phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Prosiect Daniel James

Dyma’r fideo cyflawn o ffilm Daniel James y buodd blwyddyn 7 y llynedd yn gweithio arno (mewnforiwyd y fideo isod o wefan YouTube).

Llongyfarchiadau i’r disgyblion am fod yn rhan o’r prosiect hwn a chreu ffilm proffesiynol iawn.

Blwyddyn 7 yn mwynhau dechrau astudio’r Cwrs Camu

Mae blwyddyn 7 yn mwynhau taflu ei hunain i mewn i astudio’r Cwrs Camu. Dyma fideo o 7E yn gweithio ar un rhan o’r uned bontio.  Yr wythnos hon fe fydden nhw yn mynd ar daith i Bwll Du er mwyn astudio’r arfordir.

Y Cyngor Ysgol a UNICEF

Yn ystod wythnos gyntaf mis Hydref, aeth y Cyngor Ysgol ati i gyflwyno egwyddorion y wobr ‘Ysgol sy’n Parchu Hawliau’ gyda UNICEF i weddill yr ysgol. Roedd y Cyngor Ysgol eisoes wedi derbyn sesiwn hyfforddi yn dysgu am Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plant gan ddysgu mwy am yr hyn a olygir gan Ysgol sy’n Parchu Hawliau. Aethant ati i sôn am eu profiadau yn y gwasanaeth gan rannu ein cynlluniau ar sut i ddatblygu’r ysgol yn ysgol sy’n parchu hawliau yn ystod y flwyddyn. Hoffwn ddiolch yn fawr i Mr Mike Hedges, ein Haelod Cynulliad am ymuno gyda ni yn y gwasanaeth ac am ei eiriau caredig a chefnogol.

hawliau2hawliau3hawliau1

Statws Ysgol sy’n Parchu Hawliau

Eleni, bydd Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe yn gweithio tuag at statws Lefel 1 ‘Ysgol sy’n Parchu Hawliau’, ymgyrch sy’n cael ei rhedeg a’i chefnogi gan elusen UNICEF. Mae’r wobr yn cydnabod ymroddiad ysgolion tuag at Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plant ac sy’n ei osod yn graidd i gynlluniau, polisïau, ethos a gweithredoedd yr ysgol. Bydd yr ysgol felly yn mynd ati i addysgu’r disgyblion am y Confensiwn drwy gyfres o weithgareddau ac ymgyrchoedd yn ystod y flwyddyn. Mae llu o ysgolion cynradd Abertawe yn rhan o’r cynllun yn barod, ond braf ydy bod yn rhan o’r cam nesaf i ddatblygu’r ethos ymysg ysgolion uwchradd ac o fewn addysg Gymraeg yn Abertawe. Edrychwn ymlaen yn fawr iawn at weithio gyda’n gilydd, yn staff, yn ddisgyblion, rhieni ac yn llywodraethwyr i hawlio’r statws hwn ac i gynnal nifer o weithgareddau cyffrous yn ystod y flwyddyn!

unicefunicef2

Taith Pwll Du Bl.7, Hydref 17eg.

Mae’r Cwrs Camu yn trefnu taith i bob dosbarth ym mlwyddyn 7 i Draeth Pwll Du, ar Hydref 17eg. Llythyr rhieni yn yr ardal ‘gwohebiaeth‘.

Llwyddiant Y Ffair Llyfrau Scholastics

Cynhaliwyd Ffair Lyfrau Scholastics gan Y Gyfadran Saesneg yn llyfrgell yr ysgol yn ystod yr wythnos yn dechrau Dydd Llun, Medi 23ain. Er wedi anelu at CA3, wnaeth disgyblion ar draws yr ysgol mwynhau samplu a phrynu stôr o lenyddiaeth ac offer ysgrifennu. Codwyd tua £230 a diolch i bawb wnaeth cyfrannu at lwyddiant y ffair! Cadwch eich llygaid ar agor i ddarganfod enillwr y gystadleuaeth i greu logo newydd i gyfrif Twitter yr Adran Saesneg!

scholastics2 scholastics1

Taith yr Adran Gymraeg i Wlad Belg, Mai 2014

Mae’r Adran Gymraeg yn bwriadu trefnu taith i wlad Belg i ymweld â bedd Hedd Wyn a dysgu am y Rhyfel Byd cyntaf ym mis Mai 2014.  Mae lle i hyd at 44 disgybl ar y daith. Am fwy o fanylion, gallwch lawrlwytho’r llythyr o ardal ‘Gohebiaeth’ y gwefan.

Rhaid dychwelyd y llythyr caniatad a’r blaendal erbyn 18/10 i sicrhau lle ar y daith.