phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Llwyddiant Y Ffair Llyfrau Scholastics

Cynhaliwyd Ffair Lyfrau Scholastics gan Y Gyfadran Saesneg yn llyfrgell yr ysgol yn ystod yr wythnos yn dechrau Dydd Llun, Medi 23ain. Er wedi anelu at CA3, wnaeth disgyblion ar draws yr ysgol mwynhau samplu a phrynu stôr o lenyddiaeth ac offer ysgrifennu. Codwyd tua £230 a diolch i bawb wnaeth cyfrannu at lwyddiant y ffair! Cadwch eich llygaid ar agor i ddarganfod enillwr y gystadleuaeth i greu logo newydd i gyfrif Twitter yr Adran Saesneg!

scholastics2 scholastics1

Taith yr Adran Gymraeg i Wlad Belg, Mai 2014

Mae’r Adran Gymraeg yn bwriadu trefnu taith i wlad Belg i ymweld â bedd Hedd Wyn a dysgu am y Rhyfel Byd cyntaf ym mis Mai 2014.  Mae lle i hyd at 44 disgybl ar y daith. Am fwy o fanylion, gallwch lawrlwytho’r llythyr o ardal ‘Gohebiaeth’ y gwefan.

Rhaid dychwelyd y llythyr caniatad a’r blaendal erbyn 18/10 i sicrhau lle ar y daith.

Clwb Tafodau Tawe

Cynhelir Clwb Tafodau Tawe yn wythnosol amser cinio dydd Mercher i fl.7-9. Dyma gyfle i ddisgyblion gysylltu â disgyblion o ysgolion Cymraeg eraill (a bwyta bisgedi wrth gwrs!)

TafodauTawe

Cynllun Darllen “Swog a fi”

Mae nifer o fl.7 eisoes yn elwa o’r Cynllun Darllen “Swog a fi”. Mae disgyblion o fl.7 a’r chweched yn darllen ar y cyd ambell egwyl.

swog3 swog2 swog1

Diwrnod Coffa T.Llew Jones

Unwaith eto, mae’r ysgol yn dathlu Diwrnod Coffa T.Llew Jones. Y bwriad eleni yw cyfuno diwrnod T.Llew Jones a diwrnod cenedlaethol darllen yr RNIB i’r deillion- y ddau ar Hydref yr 11eg. Cynhaliwyd gwasanaeth am y digwyddiadau hyn yr wythnos hon gyda’r chweched yn arwain. Yn yr wythnosau nesaf, byddwn yn codi arian i’r RNIB ac yn cynnal Helfa Drysor T.Llew Jones.

TLlewJones

Blwyddyn Saith yn Nhresaith

Yr wythnos ddiwethaf aeth disgyblion blwyddyn 7 ar daith i Dresaith. Roedd yn gyfle iddyn nhw ymlacio a mwynhau gweithgareddau amrywiol trwy gyfrwng y Gymraeg. Galwyd yn Aberaeron a Chei Newydd ar y ffordd, a braf o beth oedd gweld y disgyblion yn mwynhau wrth hwylio ar ddiwedd yr wythnos ar ôl i’r tywydd rwystro’r weithgaredd yn dyddiau blaenorol. Ar ôl setlo yn eu hystafelloedd yn Nhresaith aeth y disgyblion i’r traeth er mwyn chwarae gemau a chymdeithasu. Cafwyd gemau criced difyr iawn a chystadlaethau celf da. Roedd cestyll anferth i’w gweld a darluniau gwych o ddreigiau yn y tywod. Aethpwyd i gaffi Emlyn i gael pryd blasus o fwyd a chyfle unwaith eto i brofi awyrgylch Gymreig yn y caffi. Gyda’r nos, trefnwyd gweithgareddau amrywiol gan gynnwys ‘charades’ a braf oedd cael cyfle i gydganu hen ffefrynnau cyn troi at ein gwlâu!!  Ar y ffordd adref cafwyd y cyfle i ymweld a thref Cymreig arall, sef Caerfyrddin.

Tresaith 3 Tresaith 4 Tresaith 5 Tresaith1 Tresaith2

Taith World Challenge i Ethiopia – Haf 2013

Ar ôl treulio tair wythnos allan yn Ethiopia yng nghwmni rhai o fy nghyd-ddisgyblion yn heicio trwy fynyddoedd y Bale a gwneud gwaith gwirfoddol mewn ysgol, gallaf ddweud yn bendant mai dyma’r profiad gorau a gefais yn fy mywyd hyd yn hyn. Cafodd y daith ei drefnu gan gwmni ‘World Challenge’ ac fel mae’r enw’n awgrymu, roedd hi’n sicr yn gyfnod heriol iawn yn gorfforol yn ogystal ag yn feddyliol.

Ddechreuon ni’r daith yn Addis Ababa lle roedd gennym ni gyfle i ddod i ‘nabod y wlad a’r gwahanol ddiwylliannau sydd yn Ethiopia, wedyn roedd rhaid i ni deithio mewn bws am bump awr i bentref Dodola er mwyn cychwyn ar ein trec dros fynyddoedd y Bale. Fe wnaeth yr heic bara pump diwrnod ac roedd hyn yn gyfnod heriol iawn, wrth i nifer ohonom ni brofi nifer o anafiadau.

Ar ddiwrnod olaf y trec roeddwn ni wedi cerdded i bentref Dhertu er mwyn cychwyn ar ein prosiect yn yr ysgol leol. Teimlodd bob un ohonom ni yn y grŵp mai hwn oedd y peth mwyaf gwobrwyol yn ystod ein amser yn Ethiopia. Fel rhan o’n gwaith ni yn yr ysgol roedd rhaid i ni adeiladu ffens i gadw anifeiliaid gwyllt allan o safle’r ysgol ac fe wnaethom ni adeiladu ystafell ddosbarth ychwanegol allan o bren a mwd. Roedd gweld gwerthfawrogiad y disgyblion a’i hapusrwydd wedi gwneud hwn yn brofiad gwerth chweil.

Credaf yn gryf y dylai pawb fentro ar her fel hon a chael y profiad o fynd i weld gwlad llai datblygedig megis Ethiopia oherwydd bod y bobl a’i gwerthfawrogiad nhw o’r holl bethau rydym yn cymryd yn ganiataol wir yn neud i chi sylweddoli pa mor lwcus ydym ni yma yng Nghymru.

Sioned Dafydd, Disgybl Chweched Dosbarth

ethiopia2 ethiopia3 ethiopia1 ethiopia4