phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Cystadleuaeth atal yfed a gyrru

Yn ddiweddar bu rhai o ddisgyblion blwyddyn 10 yn gweithio’n galed ar greu ffilmiau byr yn eu gwersi Cymraeg. Er mwyn hybu’r neges i beidio ag yfed a gyrru, gwahoddiwyd disgyblion ysgol i greu, perfformio a recordio cyflwyniad amlgyfrwng perfformiad byw sydd yn rhybuddio pobl am beryglon a/neu ganlyniadau yfed a gyrru. Cystadleuaeth genedlaethol oedd hon ac fe dderbyniodd y disgyblion ganmoliaeth uchel am eu gwaith.

Gweithdy Dylanwad

Fel rhan o ddathliadau canmlwyddiant geni Dylan Thomas bu criw o flwyddyn 7 yn rhan o weithdy wedi ei rhedeg gan Lenyddiaeth Cymru. Bwriad y gweithdy oedd cymryd un o gerddi Dylan Thomas, ‘Y Crwca yn y Parc’, a chreu ffilm fer i gyd-fynd â’r geiriau. Bu’r disgyblion yn gweithio’n galed drwy’r diwrnod gyda’r cerddor a’r artist, Huw Aaron ac Owain Llewelyn, gan greu ffilm erbyn diwedd y prynhawn. Gweithiodd y disgyblion yn galed iawn gan fwynhau’r dasg yn fawr. Bydd y ffilm i’w weld ar wefan Dylanwad100 yn fuan.

Siarad Cyhoeddus – Cystadleuaeth y Rotari

Da iawn i’r tim Siarad Cyhoeddus- Sioned Dafydd, Gwen King ac Esyllt Lewis am gymryd rhan a chynrychioli’r Ysgol yng ngystadleuaeth y Rotari!

Ymweliad Phil Carradice

Ar ddydd Mawrth, 12fed Dachwedd, daeth yr awdur, Phil Carradice i Fryn Tawe er mwyn cynnal gweithdy ysgrifennu creadigol gyda blwyddyn 9. Yn sicr, bu naws wefreiddiol wrth i Phil drafod sbardunau a’r broses o ysgrifennu’n greadigol. Trafodwyd amryw o gwestiynau, megis sut dechreuodd Phil i ysgrifennu, pa syniadau oedd yn ei ysbrydoli a pha awduron oedd e’n edmygu. Soniodd Phil am y tro le anwybyddodd gyngor gan Roald Dahl a’i falchder wrth fod sylwebwyr yn ei gymharu ei nofel ‘The Black Chair’ gyda nofelau Michael Morpurgo. Darllenodd Phil storiâu anturus ac arswydus o’i gasgliad ‘Something Wicked this Way Comes’, ac yn sicr, mae’r adran yn edrych ymlaen at weld dylanwad y diwrnod ar storiâu blwyddyn 9. Bwriedir arddangos talentau ein disgyblion yn y rhifyn nesaf o’r cylchgrawn ‘Bryn Tawe Buzz’ bydd ar werth yn y ffair Nadolig. Yn y prynhawn, tro disgyblion y chweched oedd e i elwa o eiriau hudolus Phil wrth iddynt feddwl am gynllunio eu gwaith creadigol. I grynhoi, dywedodd un o ddisgyblion blwyddyn 9 ei bod bellach am ddilyn gyrfa fel awdur sy’n dyst i’r argraff a gwnaethpwyd. Hoffwn, fel ysgol, ddiolch i Phil ac edrychwn ymlaen at ei groesawu yn ôl i Fryn Tawe yn y dyfodol.

Mr Chris Shaw

PhilCarradice3 PhilCarradice2 PhilCarradice1

Diwrnod Darllen yr RNIB

Wnaeth yr ysgol codi £75 ar ‘Ddiwrnod Darllen yr RNIB’ eleni.

RfRD-logo-300x276

Prosiect ‘Bloodhound’ – Adran Gwyddoniaeth

Wythnos ddiwethaf daeth Dr Ben Evans o’r Adran Beirianneg Prifysgol Abertawe i gyflwyno’i sioe ar y prosiect ‘Bloodhound’ i flwyddyn 11. Mae’r tîm yn ceisio creu’r car cyntaf i gyrraedd 1000 milltir yr awr. Fe fydd y tîm yn dychwelyd i Fryn Tawe yn ystod yr Wythnos Gwyddoniaeth ym Mis Mawrth i gynnal gweithdy ar ‘Ceir Roced’.

Bloodhound 007 Bloodhound 006  Bloodhound 003 Bloodhound 004 Bloodhound 002 Bloodhound 001

Ymweliad Awduron – Gwobr Dylan Thomas

Ar ddydd Mawrth y 6ed o Dachwedd, buodd rhai o ddisgyblion flwyddyn 10 Bryn Tawe yn ddigon ffodus i gael y cyfle i gwrdd â thri awdur addawol. Mae pob yr un o’r awduron yma wedi llwyddo hyd at restr fer Gwobr Dylan Thomas, ac felly wrthi’n aros i glywed pwy a fydd yn fuddugol ac yn derbyn y wobr o £30,000. Darllenodd Claire Vaye Watkins, Tim Leach a Majok Tulba pwt o’u llyfrau cyn iddynt fynd ati i ateb cwestiynau’r disgyblion ynglŷn â’r profiad o fod yn awdur. Holodd blwyddyn 10 ystod o gwestiynau am bopeth o’r broses o gyhoeddi gwaith ysgrifenedig hyd at y profiad o ddioddef o writer’s block. Hoffai adran Saesneg Bryn Tawe ddiolch o galon i’r awduron am beth oedd yn brynhawn llwyddiannus ac ysbrydoledig i’r disgyblion. Yn ogystal, hoffai’r adran Saesneg llongyfarch i Claire Vaye Watkins a chafodd ei chyhoeddi’n fuddugol y diwrnod canlynol!

image