phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Gweithdy Drymio a Chreu Offerynnau

Ar Orffennaf yr unfed ar ddeg cafodd blwyddyn 7 weithdy arbennig gyda thiwtoriaid o Gerdd Cymunedol Cymru a daeth Sam a Rhian i gynorthwyo o’r Fenter iaith hefyd.

Yn ystod y gweithdy cafodd y disgyblion gyfle i greu offerynnau allan o nwyddau cyffredin, er enghraifft poteli plastig, reis, hadau, peipen ddŵr, bwcedi a defnydd. Yn ogystal fe gafodd y disgyblion gyfle i ddysgu rhai sgiliau drymio. Ar ôl creu offerynnau aeth pob grŵp ati i greu darn yn barod i’w berfformio ar ddiwedd y gweithdy.

Dyma ffilmiau o’r disgyblion yn paratoi ac yn perfformio.

 

£250 i’r Uned Gofal Dwys i’r Newydd Anedig

Aeth grwp o ddisgyblion blwyddyn 8 i ymweld ag Ysbyty Singleton er mwyn cyflwyno siec am £250 i’r Uned Gofal Dwys i’r Newydd Anedig.

Codwyd yr arian trwy cynnal ‘Triathlon tu mewn’ yn ystafell ffitrwydd yr ysgol, lle gwnaeth disgyblion redeg, rhwyfo neu seiclo er mwyn codi’r arian. Ymdrech wych gan bawb a wnaeth cyfrannu.

 

Ffair Haf a Sioe Ffasiwn

Cofiwch dod i gefnogi’r Ffair Haf a Sioe Ffasiwn dydd Mercher yma. Manylion pellach ar y poster. Mae’r Cymdeithas Rhieni ac Athrawon yn apelio am wirfoddolwyr i helpu yn y ffair ac o hyd yn casglu nwyddau ar gyfer y stondinau. Dangoswch eich cefnogaeth!

Prosiect Daniel James

Ar nos Fercher, Gorffennaf y 10fed aeth rhai o ddisgyblion blwyddyn 7 i Gapel Mynyddbach er mwyn gweld y dangosiad cyntaf o ffilm am fywyd a gwaith y bardd Daniel James. Gweler adroddiad y BBC.

Bu’r disgyblion yn gweithio’n galed ar y prosiect yn creu, arlunio, animeiddio, lleisio a chanu ar gyfer y ffilm. Ar y noson gwnaeth rai o’r disgyblion gymryd ran drwy sôn am eu profiadau a darllen un o gerddi Daniel James.

Profiad hyfryd i’r disgyblion oedd gweld eu gwaith ar y sgrin, a gweld eu gwaith caled yn dwyn ffrwyth. 

 

Tafodau Tawe

Cafodd aelodau Clwb Tafodau Tawe gyfle i gwrdd â’u ffrindiau o Ysgol Pantycelyn brynhawn yr ail o Orffennaf.

Ar ôl mwynhau danteithion, aeth ein disgyblion ni â disgyblion Pantycelyn ar daith o gwmpas yr ysgol i ddangos maint ein hysgol pedair llawr ac yn benodol ystafell yr orsaf radio, y cyfrifiaduron Apple Macs yn y Llyfrgell a Lolfa’r Chweched!

Yn ystod y prynhawn cafodd y disgyblion ddigon o gyfle i sgwrsio ac i ddod i nabod ei gilydd a dysgu mwy am eu hysgolion a’u milltir sgwâr.

Uchafbwynt y prynhawn oedd mwynhau pizza gyda’n gilydd yn Pizza Hut.

Edrychwn ymlaen at barhau i ysgrifennu at ddisgyblion Pantycelyn ym mis Medi.

Defnyddio’r iPads

Mae rhai o flwyddyn 7 wedi bod yn brysur yn defnyddio’r iPads i greu treilyr gyda’r rhaglen iMovie yn eu gwersi Camu.

Mae’r disgyblion wedi bod yn astudio chwedl Gelert ac yna wedi mynd ati i greu stori neu chwedl am Fryn Tawe. Yna cawsent y cyfle i ddewis hoff stori’r grŵp a throi’r stori honno yn dreilyr gyda’r rhaglen iMovie.

Dyma rhai o’r gweithiau ac un grŵp yn egluro sut aethon nhw ati i wneud y gwaith.

Newid pwysig i drefniant ‘Cynllun Aur’ blwyddyn 12

Newid pwysig i drefniant ‘Cynllun Aur’ blwyddyn 12.