phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Barddoniaeth Byw!

Nos Wener ddiwethaf, daeth disgyblion chweched dosbarth Bryn Tawe a Gŵyr at ei gilydd i ymweld â chanolfan Dylan Thomas yn Abertawe i glywed darlleniad gan yr enwog Carol Ann Duffy a bardd cenedlaethol Cymru, Gillian Clarke. Mae’r myfyrwyr yn astudio barddoniaeth Duffy am eu hastudiaethau ym mlwyddyn 12, a diddorol oedd clywed safbwynt y bardd am ei gwaith a pha agweddau sydd yn ei hysbrydoli. Yn wir, cafodd y disgyblion cyfle i gwrdd â’r bardd ar ddiwedd y noson (fel y gwelwch yn y llun). Diolch i bawb a fynychodd, ac yn enwedig i Mrs Rhiannon Lewis (o Ysgol Gyfun Gŵyr) am drefnu’r daith.

Barddoniaeth1

Lawnsiad Confucius yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Ar Ddydd Iau Rhagfyr 12fed, dathlwyd Lawnsiad Dosbarth Confucius Ysgol Gyfun Gymraeg  Bryn Tawe. Braint yw derbyn y statws yma i’r ysgol yn enwedig o ystyried mai Ysgol Bryn Tawe yw’r ysgol Gyfun Gymraeg gyntaf i gael Dosbarth Confucius. Cynllun blaengar a newydd yw hwn i’r ysgol gan ei fod yn cynnig cyfleoedd addysgiadol academaidd ac allgyrsiol i ddisgyblion yr ysgol trwy gyfrwng y Mandarin.

Yn y pum mlynedd ddiwethaf y mae amryw ddosbarthiadau’r ysgol wedi profi manteision gweithgareddau ieithyddol a diwylliedig sydd yn gysylltiedig â Mandarin. O sesiynau Tai Chi, i gynnal sgwrs yn yr iaith, mae llu o brofiadau wedi eu hennyn yn barod, a’r bwriad yn awr yw i ddatblygu ar y sylfaen sydd eisoes wedi ei osod.

Yn ystod y lawnsiad y croesawyd yr athrawes Mandarin newydd yn swyddogol i’r ysgol, Yuqing Chi. Yn ogystal, cafwyd geiriau o gefnogaeth, anogaeth a diolch oddi wrth Llywydd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Dr Brinley Jones ac wrth Rheolwr Cyffredinol Athrofa Confucius , Ms Krystyna Krajewska. Braf iawn hefyd oedd clywed profiadau disgyblion Cyfnod Allweddol Pump oedd wedi astudio Mandarin yn ei Modiwl Iaith ar gyfer Bagloriaeth Cymru. Yr oedd yn anrhydedd i’r ysgol gael Mr a Mrs Niedergang , sefydlwyr Tseina  a Chymru Unebaol yn bresennol oherywdd mai dyma’r ddau berson a arweiniodd y ffordd I’r ysgol allu agor drysau i’r amryw elfennau y mae Mandarin yn ei gynnig.

Heb os, uchafbwynt y noson oedd yr eitemau cerddorol. Yr oedd disgyblion yr ysgol wedi pontio y ddau ddiwylliant yn llwyddiannus tu hwnt trwy ganu caneuon yn y Gymraeg ac  yn y Mandarin. Pwysleisir y nod o gael Dosbarth Confucius ym Mryn Tawe trwy gyfrwng perfformiadaiu’r disgyblion. Y nod honno yw i barhau i feithrin yr iaith Gymraeg a Chymreictod o fewn yr ysgol gan ar yr un pryd estyn allan i orwelion ieithyddol newydd.

confucius1 confucius2

Clwb ‘Raspberry Pi’

Dros y tymor diwethaf rydym wedi bod yn ffodus iawn i fod yn rhan o gynllun cyffrous Prifysgol Abertawe, TechnoCamps a Life Academy. Daeth myfyriwr o Brifysgol Abertawe atom am gyfnod i gefnogi a dysgu o fewn yr adran TGCh a rhedeg clwb cinio Raspberry Pi.

Roedd y disgyblion wrth eu bodd, nifer yn defnyddio Raspberry Pi a rhaglenni am y tro cyntaf.

Rhys Whatty: Gwnes i fwynhau dysgu sut i raglenni gan ddefnyddio Raspberry Pi.

Osian Cleaver: Roeddwn wedi mwynhau dysgu sut i gysylltu’r Pi i’r PC a rhaglenni yn C. Rydw i am ddysgu mwy.

IMG_0743IMG_0747IMG_0737

Gwaith Blwyddyn 7&8 – Adran DT

Tymor yma, mae blwyddyn 7 ac 8 wedi bod wrthi yn creu pypedau llaw (allan o ddeunyddiau ailgylchu) a hetiau hwyl. Dyma rhai o ddisgyblion blwyddyn 7 ac 8 yn arddangos eu gwaith.

GwaithDT3 GwaithDT2 GwaithDT1 GwaithDT4

Cystadleuaeth Dylunio Cerdyn Nadolig

Dyma’r drydedd flwyddyn i ddisgyblion blwyddyn 7 astudio’r Cwrs Camu, ac un o weithgareddau’r cwrs y tymor hwn oedd dylunio cerdyn Nadolig swyddogol yr ysgol. Roedd y safon yn uchel iawn, ond Daniel Russell o 7E a ddaeth i’r brig. Llongyfarchiadau mawr i ti Daniel!

cardennadolig13

Ymweliad i Sioe Ffasiwn y Clotheshowlive

Aeth 49 o ddisyblion i Birmingham i’r Clotheshowlive i weld y sioe ffasiwn fawreddog wythnos diwethaf.

Dyma uchafbwyntiau’r dydd i ambell ddisgybl –

Sally a Naomi (blwyddyn 9)– ‘gweld sioe ffasiwn mor broffesiynol a’r siopa wrth gwrs!’

Sammy Jo and Megan (blwyddyn 12) ‘cwrdd a chyfarch y modelau o’r sioe’.

Cerys Lewis, Caitlyn, Megan a Cerys Young (blwyddyn 9).  ‘ Wnaethom fwynhau gwylio’r dawnsio ballet ar y catwalk’.

clothesshowclothesshow2clothesshow5clothesshow3clothesshow4

 

Nadolig Llawen!

Diolch i Ioan Bartlett 9E am gynhyrchu’r fideo.