phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Tîm ‘Inferno’ – Cystadleuaeth ‘F1 in Schools’

Llongyfarchiadau i dîm ‘Inferno’ o flwyddyn 10, Ysgol Bryn Tawe, a wnaeth gystadlu yn rownd derfynol rhanbarthol De Cymru ‘F1 in Schools’ yn Amgueddfa’r Glannau Abertawe eleni.  Ar y 29ain o Ionawr, daeth 27 o ysgolion De Cymru i Abertawe er mwyn cymryd rhan yn yr ornest rhyngwladol. Bu rhaid i bob tîm ddylunio ac adeiladu model o gar rasio F1 i gystadlu yn erbyn ceir ysgolion eraill. Yn ogystal â beirniadu’r timoedd ar sail cyflymder eu ceir, mae’r timau’n yn cael eu barnu ar arddangosiad eu prosiect (neu eu gorsaf ‘pit’). Hefyd rhaid i’r cystadleuwyr gynhyrchu portffolio i gyd-fynd gyda’r prosiect a chyfres o gyflwyniadau ar lafar.  Yn ystod y cyflwyniadau yma caiff y disgyblion eu cwestiynu a’u croesholi am y broses o ymchwilio, dylunio, cynhyrchu a phrofi eu cynnyrch gan banel o arbenigwyr, amrediad o beirianyddion a chynrychiolydd ‘F1 in Schools’.  Ar ôl i feirniaid F1 mewn ysgolion goladu’r holl farciau o bob tîm a gystadlodd, daeth tîm ‘Inferno’ o Fryn Tawe yn 4ydd! Ardderchog am eu tro cyntaf yn cystadlu yn yr ormes yn erbyn nifer o ysgolion profiadol.  Mae aelodau’r tîm yn cynnwys Kyle Killeen (capten), Oliver Evans, Chris Daniel a Joshua Pearson. Da iawn chi!

Fel rhan o’r prosiect, mae rhaid i bob tîm hefyd sefydlu noddwyr o’r byd diwydiant  i ariannu’r adnoddau sydd angen i gystadlu yn yr ormes.  Yn eu cais i gaffael y noddwyr yma, Llwyddodd tîm  ‘Inferno’  sefydlu grant o Fanc Ieuenctid Abertawe ar gyfer yr adran Dylunio a Thechnoleg ym Mryn Tawe i ddiweddaru eu systemau dylunio trwy gymorth cyfrifiadur.  Ar ôl gwrando ar gyflwyniad ‘Inferno’ ar eu cynlluniau ar sut i wario’r arian, penderfynodd beirniaid y Banc Ieuenctid i ddyfarnu swm o £700 i’r tîm! Llongyfarchiadau mawr! 

fl

Gwasanaeth Coffa’r Holocost

Bu disgyblion Astudiaethau Crefyddol blwyddyn 10, 11 a 12 i Ysgol Esgob Gore ar ddydd Llun 27ain o Ionawr i Wasanaeth Coffa’r Holocost.  Roedd nifer o ysgolion cynradd ac Uwchradd Abertawe’n rhan o’r cofio gyda amrywiaeth o eitemau i ddysgu a chofio am erchylltra’r Holocost. Ar ran Ysgol Bryn Tawe fe adroddodd Leanne Ward y gerdd Cysgodion gan Nesta Wyn Jones a Chloe John y gerdd Addewid ar Ddiwrnod Cofio’r Holocost gan Gwyneth Lewis.  Roedd yn brofiad cofiadwy a theimladwy. 

Holocost_2014

Ser Amgueddfa Gweithfeydd Copr Morfa-Hafod

Ar bnawn Mercher Ionawr yr 22ain aeth pedwar o ddisgyblion blwyddyn 7 i brifysgol Abertawe er mwyn bod yn rhan o brosiect cyffrous. Cafodd y pedwar y cyfle i recordio llais plentyn a oedd yn gweithio yn y gweithfeydd copr a oedd mor ddylanwadol wrth siapio Abertawe y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Cliciwch yma i wrando ar yr eitem oedd ar raglen ‘Y Post Cyntaf’ ar BBC Radio Cymru (Cyfrwng Cymraeg)

Cliciwch yma i wrando ar yr eitem oedd ar ‘Good Evening Wales’ ar BBC Radio Wales (Cyfrwng Saesneg)

Dyma sylwadau’r pedwar am eu profiadau.

“Mae e wedi bod yn brofiad ARBENNIG! Mae’r hanes yn ddiddorol iawn a mae’n gret i gael y siaws i fod yn un o’r cymeriadau gyda fy ffrindiau.” Ryan 7W

“Mae e wedi bod yn brofiad anhygoel ac yn hanesyddol. Roedd hi’n braf gwneud y prosiect gyda fy ffrindiau. Mae hi’n ddiddorol meddwl bydd cenedlaethau yn cael clywed fy llais.” Steffan 7B

“Mae’r profiad wedi bod yn arbennig, dydw i erioed wedi gwneud rhywbeth fel hyn o’r blaen. Roedd e’n ddiddorol dysgu am fywyd plentyn yn y 1840’au. Roedd e hefyd yn brofiad arbennig i gael y cyfle i siarad ar Radio Cymru. Byddwn i wrth fy modd yn cael y cyfle i wneud rywbeth fel hyn eto!” Kirsty 7B

“Mae wedi bod yn brofiad anhygoel! Dwi’n meddwl am y ffaith fy mod i yn cael adrodd llais plentyn a oedd yn gweithio yn y gweithfeydd copr, a recordio mewn stiwdio broffesiynol, a serennu ar Radio Cymru…dydy hynny ddim yn digwydd bob diwrnod nac ydy?!” Manon 7A

amgueddfa2 amgueddfa amgueddfa3

Tîm Rasio Fformiwla 1 Bryn Tawe!

Pob lwc i dîm rasio Fformiwla 1 Bryn Tawe!  Mae’r tîm ‘Inferno’ yn cystadlu yn y rownd derfynol ranbarthol ‘F1 in Schools’ yn Amgueddfa’r Glannau Abertawe ar ddiwedd y mis.  Mae’r grŵp o ddisgyblion flwyddyn 10 wedi bod yn gweithio’n ddiflin drwy eu horiau cinio i ddylunio ac adeiladu model o gar Fformiwla 1. Byddant yn rasio’r car yn erbyn ceir a gynhyrchwyd gan dimau o ysgolion eraill yn Ne Cymru mewn rownd ranbarthol o gystadleuaeth ryngwladol ar 29ain o Ionawr, 2014.

Fel rhan o’r gystadleuaeth, mae’r tîm wedi gorfod chwilio am nawdd gan gwmnïau allanol er mwyn ariannu’r nwyddau sydd angen i gynhyrchu eu car rasio. Wrth geisio gwneud hynny, mae’r tîm wedi achosi dipyn o gyffro.  Yn gynt ar ôl i’r Evening Post clywed am her y tîm wnaethant gysylltu â’r ysgol er mwyn ysgrifennu erthygl ar eu stori.

Yn ogystal i hyn,  roedd y tîm yn llwyddiannus yn eu cais i sicrhau grant gan ‘Banc Ieuenctid Abertawe’ er mwyn prynu meddalwedd dylunio gyda chymorth cyfrifiadur newydd. Rhoesant gyflwyniad rhagorol i banel o feirniaid allanol o’r cwmni lleol.  Ac ar ôl ystyried y cais yn ofalus, penderfynodd y beirniaid i ddyfarnu grant o hyd at £700! Llongyfarchiadau mawr a phob lwc yn y gystadleuaeth!

CriwF1

Bwrlwm y Buzz!

Wythnos ddiwethaf, aeth criw o newyddiadurwyr y cylchgrawn ‘Bryn Tawe Buzz’ i faes hyfforddi clwb pêl-droed Abertawe i gwrdd â rhai o sêr yr Elyrch. Llwyddodd ein criw o ddisgyblion brwd o flynyddoedd 7-13 gyfweld a’r cyn-chwaraewr, Lee Trundle, am ei rôl newydd gyda’r clwb fel llysgennad. Soniodd Lee am yr her mae’r clwb yn ei gwynebu wrth gystadlu yn Ewrop, ac am beth yw gobeithion y clwb o ran ymestyn y stadiwm a chynlluniau’r dyfodol. Yn ogystal â hyn, llwyddodd y ‘Buzz’ sicrhau cyfweliad gydag un o sêr presennol y clwb, sef Leon Britton. Gwnaeth Leon siarad yn agored am ei gyd-chwaraewyr a beth yw’r heriau wrth i’r clwb anelu at sicrhau pedwerydd tymor yn uwch gynghrair Lloegr! Yn sicr, mae’r ‘Bryn Tawe Buzz’ (a’r adran Saesneg) yn ddiolchgar tu hwnt i Lee, Leon a chlwb pêl-droed Abertawe am eu hamser. Darllenwch yr holl hanes yn rhifyn mis Ionawr o’r Buzz!

Buzz1Buzz2 Buzz3 Buzz5 Buzz4

Barddoniaeth Byw!

Nos Wener ddiwethaf, daeth disgyblion chweched dosbarth Bryn Tawe a Gŵyr at ei gilydd i ymweld â chanolfan Dylan Thomas yn Abertawe i glywed darlleniad gan yr enwog Carol Ann Duffy a bardd cenedlaethol Cymru, Gillian Clarke. Mae’r myfyrwyr yn astudio barddoniaeth Duffy am eu hastudiaethau ym mlwyddyn 12, a diddorol oedd clywed safbwynt y bardd am ei gwaith a pha agweddau sydd yn ei hysbrydoli. Yn wir, cafodd y disgyblion cyfle i gwrdd â’r bardd ar ddiwedd y noson (fel y gwelwch yn y llun). Diolch i bawb a fynychodd, ac yn enwedig i Mrs Rhiannon Lewis (o Ysgol Gyfun Gŵyr) am drefnu’r daith.

Barddoniaeth1

Lawnsiad Confucius yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Ar Ddydd Iau Rhagfyr 12fed, dathlwyd Lawnsiad Dosbarth Confucius Ysgol Gyfun Gymraeg  Bryn Tawe. Braint yw derbyn y statws yma i’r ysgol yn enwedig o ystyried mai Ysgol Bryn Tawe yw’r ysgol Gyfun Gymraeg gyntaf i gael Dosbarth Confucius. Cynllun blaengar a newydd yw hwn i’r ysgol gan ei fod yn cynnig cyfleoedd addysgiadol academaidd ac allgyrsiol i ddisgyblion yr ysgol trwy gyfrwng y Mandarin.

Yn y pum mlynedd ddiwethaf y mae amryw ddosbarthiadau’r ysgol wedi profi manteision gweithgareddau ieithyddol a diwylliedig sydd yn gysylltiedig â Mandarin. O sesiynau Tai Chi, i gynnal sgwrs yn yr iaith, mae llu o brofiadau wedi eu hennyn yn barod, a’r bwriad yn awr yw i ddatblygu ar y sylfaen sydd eisoes wedi ei osod.

Yn ystod y lawnsiad y croesawyd yr athrawes Mandarin newydd yn swyddogol i’r ysgol, Yuqing Chi. Yn ogystal, cafwyd geiriau o gefnogaeth, anogaeth a diolch oddi wrth Llywydd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Dr Brinley Jones ac wrth Rheolwr Cyffredinol Athrofa Confucius , Ms Krystyna Krajewska. Braf iawn hefyd oedd clywed profiadau disgyblion Cyfnod Allweddol Pump oedd wedi astudio Mandarin yn ei Modiwl Iaith ar gyfer Bagloriaeth Cymru. Yr oedd yn anrhydedd i’r ysgol gael Mr a Mrs Niedergang , sefydlwyr Tseina  a Chymru Unebaol yn bresennol oherywdd mai dyma’r ddau berson a arweiniodd y ffordd I’r ysgol allu agor drysau i’r amryw elfennau y mae Mandarin yn ei gynnig.

Heb os, uchafbwynt y noson oedd yr eitemau cerddorol. Yr oedd disgyblion yr ysgol wedi pontio y ddau ddiwylliant yn llwyddiannus tu hwnt trwy ganu caneuon yn y Gymraeg ac  yn y Mandarin. Pwysleisir y nod o gael Dosbarth Confucius ym Mryn Tawe trwy gyfrwng perfformiadaiu’r disgyblion. Y nod honno yw i barhau i feithrin yr iaith Gymraeg a Chymreictod o fewn yr ysgol gan ar yr un pryd estyn allan i orwelion ieithyddol newydd.

confucius1 confucius2