phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Aelodau Clwb Cywaith yr Urdd yn Ffilmio

Aeth criw o aelodau Clwb Cywaith yr Urdd ar daith o gwmpas Abertawe er mwyn creu ffilm fer. Bydd cyfle i weld y ffilm a’r cywaith gorffenedig yn yr wythnosau nesaf!

image (2) image (1)

Cyflwyniadau Camu

Ar brynhawn ddydd Gwener, Ionawr 31ain,  daeth blwyddyn 7 i gyd at ei gilydd yn neuadd yr ysgol i wneud cyflwyniadau a oedd yn arddangos gwaith y tymor diwethaf yn y gwersi Camu. Ers dechrau ar y cwrs sgiliau newydd ym mis Medi mae blwyddyn 7 wedi bod yn gweithio yn ddiwyd, yn cael profiadau newydd, yn datblygu eu sgiliau ac yn dysgu llawer am eu bro. Penllanw hyn oedd y cyflwyniadau diddorol, amrywiol a thrawiadol a welwyd yn y neuadd. Roedd pob dosbarth wedi paratoi cyflwyniad o chwarter awr a oedd yn arddangos beth oedden nhw wedi ei ddysgu am Abertawe. Roedden nhw hefyd wedi cymharu Abertawe gyda Llangrannog, sef cynnwys eu gwaith Pontio. Yn ogystal â’r cyflwyniad llafar roedd pob dosbarth wedi paratoi arddangosfa o’u gwaith ers mis Medi. Roedd safon y gwaith yn uchel iawn a brwdfrydedd y disgyblion yn amlwg. Llongyfarchiadau i flwyddyn 7 ar eu gwaith caled!

Tîm ‘Inferno’ – Cystadleuaeth ‘F1 in Schools’

Llongyfarchiadau i dîm ‘Inferno’ o flwyddyn 10, Ysgol Bryn Tawe, a wnaeth gystadlu yn rownd derfynol rhanbarthol De Cymru ‘F1 in Schools’ yn Amgueddfa’r Glannau Abertawe eleni.  Ar y 29ain o Ionawr, daeth 27 o ysgolion De Cymru i Abertawe er mwyn cymryd rhan yn yr ornest rhyngwladol. Bu rhaid i bob tîm ddylunio ac adeiladu model o gar rasio F1 i gystadlu yn erbyn ceir ysgolion eraill. Yn ogystal â beirniadu’r timoedd ar sail cyflymder eu ceir, mae’r timau’n yn cael eu barnu ar arddangosiad eu prosiect (neu eu gorsaf ‘pit’). Hefyd rhaid i’r cystadleuwyr gynhyrchu portffolio i gyd-fynd gyda’r prosiect a chyfres o gyflwyniadau ar lafar.  Yn ystod y cyflwyniadau yma caiff y disgyblion eu cwestiynu a’u croesholi am y broses o ymchwilio, dylunio, cynhyrchu a phrofi eu cynnyrch gan banel o arbenigwyr, amrediad o beirianyddion a chynrychiolydd ‘F1 in Schools’.  Ar ôl i feirniaid F1 mewn ysgolion goladu’r holl farciau o bob tîm a gystadlodd, daeth tîm ‘Inferno’ o Fryn Tawe yn 4ydd! Ardderchog am eu tro cyntaf yn cystadlu yn yr ormes yn erbyn nifer o ysgolion profiadol.  Mae aelodau’r tîm yn cynnwys Kyle Killeen (capten), Oliver Evans, Chris Daniel a Joshua Pearson. Da iawn chi!

Fel rhan o’r prosiect, mae rhaid i bob tîm hefyd sefydlu noddwyr o’r byd diwydiant  i ariannu’r adnoddau sydd angen i gystadlu yn yr ormes.  Yn eu cais i gaffael y noddwyr yma, Llwyddodd tîm  ‘Inferno’  sefydlu grant o Fanc Ieuenctid Abertawe ar gyfer yr adran Dylunio a Thechnoleg ym Mryn Tawe i ddiweddaru eu systemau dylunio trwy gymorth cyfrifiadur.  Ar ôl gwrando ar gyflwyniad ‘Inferno’ ar eu cynlluniau ar sut i wario’r arian, penderfynodd beirniaid y Banc Ieuenctid i ddyfarnu swm o £700 i’r tîm! Llongyfarchiadau mawr! 

fl

Gwasanaeth Coffa’r Holocost

Bu disgyblion Astudiaethau Crefyddol blwyddyn 10, 11 a 12 i Ysgol Esgob Gore ar ddydd Llun 27ain o Ionawr i Wasanaeth Coffa’r Holocost.  Roedd nifer o ysgolion cynradd ac Uwchradd Abertawe’n rhan o’r cofio gyda amrywiaeth o eitemau i ddysgu a chofio am erchylltra’r Holocost. Ar ran Ysgol Bryn Tawe fe adroddodd Leanne Ward y gerdd Cysgodion gan Nesta Wyn Jones a Chloe John y gerdd Addewid ar Ddiwrnod Cofio’r Holocost gan Gwyneth Lewis.  Roedd yn brofiad cofiadwy a theimladwy. 

Holocost_2014

Ser Amgueddfa Gweithfeydd Copr Morfa-Hafod

Ar bnawn Mercher Ionawr yr 22ain aeth pedwar o ddisgyblion blwyddyn 7 i brifysgol Abertawe er mwyn bod yn rhan o brosiect cyffrous. Cafodd y pedwar y cyfle i recordio llais plentyn a oedd yn gweithio yn y gweithfeydd copr a oedd mor ddylanwadol wrth siapio Abertawe y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Cliciwch yma i wrando ar yr eitem oedd ar raglen ‘Y Post Cyntaf’ ar BBC Radio Cymru (Cyfrwng Cymraeg)

Cliciwch yma i wrando ar yr eitem oedd ar ‘Good Evening Wales’ ar BBC Radio Wales (Cyfrwng Saesneg)

Dyma sylwadau’r pedwar am eu profiadau.

“Mae e wedi bod yn brofiad ARBENNIG! Mae’r hanes yn ddiddorol iawn a mae’n gret i gael y siaws i fod yn un o’r cymeriadau gyda fy ffrindiau.” Ryan 7W

“Mae e wedi bod yn brofiad anhygoel ac yn hanesyddol. Roedd hi’n braf gwneud y prosiect gyda fy ffrindiau. Mae hi’n ddiddorol meddwl bydd cenedlaethau yn cael clywed fy llais.” Steffan 7B

“Mae’r profiad wedi bod yn arbennig, dydw i erioed wedi gwneud rhywbeth fel hyn o’r blaen. Roedd e’n ddiddorol dysgu am fywyd plentyn yn y 1840’au. Roedd e hefyd yn brofiad arbennig i gael y cyfle i siarad ar Radio Cymru. Byddwn i wrth fy modd yn cael y cyfle i wneud rywbeth fel hyn eto!” Kirsty 7B

“Mae wedi bod yn brofiad anhygoel! Dwi’n meddwl am y ffaith fy mod i yn cael adrodd llais plentyn a oedd yn gweithio yn y gweithfeydd copr, a recordio mewn stiwdio broffesiynol, a serennu ar Radio Cymru…dydy hynny ddim yn digwydd bob diwrnod nac ydy?!” Manon 7A

amgueddfa2 amgueddfa amgueddfa3

Tîm Rasio Fformiwla 1 Bryn Tawe!

Pob lwc i dîm rasio Fformiwla 1 Bryn Tawe!  Mae’r tîm ‘Inferno’ yn cystadlu yn y rownd derfynol ranbarthol ‘F1 in Schools’ yn Amgueddfa’r Glannau Abertawe ar ddiwedd y mis.  Mae’r grŵp o ddisgyblion flwyddyn 10 wedi bod yn gweithio’n ddiflin drwy eu horiau cinio i ddylunio ac adeiladu model o gar Fformiwla 1. Byddant yn rasio’r car yn erbyn ceir a gynhyrchwyd gan dimau o ysgolion eraill yn Ne Cymru mewn rownd ranbarthol o gystadleuaeth ryngwladol ar 29ain o Ionawr, 2014.

Fel rhan o’r gystadleuaeth, mae’r tîm wedi gorfod chwilio am nawdd gan gwmnïau allanol er mwyn ariannu’r nwyddau sydd angen i gynhyrchu eu car rasio. Wrth geisio gwneud hynny, mae’r tîm wedi achosi dipyn o gyffro.  Yn gynt ar ôl i’r Evening Post clywed am her y tîm wnaethant gysylltu â’r ysgol er mwyn ysgrifennu erthygl ar eu stori.

Yn ogystal i hyn,  roedd y tîm yn llwyddiannus yn eu cais i sicrhau grant gan ‘Banc Ieuenctid Abertawe’ er mwyn prynu meddalwedd dylunio gyda chymorth cyfrifiadur newydd. Rhoesant gyflwyniad rhagorol i banel o feirniaid allanol o’r cwmni lleol.  Ac ar ôl ystyried y cais yn ofalus, penderfynodd y beirniaid i ddyfarnu grant o hyd at £700! Llongyfarchiadau mawr a phob lwc yn y gystadleuaeth!

CriwF1

Bwrlwm y Buzz!

Wythnos ddiwethaf, aeth criw o newyddiadurwyr y cylchgrawn ‘Bryn Tawe Buzz’ i faes hyfforddi clwb pêl-droed Abertawe i gwrdd â rhai o sêr yr Elyrch. Llwyddodd ein criw o ddisgyblion brwd o flynyddoedd 7-13 gyfweld a’r cyn-chwaraewr, Lee Trundle, am ei rôl newydd gyda’r clwb fel llysgennad. Soniodd Lee am yr her mae’r clwb yn ei gwynebu wrth gystadlu yn Ewrop, ac am beth yw gobeithion y clwb o ran ymestyn y stadiwm a chynlluniau’r dyfodol. Yn ogystal â hyn, llwyddodd y ‘Buzz’ sicrhau cyfweliad gydag un o sêr presennol y clwb, sef Leon Britton. Gwnaeth Leon siarad yn agored am ei gyd-chwaraewyr a beth yw’r heriau wrth i’r clwb anelu at sicrhau pedwerydd tymor yn uwch gynghrair Lloegr! Yn sicr, mae’r ‘Bryn Tawe Buzz’ (a’r adran Saesneg) yn ddiolchgar tu hwnt i Lee, Leon a chlwb pêl-droed Abertawe am eu hamser. Darllenwch yr holl hanes yn rhifyn mis Ionawr o’r Buzz!

Buzz1Buzz2 Buzz3 Buzz5 Buzz4