phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Tîm Rasio Fformiwla 1 Bryn Tawe!

Pob lwc i dîm rasio Fformiwla 1 Bryn Tawe!  Mae’r tîm ‘Inferno’ yn cystadlu yn y rownd derfynol ranbarthol ‘F1 in Schools’ yn Amgueddfa’r Glannau Abertawe ar ddiwedd y mis.  Mae’r grŵp o ddisgyblion flwyddyn 10 wedi bod yn gweithio’n ddiflin drwy eu horiau cinio i ddylunio ac adeiladu model o gar Fformiwla 1. Byddant yn rasio’r car yn erbyn ceir a gynhyrchwyd gan dimau o ysgolion eraill yn Ne Cymru mewn rownd ranbarthol o gystadleuaeth ryngwladol ar 29ain o Ionawr, 2014.

Fel rhan o’r gystadleuaeth, mae’r tîm wedi gorfod chwilio am nawdd gan gwmnïau allanol er mwyn ariannu’r nwyddau sydd angen i gynhyrchu eu car rasio. Wrth geisio gwneud hynny, mae’r tîm wedi achosi dipyn o gyffro.  Yn gynt ar ôl i’r Evening Post clywed am her y tîm wnaethant gysylltu â’r ysgol er mwyn ysgrifennu erthygl ar eu stori.

Yn ogystal i hyn,  roedd y tîm yn llwyddiannus yn eu cais i sicrhau grant gan ‘Banc Ieuenctid Abertawe’ er mwyn prynu meddalwedd dylunio gyda chymorth cyfrifiadur newydd. Rhoesant gyflwyniad rhagorol i banel o feirniaid allanol o’r cwmni lleol.  Ac ar ôl ystyried y cais yn ofalus, penderfynodd y beirniaid i ddyfarnu grant o hyd at £700! Llongyfarchiadau mawr a phob lwc yn y gystadleuaeth!

CriwF1

Bwrlwm y Buzz!

Wythnos ddiwethaf, aeth criw o newyddiadurwyr y cylchgrawn ‘Bryn Tawe Buzz’ i faes hyfforddi clwb pêl-droed Abertawe i gwrdd â rhai o sêr yr Elyrch. Llwyddodd ein criw o ddisgyblion brwd o flynyddoedd 7-13 gyfweld a’r cyn-chwaraewr, Lee Trundle, am ei rôl newydd gyda’r clwb fel llysgennad. Soniodd Lee am yr her mae’r clwb yn ei gwynebu wrth gystadlu yn Ewrop, ac am beth yw gobeithion y clwb o ran ymestyn y stadiwm a chynlluniau’r dyfodol. Yn ogystal â hyn, llwyddodd y ‘Buzz’ sicrhau cyfweliad gydag un o sêr presennol y clwb, sef Leon Britton. Gwnaeth Leon siarad yn agored am ei gyd-chwaraewyr a beth yw’r heriau wrth i’r clwb anelu at sicrhau pedwerydd tymor yn uwch gynghrair Lloegr! Yn sicr, mae’r ‘Bryn Tawe Buzz’ (a’r adran Saesneg) yn ddiolchgar tu hwnt i Lee, Leon a chlwb pêl-droed Abertawe am eu hamser. Darllenwch yr holl hanes yn rhifyn mis Ionawr o’r Buzz!

Buzz1Buzz2 Buzz3 Buzz5 Buzz4

Barddoniaeth Byw!

Nos Wener ddiwethaf, daeth disgyblion chweched dosbarth Bryn Tawe a Gŵyr at ei gilydd i ymweld â chanolfan Dylan Thomas yn Abertawe i glywed darlleniad gan yr enwog Carol Ann Duffy a bardd cenedlaethol Cymru, Gillian Clarke. Mae’r myfyrwyr yn astudio barddoniaeth Duffy am eu hastudiaethau ym mlwyddyn 12, a diddorol oedd clywed safbwynt y bardd am ei gwaith a pha agweddau sydd yn ei hysbrydoli. Yn wir, cafodd y disgyblion cyfle i gwrdd â’r bardd ar ddiwedd y noson (fel y gwelwch yn y llun). Diolch i bawb a fynychodd, ac yn enwedig i Mrs Rhiannon Lewis (o Ysgol Gyfun Gŵyr) am drefnu’r daith.

Barddoniaeth1

Lawnsiad Confucius yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Ar Ddydd Iau Rhagfyr 12fed, dathlwyd Lawnsiad Dosbarth Confucius Ysgol Gyfun Gymraeg  Bryn Tawe. Braint yw derbyn y statws yma i’r ysgol yn enwedig o ystyried mai Ysgol Bryn Tawe yw’r ysgol Gyfun Gymraeg gyntaf i gael Dosbarth Confucius. Cynllun blaengar a newydd yw hwn i’r ysgol gan ei fod yn cynnig cyfleoedd addysgiadol academaidd ac allgyrsiol i ddisgyblion yr ysgol trwy gyfrwng y Mandarin.

Yn y pum mlynedd ddiwethaf y mae amryw ddosbarthiadau’r ysgol wedi profi manteision gweithgareddau ieithyddol a diwylliedig sydd yn gysylltiedig â Mandarin. O sesiynau Tai Chi, i gynnal sgwrs yn yr iaith, mae llu o brofiadau wedi eu hennyn yn barod, a’r bwriad yn awr yw i ddatblygu ar y sylfaen sydd eisoes wedi ei osod.

Yn ystod y lawnsiad y croesawyd yr athrawes Mandarin newydd yn swyddogol i’r ysgol, Yuqing Chi. Yn ogystal, cafwyd geiriau o gefnogaeth, anogaeth a diolch oddi wrth Llywydd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Dr Brinley Jones ac wrth Rheolwr Cyffredinol Athrofa Confucius , Ms Krystyna Krajewska. Braf iawn hefyd oedd clywed profiadau disgyblion Cyfnod Allweddol Pump oedd wedi astudio Mandarin yn ei Modiwl Iaith ar gyfer Bagloriaeth Cymru. Yr oedd yn anrhydedd i’r ysgol gael Mr a Mrs Niedergang , sefydlwyr Tseina  a Chymru Unebaol yn bresennol oherywdd mai dyma’r ddau berson a arweiniodd y ffordd I’r ysgol allu agor drysau i’r amryw elfennau y mae Mandarin yn ei gynnig.

Heb os, uchafbwynt y noson oedd yr eitemau cerddorol. Yr oedd disgyblion yr ysgol wedi pontio y ddau ddiwylliant yn llwyddiannus tu hwnt trwy ganu caneuon yn y Gymraeg ac  yn y Mandarin. Pwysleisir y nod o gael Dosbarth Confucius ym Mryn Tawe trwy gyfrwng perfformiadaiu’r disgyblion. Y nod honno yw i barhau i feithrin yr iaith Gymraeg a Chymreictod o fewn yr ysgol gan ar yr un pryd estyn allan i orwelion ieithyddol newydd.

confucius1 confucius2

Clwb ‘Raspberry Pi’

Dros y tymor diwethaf rydym wedi bod yn ffodus iawn i fod yn rhan o gynllun cyffrous Prifysgol Abertawe, TechnoCamps a Life Academy. Daeth myfyriwr o Brifysgol Abertawe atom am gyfnod i gefnogi a dysgu o fewn yr adran TGCh a rhedeg clwb cinio Raspberry Pi.

Roedd y disgyblion wrth eu bodd, nifer yn defnyddio Raspberry Pi a rhaglenni am y tro cyntaf.

Rhys Whatty: Gwnes i fwynhau dysgu sut i raglenni gan ddefnyddio Raspberry Pi.

Osian Cleaver: Roeddwn wedi mwynhau dysgu sut i gysylltu’r Pi i’r PC a rhaglenni yn C. Rydw i am ddysgu mwy.

IMG_0743IMG_0747IMG_0737

Gwaith Blwyddyn 7&8 – Adran DT

Tymor yma, mae blwyddyn 7 ac 8 wedi bod wrthi yn creu pypedau llaw (allan o ddeunyddiau ailgylchu) a hetiau hwyl. Dyma rhai o ddisgyblion blwyddyn 7 ac 8 yn arddangos eu gwaith.

GwaithDT3 GwaithDT2 GwaithDT1 GwaithDT4

Cystadleuaeth Dylunio Cerdyn Nadolig

Dyma’r drydedd flwyddyn i ddisgyblion blwyddyn 7 astudio’r Cwrs Camu, ac un o weithgareddau’r cwrs y tymor hwn oedd dylunio cerdyn Nadolig swyddogol yr ysgol. Roedd y safon yn uchel iawn, ond Daniel Russell o 7E a ddaeth i’r brig. Llongyfarchiadau mawr i ti Daniel!

cardennadolig13