phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Taith Nadoligaidd Tafodau Tawe

Aeth criw o ddisgyblion Tafodau Tawe i fowlio deg a mwynhau gwledd yn Pizza Hut nos Fercher, Rhagfyr yr 11eg. Bwriad y clwb yw cysylltu â disgyblion o ysgolion Cymraeg eraill yn yr ardal. Rydyn ni wedi bod mewn cysylltiad y tymor hwn gydag Ysgol Gyfun Aberaeron ac Ysgol Gyfun Bro Morgannwg.

bowlio

Ymweliad y Bac

Gwnaeth myfyrwyr blwyddyn 12  ymweld yn ddiweddar a Amgueddfa Werin Sain Ffagan a Bae Caerdydd wrth astudio agweddau yn ymwneud a threftadaeth, diwylliant a datblygiad economaidd a thechnolegol yng Nghymru.

bac3 bac2 bac1 bac4

Ffair y Bac

Blwyddyn 12 yn cynnal Ffair y Bac i flynyddoedd saith ag wyth. Gyda stondinau amrywiol yn cynnwys gemau, cacennau a nifer fawr o bethau eraill, gwnaeth bawb fwynhau a chodwyd swm sylweddol i elusen lleol.  Ardderchog!

ffairbac ffairbac3 ffairbac2 ffairbac4

Tîm Siarad Cyhoeddus ESU

Llongyfarchiadau gwresog i’r tîm o ddisgyblion blwyddyn 10 a bu’n cystadlu yn rownd ranbarthol De Orllewin Cymru o gystadleuaeth yr ESU (English Speaking Union). Llwyddodd y tîm o dri o ddisgyblion flwyddyn 10 (Sam, Katie a Jessica) ennill yr ail wobr gyda Katie a Jessica yn cael eu gwobrwyo am fod yn siaradwraig a chadeirydd orau’r gystadleuaeth. Yn sicr, oedd safon cyfraniad pob un o’r tîm yn uchel iawn ac fel ysgol dymunwn yn dda i’r tîm buddugol, sef Ysgol Ffynnone, yn y rownd derfynol yng Nghaerdydd. Edrychwn ymlaen at weld ein disgyblion yn parhau i ddadlau yn y dyfodol!

Gweithdy Dylan Thomas

Cawsom gwmni yr awdur, Ruth Evans yn yr ysgol dydd Iau diwethaf, sef Tachwedd yr 21ain. Roedd y Gweithdy yn rhan o ddathliadau “Dylanwad” a drefnir gan Llenyddiaeth Cymru i gofio can mlynedd ers geni Dylan Thomas. Roedd deg ar hugain o ddisgyblion bl.8 a 9 yn rhan o’r sesiwn a barodd awr.

Dyma rai o’u sylwadau-

“Heddiw cefais i a phlant eraill y cyfle i gael cyflwyniad ar Dylan Thomas gan awdur sydd hefyd yn rapiwr, a pherfformiwr, sef Ruth Evans. Fe wnaeth hi’n gyntaf berfformio enghraifft o rap i ni a oedd yn ddiddorol iawn ac yn gyflym. Wedyn, gofynnodd i bob grŵp edrych ar agwedd gwahanol yn ymwneud â Dylan Thomas a chofnodi ar ffurf map meddwl. Cafodd pob grŵp wrthrych a oedd yn ymwneud mewn ffordd â Dylan Thomas. Roedd yn brofiad diddorol ac fe wnes i fwynhau’r cyfle i fod yn rhan o’r gweithdy.” Tara

Camm Bl.9

“Fe wnes i fwynhau’r gweithdy’n fawr oherwydd roedd Ruth Evans yn ddoniol a dysgais straeon diddorol am fywyd Dylan Thomas”. Kelsie Andrews Bl.8

“Mwynheais y gweithdy oherwydd dydw i ddim wedi gwneud unrhyw beth tebyg o’r blaen gydag awdur”. Emily Lewis Bl.8

“Roedd yn gyfle da i weithio gyda ffrindiau ac i ddysgu pethau newydd am Dylan Thomas” Lydia John Bl.8

dylanthomas

Cinio ysgol rhad – ydy chi’n deilwng?

Rydym wedi derbyn sawl ymholiad yn ddiweddar am gymorth ariannol i deuluoedd lle mae’r amgylchiadau economaidd wedi newid.  Mae’n bwysig eich bod yn sylweddoli fod ysgol yn gallu cynnig cymorth o safbwynt cinio rhad. Rydym hefyd yn awyddus i’ch cynorthwyo yn y broses o lanw’r ffurflen ac i roi cyngor i chi am yr amodau teilyngdod.

Os ydych yn derbyn cymorth yn barod, does dim angen i chi wneud  unrhyw beth, ond os ydy’ch amgylchiadau wedi newid neu os ydych yn credu eich bod yn deilwng, yna cysylltwch â swyddfa’r ysgol. Fe fydd Mrs Eirian Leonard yn hapus i’ch cynghori ar sut i lanw’r ffurflen neu unrhyw faterion eraill sy’n codi  o’ch cais.

Banc Bwyd Abertawe

Aeth criw bach o ddisgyblion lawr i Fanc Bwyd Abertawe er mwyn trosglwyddo rhoddion o fwyd. Rydym yn hynod o falch i allu cefnogi’r achos teilwng yma er mwyn cefnogi teuluoedd bregus yn ardal Abertawe unwaith eto eleni.

Diolch yn fawr i holl rhieni/gwarchodwyr a staff bryn Tawe a wnaeth gefnogi’r achos drwy rhoi rhodd o fwyd.

bancbwyd bancbwyd2