phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Tocynnau Sioe Hairspray Ar Werth

Mae tocynnau ar gyfer Sioe Hairspray ar werth o Brif Swyddfa yr ysgol. Mae llythyr a poster yn hysbysu dyddiadau, amser a pris tocynnau ar gyfer  y sioe ar gael yn yr ardal gohebiaeth.

7E yn meimio!

Fel rhan o waith y tymor hwn yn astudio Fy Mro mae blwyddyn 7 wedi bod yn creu gwaith meim ar y testun ‘Taith i’r traeth’. Dyma weithiau 7E.
 

Beirdd Bryn Tawe

Llongyfarchiadau enfawr i griw o ddisgyblion Bryn Tawe sydd wedi derbyn y newyddion arbennig, sef bydd eu barddoniaeth yn rhan o ddetholiad ‘Poetry Rivals’. Mae’n dipyn o anrhydedd i’r criw o ddisgyblion (blwyddyn 8-13) i weld eu gwaith creadigol yn y gyfrol arbennig yma. Gwnaeth filoedd o ddisgyblion ledled Prydain gystadlu, ac yn y dyfodol agos, mawr obeithiwn glywed os yw rhai o Fryn Tawe wedi cyrraedd yr hanner cant olaf ym Mhrydain.

Yn y cyfamser, edrychwn ymlaen yn eiddgar i ddarllen gwaith y disgyblion yn y llyfr ‘Poetry Rivals’ bydd yn cael ei chyhoeddi’n fuan. Dyma’r criw buddugol, a diolch i Mrs Victoria Jones am drefnu’r gweithgaredd. Maent yn destun balchder o fewn yr adran Saesneg.

Poetry Rivals

Fideo Taith Pwll Du – Bl.7 Cwrs Camu

Adroddiadau Pwll Du disgyblion blwyddyn 7 2013-2014

Ar Hydref 17eg , aeth blwyddyn 7 i Bwll Du. Pan gyrhaeddon ni Llandeilo Ferwallt cerddon ni 2 filltir i Bwll Du oherwydd roedd y bws rhy fawr i fynd lawr yr heol gul. Ar yr ffordd lawr i’r traeth aethom trwy goedwig liwgar, brydferth ac yna croeson ni bont ar draws afon fach. Yna o’r diwedd, cyrhaeddon uwchben y traeth. Eisteddon ar y caregos yn ein grwpiau Cwrs Camu a gwnaethom waith ar erydiad, cludo, a dyddodi. Roeddwn yn lwcus iawn bod y tywydd yn braf iawn!

Kira-Jo 7B

Aethon ni i Bwll Du, roedd golygfa ysblennydd ond roedd gormod o gerdded! Aethon ni ar y ail ar bymtheg o Hydref,  2013. Roedden ni wedi mynd ar 3 bws i Bwll Du. Aeth blwyddyn 7 i gyd. Gwnaethom ni weithgareddau fel ymchwilio i’r arfordir, labelu a thynnu lluniau o arfordir Pwll Du, creu ‘geo-sculpture’ a chwarae ar y tywod a gyda’r creigiau!! Yn ôl Miss Clarke “Roedd y daith yn gyfle da i wneud llawer o weithgareddau ac yn gyfle arbenning i ddysgu am yr arfordir”. Dywedodd Elen, “roeddwn i wedi mwynhau y trip i Bwll Du oherwydd mae’n brynhawn i ffwrdd o’r ysgol”!! Dywedodd Medi “mae hi’n gyfle da i ddysgu pethau newydd am yr arfordir”.

Tegan, 7TAW 2

Ar yr ail ar bymtheg o Hydref 2013 aeth dosbarthiadau blwyddyn saith ar daith i Bwll Du sydd ger Llandeilo Ferwallt. Fe fuom yn astudio “Yr Arfordir” yn ein gwersi Cwrs Camu yn ystod hanner tymor cyntaf yr  Hydref. Cychwynom o’r ysgol am un o’r gloch a chawsom hwyl yn sgwrsio ymysg ein gilydd ar y daith. Wedi cyrraedd Llandeilo Ferwallt cerddasom am dair milltir i’r traeth a dywedodd Daniel Russel 7E “Waw! Dyna olygfeydd godidog”

Yn ffodus iawn yr oedd yn ddiwrnod braf a chawsom lawer o hwyl wrth ddysgu am yr arfordir. Dysgom sut i wneud cerfluniau o’r bae gan ddefnyddio deunyddiau a oedd ar y traeth yn unig. Dysgais fod y creigiau yn gallu bod yn feddal neu yn galed. Hefyd  bod tonnau’r môr yn erydu’r creigiau a’r tir ac yn cludo’r defnydd ym mhell i mewn i’r môr i’r broses ddyddodi ddigwydd. Dywedodd Oliver Davies 7B “Dyna ddiwrnod bythgofiadwy bargen o drip am £4 yn unig!!

Steffan 7B

Fel thema Cwrs Camu, mae blwyddyn 7 wedi bod yn astudio ‘Ein Bro’ sef Abertawe.  Gwnaethom ddysgu llawer am arfordir  Abertawe.  Dysgom eirfa newydd fel cludo, pentir, erydu a dyddodi.  Pentir yw’r graig galed sy’n hirach na’r creigiau eraill. Pam mae’r môr yn gwthio yn erbyn y creigiau mae’r creigiau yn erydu. Mae’r môr yn cario’r darnau bach o greigiau, sef cludo. Dyddodi yw pan mae’r darnau bach o greigiau wedi cael eu gollwng ar y tir. Oeddech chi’n gwybod mai y darnau bach o greigiau yw’r tywod sydd ar ein traeth ni heddiw?

Ar ôl dysgu’r eirfa yma i gyd aeth Blwyddyn 7 ar trip i draeth Pwll-Du ar y ail ar bymtheg o Hydref. Ar ôl ateb cwestiynau aethom ati i greu geo sculpture o’r arfordir! Roedden ni fel grŵp yn lwcus iawn oherwydd roedd bron pob geo sculpture arall oedd ar y traeth wedi cael ei lyncu gan y môr!! Cefais lawer iawn o hwyl a byddwn i’n mynd nôl unrhyw ddydd!

Kirsty, 7B

Aethon ni i draeth Pwll Du ar y ddydd Gwener yr ail ar bymtheg o Hydref. Roedden ni wedi teithio ar fws i siop premier a cerdded i’r traeth. Aethon ni yna i ddysgu mwy am yr arfordir. Gwnaethon ni fapio, gwneud braslun o’r bae a’i labelu a gwneud geo-sculpture. Dywedodd Clara “Roedd y daith i Bwll Du yn gyfle arbenig i ddysgu mwy am yr arfordir”. Yn ôl Seren “Roeddwn i wedi mwynhau y daith i Bwll Du oherwydd roeddwn i wedi mwynhau y gweithgareddau”.

Amelia 7TAW 2

Roedd y daith i  Bwll Du yn gyfle arbennig i ddysgu pethau newydd nad oeddwn yn gwybod o’r blaen am yr Arfordir.Roeddwn i wedi mwynhau y daith i Bwll Du achos doeddwn i heb wwybod llawer am yr Arfordir ac nawr rwy’n gwybod mwy amdano achos aethom ni ar y daith hon.

Rosie, 7TAW 1

Ar y ffordd i Bwll Du roedd pawb yn gyffrous! Roedd rhaid i ni wneud geo-sculpture ar y traeth ac ar ôl hynny roedd pawb wedi blino’n lân! Ar y ffordd nôl roedd pawb yn dawel am eu bod wedi blino! 

Oliver 7E

Rydym ni fel disgyblion mlwyddyn 7 wedi bod yn astudio y thema YR ARFORDIR yn ein dosbarth Cwrs Camu. Fe ddysgais lawer o bethau diddorol fel sut mae clogwyn yn newid ei siâp. Hefyd geiriau newydd fel ERYDIAD, CLUDIANT a DYDDODIAD. Ac ar ddiwedd ein  thema fe  aethom ni i BWLL DU i weld yr holl bethau rydym wedi bod  yn gweithio arnynt yn yr wythnosau cynt. Pan gyrhaeddom ni i roedd raid i mi gerdded  lan clogwyn i gyrraedd y traeth. Ar y traeth cawson ni becyn bach am yr arfordir i gwblhau. Cyn gadael fe aethon ni i grwpiau a chreu llun o’r traeth gyda phethau oedden ni wedi eu darganfod ar y creigiau. Yn fy ngrŵp i oedd Katie, Mia, Olivia, Carys ac Sherri. Gwnaethom ni weithio yn dda fel grŵp a chreu llun gwych!

Fe wnes i fwynhau dysgu am yr arfordir !

Evie, 7E

Ar y 17fed o Hydref aethon ni i Bwll Du gyda’r athrawon Cwrs Camu. Roedd llawer i’w weld ym Mhwll Du. Roeddwn i yn gyffrous oherwydd doeddwn i ddim wedi bod yno o’r blaen a roedd e yn edrych yn anturus.

Roedden ni wedi gwneud llun mas o gerrig, tywod, gwymon a dŵr a llawer o bethau eraill. Y tywod oedd y clogwyn a roedd y cerrig yn ffurfio’r traeth storm. Y dŵr oedd y pyllau dŵr a a’r gwymon oedd y môr.

Roedd pawb wedi mwynhau Pwll Du a dwi’n credu byddai pawb eisiau mynd eto.

Kacie, TAW 3

Gwnes i fwynhau bod ar y traeth oherwydd roedd e wedi gosod i cyd-destun popeth rydym ni wedi dysgu yn y dosbarth. Roedd gweld yr Arfordir a’r clogwyni go iawn wedi bod fwy llesol a phleserus na dim ond darllen amdanynt ar y we neu mewn llyfr.

Rhys, TAW 3

Cystadleuaeth Dreigiau Busnes Ifanc Bae Abertawe

Gwnaeth criw o flwyddyn 10 cynrychioli’r ysgol heddiw yn rownd gyn derfynol cystadleuaeth Dreigiau Busnes Ifanc Bae Abertawe. Cynhelir y rownd gyn derfynol yn y Stadiwm Liberty. Roedd y disgyblion wedi mwynhau cyflwyno syniadau busnes nhw o flaen ysgolion eraill a beirniaid o’r byd busnes, addysg a’r cyngor lleol.

young_dragonsIMAG0753 IMAG0752

Taith i Bwll Du

Y tymor hwn mae blwyddyn 7 yn astudio’r thema Fy Mro yn eu gwersi Camu. Fel rhan o’u hastudiaeth aeth holl ddisgyblion y flwyddyn i draeth Pwll Du am y prynhawn ar Hydref  y 17eg er mwyn astudio’r arfordir. Roedd y disgyblion wedi  dysgu am yr arfordir yn eu gwersi ac roedd y daith yn gyfle arbennig i’r disgyblion weld y tirwedd. Yn ffodus iawn roedd hi’n brynhawn sych ac fe wnaeth y disgyblion fwynhau eu taith yn fawr iawn. Fe wnaeth y disgyblion greu geo-scuplture yn darlunio rhannau amrywiol yr arfordir.

Dyma fidio o ddosbarth 7E yn gweithio ar y traeth. Bydd mwy o luniau ac adroddiadau’r disgyblion yn ymddangos yma cyn hir.

Cwrs Antur ac Awyr Agored Rhosili

Fe aeth rhai o ddisgyblion TGAU Addysg Gorfforol lawr i Ganolfan Antur Rhosili am wythnos ym mis Hydref. Cafodd y criw amser gwych gan wneud nifer o weithgareddau yn cynnwys cerdded bryniau, cyfeiriannu, syrffio a chraig gamu.  Roedd hi’n wythnos hwylus dros ben ac yn brofiad arbennig i bawb.

Rhosili2 Rhosili1