phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Arholiadau Cymraeg Bl 7-9

Bydd gan flwyddyn 7 un arholiad Cymraeg, sef arholiad ysgrifennu (awr a hanner). Bydd dau gwestiwn- un cwestiwn creadigol (ysgrifennu stori/dyddiadur/llythyr anffurfiol/ymson) ac un cwestiwn mynegi barn (ysgrifennu erthygol/araith/llythyr ffurfiol). Bydd y cwestiwn penodol yn cael ei osod ar y papur.
Bydd gan flwyddyn 8 a blwyddyn 9 dau arholiad Cymraeg, sef arholiad ysgrifennu (awr a hanner) ac arholiad gramadeg (hanner awr). Bydd y papur ysgrifennu yn dilyn yr un drefn a phapur blwyddyn 7.

Her Bardd Plant Cymru

Cymerodd yr ysgol ran yn her Bardd Plant Cymru i greu cerdd fwya’r byd am wahanol ardaloedd o Gymru. Anfonwyd llu o benillion o’r ysgol at Aneirin Karadog, sef y Bardd Plant presennol ac fe ddewiswyd un o’n penillion ni ar gyfer rhifyn diweddaraf “Iaw!”Pennill gan Fryn Tawe yn Iaw!

Arholiadau Blwyddyn 7

Bydd gan ddisgyblion blwyddyn 7 dau arholiad Camu. Mae un arholiad yn canolbwyntio ar sgiliau llythrennedd ac un yn canolbwyntio ar y sgiliau pynciol mae’r disgyblion wedi eu dysgu yn ystod y flwyddyn hyd yn hyn. Bydd y disgyblion yn adolygu yn ystod gwersi’r wythnos hon ac yn derbyn pecyn adolygu. Dyma’r cyflwyniadau y bydden nhw yn eu defnyddio i adolygu a rhestr o’r hyn fydd yn y ddau arholiad.

Rhestr Adolygu

Adolygu Arholiad Iaith Camu

Adolygu Arholiad Sgiliau

 

Prosiect Rhyfel Mawr – Adran Hanes

 

Mae Adran Hanes Ysgol Bryn Tawe yn cydweithio gyda Phrifysgol Abertawe a Chymdeithas Hanes Treboeth i ymchwilio i hanes milwyr o gapel Caersalem Newydd a aeth i’r Rhyfel Mawr ac mae angen eich help arnom.

 

Ar Ddydd Mercher, 9 Ebrill 2014, bydd arbenigwyr o’r Llyfrgell Genedlaethol yn ymweld â chapel Caersalem Newydd i sganio unrhyw ddefnydd yn ymwneud â’r Rhyfel Byd Cyntaf sydd gan deuluoedd yr ardal i’w rhannu. Mae diddordeb arbennig gennym mewn deunydd sydd yn perthyn i deuluoedd y 81 o ddynion sy’n cael eu coffáu ar gofeb Caersalem Newydd, ond mae unrhyw greiriau o’r cyfnod o ddiddordeb i ni.  (Ni fyddwn yn cadw dim o eiddo’r teulu ond eu cofnodi ar lun i’w diogelu i’r dyfodol).

 

Mae’n syndod cymaint o ddeunyddiau o’r fath sydd ym meddiant teuluoedd o hyd a gofynnwn felly i chi i edrych ymhlith trysorau’r teulu – (heb anghofio yn yr atig!) – am unrhyw beth sydd gennych yn ymwneud â’r Rhyfel Byd Cyntaf:- lluniau, medalau, cardiau post, llythyrau, ayb. Fe dynnir llun ohonynt ac fe’u cewch yn ôl ar unwaith.

 

Bydd yr arbenigwyr o gwmpas rhwng 10am a 3.30pm yn festri capel Caersalem Newydd (Heol Llangyfelach).

 

Cynhelir sesiynau hyfforddi am 11am a 2pm, pan fydd yr arbenigwyr yn dangos technegau sganio i unrhywun sydd â diddordeb. (Bydd y sesiynau o werth i’r sawl sydd yn gyfarwydd â sganio, yn ogystal â dechreuwyr). Mae’r sesiynau am ddim, diolch i gefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri.

 

Mae’r fenter yn dibynnu ar bobl Treboeth / Tirdeunaw a’r cylch : plîs lledaenwch y neges a chwiliwch casgliadau eich teuluoedd, a dewch â’r trysorau i’r capel.

 

Am fwy o fanylion, cysylltwch â Dr Gethin Matthews o Adran Hanes Prifysgol Abertawe – g.h.matthews@abertawe.ac.uk

 

Diolch.

Cambrian Daily Leader, 10 Rhagfyr 1915, t.7

RhyfelMawr

 

Gweithredu Diwydiannol gan Athrawon – Dydd Mercher, Mawrth 26ain

Oherwydd gweithredu diwydiannol gan aelodau o undeb yr NUT, fe fydd yr ysgol AR GAU i ddisgyblion Bl 7,8,9,10 ac 11 ar ddydd Mercher, Mawrth 26ain.

Fe fydd yr ysgol AR AGOR fel arfer i ddisgyblion y Chweched.

Ni chymerir y penderfyniad  i gai’r ysgol ysgafn, ac rwy’n ymwybodol o’r anghyfleustra i rieni a gwarchodwyr. Diolch am eich amynedd yn ystod y cyfnod anffodus yma. Fe fydd yr ysgol ar agor fel arfer i bob disgybl ar ddydd Iau 27ain o Fawrth.

Tlws Saesneg

Pleser eleni oedd gwobrwyo Joseph Lumber o flwyddyn 13 fel ennillydd y tlws Saesneg. Eleni, yn ogystal ag astudio Llenyddiaeth Saesneg a Saesneg Iaith at ei lefel A, mae Joseph wedi bachu ar y cyfle i weld ei waith mewn DAU ddetholiad o farddoniaeth,  detholiadau sy’n dathlu gwaith creadigol ieuenctid Prydain Fawr. Tu hwnt i’r barddoniaeth, mae ei gyfraniad i waith yr adran yn ddiflinedig. Mae’n olygydd i gylchgrawn yr ysgol, Y Bryn Tawe Buzz, hefyd mae e’n ymfalchio yn ei rol fel swyddog Saesneg, ac yn aml yn helpu disgyblion iau yr ysgol. Mae Joseph bellach yn bwriadu parhau i ddarllen Saesneg yn y brifysgol.  Llongyfarchiadau gwresog iddo! Mr Chris Shaw.

Dathlu Darllen

Yn ddiweddar yn ystod dathliadau Diwrnod y Llyfr, cynhaliwyd bore coffi gan yr adrannau Cymraeg a Saesneg i ddathlu’r achlysur wrth hybu darllen. Daeth llu o ddisgyblion i ddarllen dros yr egwyl gyda phaned a bisgedi. Codwyd bron i £100 a rhaid rhoi diolch arbennig i’r chweched dosbarth a wisgodd fel cymeriadau adnabyddus o fyd Lenyddiaeth ac i Mr Ben Davies, 007 Ysgol Bryn Tawe.
Dathlu_Darllen