phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Cinio ysgol rhad – ydy chi’n deilwng?

Rydym wedi derbyn sawl ymholiad yn ddiweddar am gymorth ariannol i deuluoedd lle mae’r amgylchiadau economaidd wedi newid.  Mae’n bwysig eich bod yn sylweddoli fod ysgol yn gallu cynnig cymorth o safbwynt cinio rhad. Rydym hefyd yn awyddus i’ch cynorthwyo yn y broses o lanw’r ffurflen ac i roi cyngor i chi am yr amodau teilyngdod.

Os ydych yn derbyn cymorth yn barod, does dim angen i chi wneud  unrhyw beth, ond os ydy’ch amgylchiadau wedi newid neu os ydych yn credu eich bod yn deilwng, yna cysylltwch â swyddfa’r ysgol. Fe fydd Mrs Eirian Leonard yn hapus i’ch cynghori ar sut i lanw’r ffurflen neu unrhyw faterion eraill sy’n codi  o’ch cais.

Banc Bwyd Abertawe

Aeth criw bach o ddisgyblion lawr i Fanc Bwyd Abertawe er mwyn trosglwyddo rhoddion o fwyd. Rydym yn hynod o falch i allu cefnogi’r achos teilwng yma er mwyn cefnogi teuluoedd bregus yn ardal Abertawe unwaith eto eleni.

Diolch yn fawr i holl rhieni/gwarchodwyr a staff bryn Tawe a wnaeth gefnogi’r achos drwy rhoi rhodd o fwyd.

bancbwyd bancbwyd2

Cystadleuaeth atal yfed a gyrru

Yn ddiweddar bu rhai o ddisgyblion blwyddyn 10 yn gweithio’n galed ar greu ffilmiau byr yn eu gwersi Cymraeg. Er mwyn hybu’r neges i beidio ag yfed a gyrru, gwahoddiwyd disgyblion ysgol i greu, perfformio a recordio cyflwyniad amlgyfrwng perfformiad byw sydd yn rhybuddio pobl am beryglon a/neu ganlyniadau yfed a gyrru. Cystadleuaeth genedlaethol oedd hon ac fe dderbyniodd y disgyblion ganmoliaeth uchel am eu gwaith.

Gweithdy Dylanwad

Fel rhan o ddathliadau canmlwyddiant geni Dylan Thomas bu criw o flwyddyn 7 yn rhan o weithdy wedi ei rhedeg gan Lenyddiaeth Cymru. Bwriad y gweithdy oedd cymryd un o gerddi Dylan Thomas, ‘Y Crwca yn y Parc’, a chreu ffilm fer i gyd-fynd â’r geiriau. Bu’r disgyblion yn gweithio’n galed drwy’r diwrnod gyda’r cerddor a’r artist, Huw Aaron ac Owain Llewelyn, gan greu ffilm erbyn diwedd y prynhawn. Gweithiodd y disgyblion yn galed iawn gan fwynhau’r dasg yn fawr. Bydd y ffilm i’w weld ar wefan Dylanwad100 yn fuan.

Siarad Cyhoeddus – Cystadleuaeth y Rotari

Da iawn i’r tim Siarad Cyhoeddus- Sioned Dafydd, Gwen King ac Esyllt Lewis am gymryd rhan a chynrychioli’r Ysgol yng ngystadleuaeth y Rotari!

Ymweliad Phil Carradice

Ar ddydd Mawrth, 12fed Dachwedd, daeth yr awdur, Phil Carradice i Fryn Tawe er mwyn cynnal gweithdy ysgrifennu creadigol gyda blwyddyn 9. Yn sicr, bu naws wefreiddiol wrth i Phil drafod sbardunau a’r broses o ysgrifennu’n greadigol. Trafodwyd amryw o gwestiynau, megis sut dechreuodd Phil i ysgrifennu, pa syniadau oedd yn ei ysbrydoli a pha awduron oedd e’n edmygu. Soniodd Phil am y tro le anwybyddodd gyngor gan Roald Dahl a’i falchder wrth fod sylwebwyr yn ei gymharu ei nofel ‘The Black Chair’ gyda nofelau Michael Morpurgo. Darllenodd Phil storiâu anturus ac arswydus o’i gasgliad ‘Something Wicked this Way Comes’, ac yn sicr, mae’r adran yn edrych ymlaen at weld dylanwad y diwrnod ar storiâu blwyddyn 9. Bwriedir arddangos talentau ein disgyblion yn y rhifyn nesaf o’r cylchgrawn ‘Bryn Tawe Buzz’ bydd ar werth yn y ffair Nadolig. Yn y prynhawn, tro disgyblion y chweched oedd e i elwa o eiriau hudolus Phil wrth iddynt feddwl am gynllunio eu gwaith creadigol. I grynhoi, dywedodd un o ddisgyblion blwyddyn 9 ei bod bellach am ddilyn gyrfa fel awdur sy’n dyst i’r argraff a gwnaethpwyd. Hoffwn, fel ysgol, ddiolch i Phil ac edrychwn ymlaen at ei groesawu yn ôl i Fryn Tawe yn y dyfodol.

Mr Chris Shaw

PhilCarradice3 PhilCarradice2 PhilCarradice1

Diwrnod Darllen yr RNIB

Wnaeth yr ysgol codi £75 ar ‘Ddiwrnod Darllen yr RNIB’ eleni.

RfRD-logo-300x276