phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Taith i Bwll Du

Y tymor hwn mae blwyddyn 7 yn astudio’r thema Fy Mro yn eu gwersi Camu. Fel rhan o’u hastudiaeth aeth holl ddisgyblion y flwyddyn i draeth Pwll Du am y prynhawn ar Hydref  y 17eg er mwyn astudio’r arfordir. Roedd y disgyblion wedi  dysgu am yr arfordir yn eu gwersi ac roedd y daith yn gyfle arbennig i’r disgyblion weld y tirwedd. Yn ffodus iawn roedd hi’n brynhawn sych ac fe wnaeth y disgyblion fwynhau eu taith yn fawr iawn. Fe wnaeth y disgyblion greu geo-scuplture yn darlunio rhannau amrywiol yr arfordir.

Dyma fidio o ddosbarth 7E yn gweithio ar y traeth. Bydd mwy o luniau ac adroddiadau’r disgyblion yn ymddangos yma cyn hir.

Cwrs Antur ac Awyr Agored Rhosili

Fe aeth rhai o ddisgyblion TGAU Addysg Gorfforol lawr i Ganolfan Antur Rhosili am wythnos ym mis Hydref. Cafodd y criw amser gwych gan wneud nifer o weithgareddau yn cynnwys cerdded bryniau, cyfeiriannu, syrffio a chraig gamu.  Roedd hi’n wythnos hwylus dros ben ac yn brofiad arbennig i bawb.

Rhosili2 Rhosili1

Prosiect Daniel James

Dyma’r fideo cyflawn o ffilm Daniel James y buodd blwyddyn 7 y llynedd yn gweithio arno (mewnforiwyd y fideo isod o wefan YouTube).

Llongyfarchiadau i’r disgyblion am fod yn rhan o’r prosiect hwn a chreu ffilm proffesiynol iawn.

Blwyddyn 7 yn mwynhau dechrau astudio’r Cwrs Camu

Mae blwyddyn 7 yn mwynhau taflu ei hunain i mewn i astudio’r Cwrs Camu. Dyma fideo o 7E yn gweithio ar un rhan o’r uned bontio.  Yr wythnos hon fe fydden nhw yn mynd ar daith i Bwll Du er mwyn astudio’r arfordir.

Y Cyngor Ysgol a UNICEF

Yn ystod wythnos gyntaf mis Hydref, aeth y Cyngor Ysgol ati i gyflwyno egwyddorion y wobr ‘Ysgol sy’n Parchu Hawliau’ gyda UNICEF i weddill yr ysgol. Roedd y Cyngor Ysgol eisoes wedi derbyn sesiwn hyfforddi yn dysgu am Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plant gan ddysgu mwy am yr hyn a olygir gan Ysgol sy’n Parchu Hawliau. Aethant ati i sôn am eu profiadau yn y gwasanaeth gan rannu ein cynlluniau ar sut i ddatblygu’r ysgol yn ysgol sy’n parchu hawliau yn ystod y flwyddyn. Hoffwn ddiolch yn fawr i Mr Mike Hedges, ein Haelod Cynulliad am ymuno gyda ni yn y gwasanaeth ac am ei eiriau caredig a chefnogol.

hawliau2hawliau3hawliau1

Statws Ysgol sy’n Parchu Hawliau

Eleni, bydd Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe yn gweithio tuag at statws Lefel 1 ‘Ysgol sy’n Parchu Hawliau’, ymgyrch sy’n cael ei rhedeg a’i chefnogi gan elusen UNICEF. Mae’r wobr yn cydnabod ymroddiad ysgolion tuag at Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plant ac sy’n ei osod yn graidd i gynlluniau, polisïau, ethos a gweithredoedd yr ysgol. Bydd yr ysgol felly yn mynd ati i addysgu’r disgyblion am y Confensiwn drwy gyfres o weithgareddau ac ymgyrchoedd yn ystod y flwyddyn. Mae llu o ysgolion cynradd Abertawe yn rhan o’r cynllun yn barod, ond braf ydy bod yn rhan o’r cam nesaf i ddatblygu’r ethos ymysg ysgolion uwchradd ac o fewn addysg Gymraeg yn Abertawe. Edrychwn ymlaen yn fawr iawn at weithio gyda’n gilydd, yn staff, yn ddisgyblion, rhieni ac yn llywodraethwyr i hawlio’r statws hwn ac i gynnal nifer o weithgareddau cyffrous yn ystod y flwyddyn!

unicefunicef2

Taith Pwll Du Bl.7, Hydref 17eg.

Mae’r Cwrs Camu yn trefnu taith i bob dosbarth ym mlwyddyn 7 i Draeth Pwll Du, ar Hydref 17eg. Llythyr rhieni yn yr ardal ‘gwohebiaeth‘.