phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Tîm Buddugol Bryn Tawe Cystadleuaeth Dawns 5 x 60 2013

Tîm Buddugol Bryn Tawe Cystadleuaeth Dawns 5 x 60 2013.

Photo courtesy of DE Photo.

Ffotograffydd yn Tynnu Lluniau ar Noson y Prom Bl 11

Mae ffotograffydd yn tynnu lluniau ar noson y prom,  lluniau 10×8 yw rhain a bydd rhaid talu £10 am bob copi ar y noson. Mae gwybodaeth pellach yma.

Arddangosfa Lefel Uwch Gyfranol ac Uwch Celf a Dylunio 2013

Yn  ystod yr arddangosfa Gelf bu disgyblion blwyddyn 8 yn edmygu gwaith dawnus ein disgyblion lefel Uwch. Gwelwyd safon uchel o waith creadigol wedi ei greu yn waith cwrs ac arholiad.

Holiadur Rhieni

Mae’n bwysig iawn i ni glywed barn rhieni a gofalwyr er mwyn hwyluso’r broses o hunan arfarnu a defnyddio’r hunan arfarniad hwn i baratoi Cynllun Gwella Ysgol. A fyddech cystal â threulio ychydig funudau i rannu eich barn â ni. Mae eich atebion a’ch sylwadau’n gyfrinachol. Byddwn yn defnyddio ymatebion i’r holiadur i wneud dadansoddiad ystadegol cyffredinol o farn rhieni/gofalwyr am yr ysgol/addysg eu plant. Ni fydd y dadansoddiad hwn yn datgelu enwau unigolion mewn unrhyw ffordd ond yn gyfle i ni weithredu er lles yr ysgol, ble yn berthnasol.

I gwblhau’r holiadur cliciwch y linc. Diolch yn fawr!

Bl 12 Ymweliad Amgueddfa’r Glannau

Bac Cymru – Llythyr caniatad ymweliad Amgueddfa’r Glannau, Abertawe. Dydd Mawrth y 18ed o Fehefin.

Uwch Arolwg Abertawe

Fel rhan o beilot ysgolion Abertawe, fe fydd ein disgyblion ni yn ymgymryd ag ‘Uwch Arolwg Abertawe’ er mwyn casglu gwybodaeth am wasanaethau ar draws y ddinas ar gyfer eib pobl ifanc. Cliciwch fan hyn ar gyfer manylion llawnach.

Os nad ydych am i’ch plentyn gymryd rhan yn yr arolwg, yna cysylltwch â fi yn yr ysgol.

Diolch, Simon Davies (Pennaeth Cynorthwyol).

Bl 12 Trefniadau Diwedd Tymor Haf 2013