phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Cynllun Gweithredu’r Ysgol ôl Arolwg Estyn 2013

Dyma Cynllun Gweithredu’r Ysgol ôl Arolwg Estyn 2013, yn ymateb i’w argymhellion.

Her Ddarllen gydag iPads

Dros yr wythnosau diwethaf, cynhaliwyd Her Ddarllen gydag iPads i ddisgyblion CA3. Y dasg oedd creu iMovie Trailer yn seiliedig ar lyfr neu chwedl Gymraeg. Cafodd y rhai a gymerodd rhan gyfle i wylio ffilmiau ei gilydd un amser cinio wrth i Mr Graham Daniels a Mrs Bethan Bale feirniadu’r cynnyrch- tua 18 ffilm i gyd.

Yn fuddugol oedd Nel Richards a Rachel Hadley o fl.7. Yn ail, daeth David Jenkins, Morgan Edwards a Robert Davies o fl.8 ac yn drydydd oedd Llinos Williams, Martha Foley ac Enfys Willicombe o fl.7.

Os hoffech weld gwaith y buddugwyr ewch i safwe YouTube yr Ysgol.

Cystadlaethau Rhyng-lysol Criced a Rownderi

Fel rhan o ddathliadau diwedd y flwyddyn fe gynhaliwyd cystadlaethau rhyng-lysol criced a rownderi i flynyddoedd 7-10. Ar ôl prynhawn o gystadlu brwd dyma’r canlyniadau.

  • 1af – Gwyrosydd (50 o bwyntiau)
  • 2ail – Crwys (44 o bwyntiau)
  • Cydradd 3ydd – Gomer a Hopcyn (40 o bwyntiau)

Chwaraewyr y twrnamaint

Rownderi

  • Bl 7 – Liam Seaward
  • Bl 8 – Ben Evans
  • Bl 9 – Isaac Thomas
  • Bl 10 – Bryony Devoy a Robert Lucas

Criced

  • Bl 7 a 8 – Kyle Salter
  • Bl 9 a 10 – Robert Jones

Gweithdy Drymio a Chreu Offerynnau

Ar Orffennaf yr unfed ar ddeg cafodd blwyddyn 7 weithdy arbennig gyda thiwtoriaid o Gerdd Cymunedol Cymru a daeth Sam a Rhian i gynorthwyo o’r Fenter iaith hefyd.

Yn ystod y gweithdy cafodd y disgyblion gyfle i greu offerynnau allan o nwyddau cyffredin, er enghraifft poteli plastig, reis, hadau, peipen ddŵr, bwcedi a defnydd. Yn ogystal fe gafodd y disgyblion gyfle i ddysgu rhai sgiliau drymio. Ar ôl creu offerynnau aeth pob grŵp ati i greu darn yn barod i’w berfformio ar ddiwedd y gweithdy.

Dyma ffilmiau o’r disgyblion yn paratoi ac yn perfformio.

 

£250 i’r Uned Gofal Dwys i’r Newydd Anedig

Aeth grwp o ddisgyblion blwyddyn 8 i ymweld ag Ysbyty Singleton er mwyn cyflwyno siec am £250 i’r Uned Gofal Dwys i’r Newydd Anedig.

Codwyd yr arian trwy cynnal ‘Triathlon tu mewn’ yn ystafell ffitrwydd yr ysgol, lle gwnaeth disgyblion redeg, rhwyfo neu seiclo er mwyn codi’r arian. Ymdrech wych gan bawb a wnaeth cyfrannu.

 

Ffair Haf a Sioe Ffasiwn

Cofiwch dod i gefnogi’r Ffair Haf a Sioe Ffasiwn dydd Mercher yma. Manylion pellach ar y poster. Mae’r Cymdeithas Rhieni ac Athrawon yn apelio am wirfoddolwyr i helpu yn y ffair ac o hyd yn casglu nwyddau ar gyfer y stondinau. Dangoswch eich cefnogaeth!

Prosiect Daniel James

Ar nos Fercher, Gorffennaf y 10fed aeth rhai o ddisgyblion blwyddyn 7 i Gapel Mynyddbach er mwyn gweld y dangosiad cyntaf o ffilm am fywyd a gwaith y bardd Daniel James. Gweler adroddiad y BBC.

Bu’r disgyblion yn gweithio’n galed ar y prosiect yn creu, arlunio, animeiddio, lleisio a chanu ar gyfer y ffilm. Ar y noson gwnaeth rai o’r disgyblion gymryd ran drwy sôn am eu profiadau a darllen un o gerddi Daniel James.

Profiad hyfryd i’r disgyblion oedd gweld eu gwaith ar y sgrin, a gweld eu gwaith caled yn dwyn ffrwyth.