phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Llwyddiannau Llenyddol

Her Bardd Plant Cymru

Yr her a osodwyd gan Fardd Plant Cymru y tymor diwethaf oedd creu’r gerdd hiraf erioed yn sôn am ardaloedd gwahanol o Gymru. Cyfrannodd ein hysgol ni a chawsom glywed fod rhai o’n penillion wedi’u dewis i fod yn rhan o’r gerdd derfynol.  Cawsom wahoddiad i ffilmio’r penillion er mwyn dangos perfformiad o’r gerdd gyfan ar lwyfan Eisteddfod yr Urdd.

Gwobrau llenyddol Eisteddfod yr Urdd

Llongyfarchiadau i ddisgyblion iau yr ysgol am ennill y gystadleuaeth creu Cywaith i flynyddoedd 7-9 yn Eisteddfod yr Urdd eleni. Y thema oedd “Bro” a chrëwyd llyfryn a DVD yn sôn am ein bro ni yma yn Abertawe.

llenyddol1 

 

Yr un oedd y llwyddiant i’r cywaith hŷn wrth iddynt ennill y wobr gyntaf am eu cywaith nhw mewn cystadleuaeth i rai o dan 25ain oed. Creu cylchgrawn oedd y dasg i’r disgyblion hŷn. Cawsom gyfle i gael ein ffilmio yn sôn am y cyweithiau er mwyn dangos y DVD yn y Cwtsh Cymraeg ar faes yr Eisteddfod.

llenyddol2 

 

Llongyfarchiadau hefyd i Esyllt Lewis Bl.13 ar ennill yr ail wobr mewn cystadleuaeth am “Lên micro” i’r rhai o dan 25ain oed!

Eisteddfod Llandudoch

Llongyfarchiadau mawr i Sioned, Bl.13 ar ennill Tlws Llenor yr ifanc yn Eisteddfod Llandudoch eleni. Roedd y beirniad, Aled Gwyn yn canmol ei gwaith yn fawr a chynhaliwyd seremoni hyfryd yn yr Eisteddfod i’w hanrhydeddu. Diolch i bawb yn Llandudoch am eu croeso cynnes. Llongyfarchiadau hefyd i Esyllt Lewis ar ennill gwobr ryddiaith Eisteddfod Llandudoch i ddisgyblion o dan 19oed.

llenyddol3

 

Sesiynau Adolygu TGAU Hanner Tymor

Isod yw linc i amserlen adolygu ar gyfer sesiynau sy’n digwydd dros hanner tymor. Cofiwch edrych ar yr erthygl newyddion islaw am fanylion sesiynau adolygu ac arholiadau sy’n digwydd wedi’r gwyliau.

Amserlen Adolygu Hanner Tymor

Amserlen Adolygu ac Arholiadau TGAU – Mehefin

Cliciwch ar y linc isod am fanylion o’r sesiynau adolygu sydd ar gael i ddisgyblion ynghyd ag amserlen o arholiadau TGAU mis Mehefin.

Amserlen Adolygu TGAU – Mehefin 2014

Amserlen Adolygu TGAU

Dyma amserlen adolygu TGAU i ddisgyblion blwyddyn 11.

Amserlen Adolygu TGAU

Cymerwch fantais o bob cyfle i lwyddo – pob lwc!

Adnoddau Profion Cenedlaethol i Rieni/Gofalwyr a Disgyblion – Llythrennedd a Rhifedd

Bydd disgyblion blwyddyn 7, 8 a 9 yn eistedd Profion Cenedlaethol ar y 7fed, 8fed, 9fed a’r 12fed o Fai. Ma’e llyfrynnau yma yn rhoi gwybodaeth i rieni am y profion.

Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr – Profion Cenedlaethol

Llinell Amser – Profion Cenedlaethol

Mae disgyblion blwyddyn 7, 8 a 9 hefyd wedi derbyn cryno ddisg sy’n llawn adnoddau i’w helpu i baratoi.

Sesiynau Adolygu Gwyliau Pasg i Fl.10-13

Cliciwch ar y linc isod i weld amserlen sesiynau adolygu sydd ar gael i ddigyblion bl.10-13 dros Gwyliau’r Pasg.

 Amserlen Adolygu Pasg 2014

Pob hwyl i dîm rygbi Blwyddyn 10 – Rownd derfynol Cwpan Ysgolion Abertawe

Pob hwyl i dîm rygbi Blwyddyn 10 sydd yn chwarae yn rownd derfynol Cwpan Ysgolion Abertawe nos Fercher yma yn erbyn Olchfa ar gae San Helens. Fydd y gic gyntaf am 6 o’r gloch. Dewch lawr i gefnogi’r bechgyn!