phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Tafodau Tawe

Cafodd aelodau Clwb Tafodau Tawe gyfle i gwrdd â’u ffrindiau o Ysgol Pantycelyn brynhawn yr ail o Orffennaf.

Ar ôl mwynhau danteithion, aeth ein disgyblion ni â disgyblion Pantycelyn ar daith o gwmpas yr ysgol i ddangos maint ein hysgol pedair llawr ac yn benodol ystafell yr orsaf radio, y cyfrifiaduron Apple Macs yn y Llyfrgell a Lolfa’r Chweched!

Yn ystod y prynhawn cafodd y disgyblion ddigon o gyfle i sgwrsio ac i ddod i nabod ei gilydd a dysgu mwy am eu hysgolion a’u milltir sgwâr.

Uchafbwynt y prynhawn oedd mwynhau pizza gyda’n gilydd yn Pizza Hut.

Edrychwn ymlaen at barhau i ysgrifennu at ddisgyblion Pantycelyn ym mis Medi.

Defnyddio’r iPads

Mae rhai o flwyddyn 7 wedi bod yn brysur yn defnyddio’r iPads i greu treilyr gyda’r rhaglen iMovie yn eu gwersi Camu.

Mae’r disgyblion wedi bod yn astudio chwedl Gelert ac yna wedi mynd ati i greu stori neu chwedl am Fryn Tawe. Yna cawsent y cyfle i ddewis hoff stori’r grŵp a throi’r stori honno yn dreilyr gyda’r rhaglen iMovie.

Dyma rhai o’r gweithiau ac un grŵp yn egluro sut aethon nhw ati i wneud y gwaith.

Newid pwysig i drefniant ‘Cynllun Aur’ blwyddyn 12

Newid pwysig i drefniant ‘Cynllun Aur’ blwyddyn 12.

Tîm Buddugol Bryn Tawe Cystadleuaeth Dawns 5 x 60 2013

Tîm Buddugol Bryn Tawe Cystadleuaeth Dawns 5 x 60 2013.

Photo courtesy of DE Photo.

Ffotograffydd yn Tynnu Lluniau ar Noson y Prom Bl 11

Mae ffotograffydd yn tynnu lluniau ar noson y prom,  lluniau 10×8 yw rhain a bydd rhaid talu £10 am bob copi ar y noson. Mae gwybodaeth pellach yma.

Arddangosfa Lefel Uwch Gyfranol ac Uwch Celf a Dylunio 2013

Yn  ystod yr arddangosfa Gelf bu disgyblion blwyddyn 8 yn edmygu gwaith dawnus ein disgyblion lefel Uwch. Gwelwyd safon uchel o waith creadigol wedi ei greu yn waith cwrs ac arholiad.

Holiadur Rhieni

Mae’n bwysig iawn i ni glywed barn rhieni a gofalwyr er mwyn hwyluso’r broses o hunan arfarnu a defnyddio’r hunan arfarniad hwn i baratoi Cynllun Gwella Ysgol. A fyddech cystal â threulio ychydig funudau i rannu eich barn â ni. Mae eich atebion a’ch sylwadau’n gyfrinachol. Byddwn yn defnyddio ymatebion i’r holiadur i wneud dadansoddiad ystadegol cyffredinol o farn rhieni/gofalwyr am yr ysgol/addysg eu plant. Ni fydd y dadansoddiad hwn yn datgelu enwau unigolion mewn unrhyw ffordd ond yn gyfle i ni weithredu er lles yr ysgol, ble yn berthnasol.

I gwblhau’r holiadur cliciwch y linc. Diolch yn fawr!