phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Ffair Haf a Sioe Ffasiwn

Cofiwch dod i gefnogi’r Ffair Haf a Sioe Ffasiwn dydd Mercher yma. Manylion pellach ar y poster. Mae’r Cymdeithas Rhieni ac Athrawon yn apelio am wirfoddolwyr i helpu yn y ffair ac o hyd yn casglu nwyddau ar gyfer y stondinau. Dangoswch eich cefnogaeth!

Prosiect Daniel James

Ar nos Fercher, Gorffennaf y 10fed aeth rhai o ddisgyblion blwyddyn 7 i Gapel Mynyddbach er mwyn gweld y dangosiad cyntaf o ffilm am fywyd a gwaith y bardd Daniel James. Gweler adroddiad y BBC.

Bu’r disgyblion yn gweithio’n galed ar y prosiect yn creu, arlunio, animeiddio, lleisio a chanu ar gyfer y ffilm. Ar y noson gwnaeth rai o’r disgyblion gymryd ran drwy sôn am eu profiadau a darllen un o gerddi Daniel James.

Profiad hyfryd i’r disgyblion oedd gweld eu gwaith ar y sgrin, a gweld eu gwaith caled yn dwyn ffrwyth. 

 

Tafodau Tawe

Cafodd aelodau Clwb Tafodau Tawe gyfle i gwrdd â’u ffrindiau o Ysgol Pantycelyn brynhawn yr ail o Orffennaf.

Ar ôl mwynhau danteithion, aeth ein disgyblion ni â disgyblion Pantycelyn ar daith o gwmpas yr ysgol i ddangos maint ein hysgol pedair llawr ac yn benodol ystafell yr orsaf radio, y cyfrifiaduron Apple Macs yn y Llyfrgell a Lolfa’r Chweched!

Yn ystod y prynhawn cafodd y disgyblion ddigon o gyfle i sgwrsio ac i ddod i nabod ei gilydd a dysgu mwy am eu hysgolion a’u milltir sgwâr.

Uchafbwynt y prynhawn oedd mwynhau pizza gyda’n gilydd yn Pizza Hut.

Edrychwn ymlaen at barhau i ysgrifennu at ddisgyblion Pantycelyn ym mis Medi.

Defnyddio’r iPads

Mae rhai o flwyddyn 7 wedi bod yn brysur yn defnyddio’r iPads i greu treilyr gyda’r rhaglen iMovie yn eu gwersi Camu.

Mae’r disgyblion wedi bod yn astudio chwedl Gelert ac yna wedi mynd ati i greu stori neu chwedl am Fryn Tawe. Yna cawsent y cyfle i ddewis hoff stori’r grŵp a throi’r stori honno yn dreilyr gyda’r rhaglen iMovie.

Dyma rhai o’r gweithiau ac un grŵp yn egluro sut aethon nhw ati i wneud y gwaith.

Newid pwysig i drefniant ‘Cynllun Aur’ blwyddyn 12

Newid pwysig i drefniant ‘Cynllun Aur’ blwyddyn 12.

Tîm Buddugol Bryn Tawe Cystadleuaeth Dawns 5 x 60 2013

Tîm Buddugol Bryn Tawe Cystadleuaeth Dawns 5 x 60 2013.

Photo courtesy of DE Photo.

Ffotograffydd yn Tynnu Lluniau ar Noson y Prom Bl 11

Mae ffotograffydd yn tynnu lluniau ar noson y prom,  lluniau 10×8 yw rhain a bydd rhaid talu £10 am bob copi ar y noson. Mae gwybodaeth pellach yma.