.12. Llongyfarchiadau mawr iddi! Yn ail am y gadair eleni oedd Nia Kenyon ac yn gydradd drydydd oedd Sara Dafydd a Laura Hughes.

Dyma enwau’r buddugwyr eraill-

Barddoniaeth Bl.7

1-    Steffan Leonard

2-   Llinos Lloyd Morgan a Carys Thomas

3-   Rhys Roberts a Kimberley Collier

Rhyddiaith Bl.7

1-    Nansi Eccott

2-   Kirsty Lewis

3-   Steffan Leonard

Barddoniaeth Bl.8

1-    Heledd Owen

2-   Bleddyn Jones

3-   Ryan Richards

Rhyddiaith Bl.8

1-    Tilly Harris

2-   Llinos Williams

3-   Olivia Jones a Ellie Lewis

Barddoniaeth Bl.9

1-    Rhydian Cleaver

2-   Garyn Cooper

3-   Iwan Tomos a David Jenkins

Rhyddiaith Bl.9

1-    Lizzie Lewis-Kent

2-   Rhydian Cleaver a Abigail Short

3-   Tamzyn Briggs a Jasmine Lewis

Barddoniaeth Bl.10

1-    Sara Dafydd

2-   Megan Jones

3-   Laura Hughes a Sarah Davies

Rhyddiaith Bl.10

1-    Nia Kenyon

2-   Sara Dafydd

3-   Catrin Hedges a Carys Scruton

Seremoni

Criw o fl.10-13 yn ymweld â’r theatr i wylio “Blodeuwedd”

Aeth 30 o ddisgyblion bl.10-13 i weld y ddrama “Blodeuwedd” gan Saunders Lewis yn cael ei pherfformio yn Theatr y Ffwrnes, Llanelli, nos Fawrth, Chwefror y 11eg. Perfformiad gan y Theatr Genedlaethol oedd hwn.

Yn ôl criw bl.12 “Roedd e’n gyfle gwych i weld drama ry’n ni wedi ei hastudio yn cael ei pherfformio ar lwyfan.”

Aelodau Clwb Cywaith yr Urdd yn Ffilmio

Aeth criw o aelodau Clwb Cywaith yr Urdd ar daith o gwmpas Abertawe er mwyn creu ffilm fer. Bydd cyfle i weld y ffilm a’r cywaith gorffenedig yn yr wythnosau nesaf!

image (2) image (1)

Cyflwyniadau Camu

Ar brynhawn ddydd Gwener, Ionawr 31ain,  daeth blwyddyn 7 i gyd at ei gilydd yn neuadd yr ysgol i wneud cyflwyniadau a oedd yn arddangos gwaith y tymor diwethaf yn y gwersi Camu. Ers dechrau ar y cwrs sgiliau newydd ym mis Medi mae blwyddyn 7 wedi bod yn gweithio yn ddiwyd, yn cael profiadau newydd, yn datblygu eu sgiliau ac yn dysgu llawer am eu bro. Penllanw hyn oedd y cyflwyniadau diddorol, amrywiol a thrawiadol a welwyd yn y neuadd. Roedd pob dosbarth wedi paratoi cyflwyniad o chwarter awr a oedd yn arddangos beth oedden nhw wedi ei ddysgu am Abertawe. Roedden nhw hefyd wedi cymharu Abertawe gyda Llangrannog, sef cynnwys eu gwaith Pontio. Yn ogystal â’r cyflwyniad llafar roedd pob dosbarth wedi paratoi arddangosfa o’u gwaith ers mis Medi. Roedd safon y gwaith yn uchel iawn a brwdfrydedd y disgyblion yn amlwg. Llongyfarchiadau i flwyddyn 7 ar eu gwaith caled!