phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Buddugwyr Cystadlaethau Llenyddol Eisteddfod yr Ysgol 2014

Eleni eto, cynhaliwyd Seremoni Gadeirio fel rhan o’n Heisteddfod Ysgol a oedd yn gyfle i ddathlu holl ddoniau llenyddol ein disgyblion. Arweinwyd y seremoni gan ein prif ddisgyblion sef Sioned a Macsen o fl.13. Diolch yn arbennig hefyd i Ashley am ganu cân y cadeirio ac i Jasmine am ganu’r delyn.

Llongyfarchiadau i bawb a gystadlodd eleni yn y cystadlaethau gwaith cartref a diolch yn fawr i Mrs Edwards Jones am feirniadu’r gwaith. Braf oedd gweld teilyngdod eto yng nghystadleuaeth Cadair yr ysgol ac eleni y buddugol oedd Leanne o fl.12. Llongyfarchiadau mawr iddi! Yn ail am y gadair eleni oedd Nia Kenyon ac yn gydradd drydydd oedd Sara Dafydd a Laura Hughes.

Dyma enwau’r buddugwyr eraill-

Barddoniaeth Bl.7

1-    Steffan Leonard

2-   Llinos Lloyd Morgan a Carys Thomas

3-   Rhys Roberts a Kimberley Collier

Rhyddiaith Bl.7

1-    Nansi Eccott

2-   Kirsty Lewis

3-   Steffan Leonard

Barddoniaeth Bl.8

1-    Heledd Owen

2-   Bleddyn Jones

3-   Ryan Richards

Rhyddiaith Bl.8

1-    Tilly Harris

2-   Llinos Williams

3-   Olivia Jones a Ellie Lewis

Barddoniaeth Bl.9

1-    Rhydian Cleaver

2-   Garyn Cooper

3-   Iwan Tomos a David Jenkins

Rhyddiaith Bl.9

1-    Lizzie Lewis-Kent

2-   Rhydian Cleaver a Abigail Short

3-   Tamzyn Briggs a Jasmine Lewis

Barddoniaeth Bl.10

1-    Sara Dafydd

2-   Megan Jones

3-   Laura Hughes a Sarah Davies

Rhyddiaith Bl.10

1-    Nia Kenyon

2-   Sara Dafydd

3-   Catrin Hedges a Carys Scruton

Seremoni

Criw o fl.10-13 yn ymweld â’r theatr i wylio “Blodeuwedd”

Aeth 30 o ddisgyblion bl.10-13 i weld y ddrama “Blodeuwedd” gan Saunders Lewis yn cael ei pherfformio yn Theatr y Ffwrnes, Llanelli, nos Fawrth, Chwefror y 11eg. Perfformiad gan y Theatr Genedlaethol oedd hwn.

Yn ôl criw bl.12 “Roedd e’n gyfle gwych i weld drama ry’n ni wedi ei hastudio yn cael ei pherfformio ar lwyfan.”

Aelodau Clwb Cywaith yr Urdd yn Ffilmio

Aeth criw o aelodau Clwb Cywaith yr Urdd ar daith o gwmpas Abertawe er mwyn creu ffilm fer. Bydd cyfle i weld y ffilm a’r cywaith gorffenedig yn yr wythnosau nesaf!

image (2) image (1)

Cyflwyniadau Camu

Ar brynhawn ddydd Gwener, Ionawr 31ain,  daeth blwyddyn 7 i gyd at ei gilydd yn neuadd yr ysgol i wneud cyflwyniadau a oedd yn arddangos gwaith y tymor diwethaf yn y gwersi Camu. Ers dechrau ar y cwrs sgiliau newydd ym mis Medi mae blwyddyn 7 wedi bod yn gweithio yn ddiwyd, yn cael profiadau newydd, yn datblygu eu sgiliau ac yn dysgu llawer am eu bro. Penllanw hyn oedd y cyflwyniadau diddorol, amrywiol a thrawiadol a welwyd yn y neuadd. Roedd pob dosbarth wedi paratoi cyflwyniad o chwarter awr a oedd yn arddangos beth oedden nhw wedi ei ddysgu am Abertawe. Roedden nhw hefyd wedi cymharu Abertawe gyda Llangrannog, sef cynnwys eu gwaith Pontio. Yn ogystal â’r cyflwyniad llafar roedd pob dosbarth wedi paratoi arddangosfa o’u gwaith ers mis Medi. Roedd safon y gwaith yn uchel iawn a brwdfrydedd y disgyblion yn amlwg. Llongyfarchiadau i flwyddyn 7 ar eu gwaith caled!

Tîm ‘Inferno’ – Cystadleuaeth ‘F1 in Schools’

Llongyfarchiadau i dîm ‘Inferno’ o flwyddyn 10, Ysgol Bryn Tawe, a wnaeth gystadlu yn rownd derfynol rhanbarthol De Cymru ‘F1 in Schools’ yn Amgueddfa’r Glannau Abertawe eleni.  Ar y 29ain o Ionawr, daeth 27 o ysgolion De Cymru i Abertawe er mwyn cymryd rhan yn yr ornest rhyngwladol. Bu rhaid i bob tîm ddylunio ac adeiladu model o gar rasio F1 i gystadlu yn erbyn ceir ysgolion eraill. Yn ogystal â beirniadu’r timoedd ar sail cyflymder eu ceir, mae’r timau’n yn cael eu barnu ar arddangosiad eu prosiect (neu eu gorsaf ‘pit’). Hefyd rhaid i’r cystadleuwyr gynhyrchu portffolio i gyd-fynd gyda’r prosiect a chyfres o gyflwyniadau ar lafar.  Yn ystod y cyflwyniadau yma caiff y disgyblion eu cwestiynu a’u croesholi am y broses o ymchwilio, dylunio, cynhyrchu a phrofi eu cynnyrch gan banel o arbenigwyr, amrediad o beirianyddion a chynrychiolydd ‘F1 in Schools’.  Ar ôl i feirniaid F1 mewn ysgolion goladu’r holl farciau o bob tîm a gystadlodd, daeth tîm ‘Inferno’ o Fryn Tawe yn 4ydd! Ardderchog am eu tro cyntaf yn cystadlu yn yr ormes yn erbyn nifer o ysgolion profiadol.  Mae aelodau’r tîm yn cynnwys Kyle Killeen (capten), Oliver Evans, Chris Daniel a Joshua Pearson. Da iawn chi!

Fel rhan o’r prosiect, mae rhaid i bob tîm hefyd sefydlu noddwyr o’r byd diwydiant  i ariannu’r adnoddau sydd angen i gystadlu yn yr ormes.  Yn eu cais i gaffael y noddwyr yma, Llwyddodd tîm  ‘Inferno’  sefydlu grant o Fanc Ieuenctid Abertawe ar gyfer yr adran Dylunio a Thechnoleg ym Mryn Tawe i ddiweddaru eu systemau dylunio trwy gymorth cyfrifiadur.  Ar ôl gwrando ar gyflwyniad ‘Inferno’ ar eu cynlluniau ar sut i wario’r arian, penderfynodd beirniaid y Banc Ieuenctid i ddyfarnu swm o £700 i’r tîm! Llongyfarchiadau mawr! 

fl

Gwasanaeth Coffa’r Holocost

Bu disgyblion Astudiaethau Crefyddol blwyddyn 10, 11 a 12 i Ysgol Esgob Gore ar ddydd Llun 27ain o Ionawr i Wasanaeth Coffa’r Holocost.  Roedd nifer o ysgolion cynradd ac Uwchradd Abertawe’n rhan o’r cofio gyda amrywiaeth o eitemau i ddysgu a chofio am erchylltra’r Holocost. Ar ran Ysgol Bryn Tawe fe adroddodd Leanne Ward y gerdd Cysgodion gan Nesta Wyn Jones a Chloe John y gerdd Addewid ar Ddiwrnod Cofio’r Holocost gan Gwyneth Lewis.  Roedd yn brofiad cofiadwy a theimladwy. 

Holocost_2014

Ser Amgueddfa Gweithfeydd Copr Morfa-Hafod

Ar bnawn Mercher Ionawr yr 22ain aeth pedwar o ddisgyblion blwyddyn 7 i brifysgol Abertawe er mwyn bod yn rhan o brosiect cyffrous. Cafodd y pedwar y cyfle i recordio llais plentyn a oedd yn gweithio yn y gweithfeydd copr a oedd mor ddylanwadol wrth siapio Abertawe y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Cliciwch yma i wrando ar yr eitem oedd ar raglen ‘Y Post Cyntaf’ ar BBC Radio Cymru (Cyfrwng Cymraeg)

Cliciwch yma i wrando ar yr eitem oedd ar ‘Good Evening Wales’ ar BBC Radio Wales (Cyfrwng Saesneg)

Dyma sylwadau’r pedwar am eu profiadau.

“Mae e wedi bod yn brofiad ARBENNIG! Mae’r hanes yn ddiddorol iawn a mae’n gret i gael y siaws i fod yn un o’r cymeriadau gyda fy ffrindiau.” Ryan 7W

“Mae e wedi bod yn brofiad anhygoel ac yn hanesyddol. Roedd hi’n braf gwneud y prosiect gyda fy ffrindiau. Mae hi’n ddiddorol meddwl bydd cenedlaethau yn cael clywed fy llais.” Steffan 7B

“Mae’r profiad wedi bod yn arbennig, dydw i erioed wedi gwneud rhywbeth fel hyn o’r blaen. Roedd e’n ddiddorol dysgu am fywyd plentyn yn y 1840’au. Roedd e hefyd yn brofiad arbennig i gael y cyfle i siarad ar Radio Cymru. Byddwn i wrth fy modd yn cael y cyfle i wneud rywbeth fel hyn eto!” Kirsty 7B

“Mae wedi bod yn brofiad anhygoel! Dwi’n meddwl am y ffaith fy mod i yn cael adrodd llais plentyn a oedd yn gweithio yn y gweithfeydd copr, a recordio mewn stiwdio broffesiynol, a serennu ar Radio Cymru…dydy hynny ddim yn digwydd bob diwrnod nac ydy?!” Manon 7A

amgueddfa2 amgueddfa amgueddfa3