phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

CSI Bryn Tawe – Yr Adran Wyddoniaeth

Yn ystod mis Medi cafodd disgyblion BTEC Gwyddoniaeth Gymhwysol blwyddyn 11 y cyfle i gymryd rhan mewn gweithdy CSI ym Mryn Tawe. Arweinydd y gweithdy oedd Mr David Thomas (Dirprwy Bennaeth Ymchwiliadau Gwyddonol Heddlu De Cymru). Roedd arbenigedd Mr Thomas yn fuddiol i’r disgyblion a gwnaethon nhw fwynhau defnyddio offer gwyddonol Ymchwiliwyr Safle’r Drosedd wrth iddyn nhw brosesu a chasglu tystiolaeth.

CSI1 CSI2

Cwrs Anwytho Chweched Dosbarth i Fyfyrwyr Blwyddyn 12

Mynychodd myfyrwyr blwyddyn 12 cwrs ymsefydlu i’r Chweched Dosbarth dros ddau ddiwrnod ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin a Parc Margam yn ddiweddar. Gwnaethant ymgymryd â gweithgareddau adeiladu tîm a datrys problem yn ogystal ag ambell ddarlith ddiddorol. Gyda’r hwyr cynhaliwyd cwis dafarn a thwmpath ddawns i’w diddanu. Gwnaeth bawb taflu eu hun i fewn i’r gweithgareddau a mwynhau’n fawr – dechreuad da i’r flwyddyn academasidd heb os!

anwytho1 anwytho2 anwytho3

 

Canlyniadau TGAU

Mae disgyblion Bl11 yn dathlu canlyniadau TGAU ardderchog unwaith eto eleni. Er fod consyrn am lefelau llwyddiant ym Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth  yn genedlaethol, roedd canlyniadau Bryn Tawe ym mhell uwchben ffigyrau Cymru, gyda 91% yn cael 5 TGAU A*-C, 66% yn cael 5 TGAU A*-C gan gynnwys Iaith a Mathemateg a 98% yn llwyddo i gael 5 TGAU A*-G.  Y merched ar y brig oedd  Leanne Ward gyda 6 A* a 5 A, Lauren Buckmaster gyda 3 A* a 8 A a Manon Grocott gyda 5 A *, 4 B a C. Y bechgyn ar y brig oedd Emyr Meek gyda 10 A* a un A,  Rhys Underdown gyda 9 A*, 2A  a B yn ogystal â gradd A yng Ngherddoriaeth lefel Uwch Gyfrannol a Cellan Ellis gyda 8 A* a 3 A.

Dywedodd y Pennaeth, Graham Daniels, “Rwy’n hynod o falch i gydnabod y llwyddiant arbennig hwn sy’n codi yn dilyn ymroddiad ac ymdrech ardderchog gan y disgyblion a’r staff. Dyma sylfaen gref am fwy o lwyddiant yn y Chweched Dosbarth”

 

Llongyfarchiadau i holl fyfyrwyr Bl 13!

Llongyfarchiadau i holl fyfyrwyr Bl 13 wnaeth dderbyn eu canlyniadau Safon Uwch a BTEC ddoe. Cafwyd canlyniadau calonogol dros ben, gyda’r ganran yn llwyddo i gael o leiaf 2 Safon Uwch gradd A*-C yn gwella eto ar ffigyrau arbennig llynedd. Dymuniadau da i’r holl fyfyrwyr wrth iddynt gamu ymlaen i’r cyfnod nesaf yn eu gyrfa, ac yn enwedig i’r ganran uchel iawn sydd wedi derbyn lle i astudio mewn prifysgol.

Cynllun Gweithredu’r Ysgol ôl Arolwg Estyn 2013

Dyma Cynllun Gweithredu’r Ysgol ôl Arolwg Estyn 2013, yn ymateb i’w argymhellion.

Her Ddarllen gydag iPads

Dros yr wythnosau diwethaf, cynhaliwyd Her Ddarllen gydag iPads i ddisgyblion CA3. Y dasg oedd creu iMovie Trailer yn seiliedig ar lyfr neu chwedl Gymraeg. Cafodd y rhai a gymerodd rhan gyfle i wylio ffilmiau ei gilydd un amser cinio wrth i Mr Graham Daniels a Mrs Bethan Bale feirniadu’r cynnyrch- tua 18 ffilm i gyd.

Yn fuddugol oedd Nel Richards a Rachel Hadley o fl.7. Yn ail, daeth David Jenkins, Morgan Edwards a Robert Davies o fl.8 ac yn drydydd oedd Llinos Williams, Martha Foley ac Enfys Willicombe o fl.7.

Os hoffech weld gwaith y buddugwyr ewch i safwe YouTube yr Ysgol.

Cystadlaethau Rhyng-lysol Criced a Rownderi

Fel rhan o ddathliadau diwedd y flwyddyn fe gynhaliwyd cystadlaethau rhyng-lysol criced a rownderi i flynyddoedd 7-10. Ar ôl prynhawn o gystadlu brwd dyma’r canlyniadau.

  • 1af – Gwyrosydd (50 o bwyntiau)
  • 2ail – Crwys (44 o bwyntiau)
  • Cydradd 3ydd – Gomer a Hopcyn (40 o bwyntiau)

Chwaraewyr y twrnamaint

Rownderi

  • Bl 7 – Liam Seaward
  • Bl 8 – Ben Evans
  • Bl 9 – Isaac Thomas
  • Bl 10 – Bryony Devoy a Robert Lucas

Criced

  • Bl 7 a 8 – Kyle Salter
  • Bl 9 a 10 – Robert Jones