phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Arddangosfa o Waith TGAU Celf a Thecstilau 2013

Cynhaliwyd arddangosfa o waith TGAU Celf a Thecstilau ar y pedwerydd o Fehefin 2013 yn yr ystafell gelf. 

Bu disgyblion o flwyddyn saith hyd at flwyddyn 10 wrth eu bodd yn ymweld â chasgliad amrywiol o ddarluniau, dyluniadau, gwisgoedd a chyfwisgoedd o ddeunyddiau ailgylchu o waith creadigol disgyblion blwyddyn 11 eleni.  Trafodwyd y gwaith yn ystod y gwersi ac ysgrifennwyd barn bositif gan y disgyblion yn llyfryn sylwadau’r Adran Gelf. 

Dyma arddangosfa yn dangos casgliad eang o ddarnau terfynol mewn tecstilau, y cwbl wedi ei ddylunio a chreu gan ein disgyblion gweithgar.  Dymuniadau gorau ar gyfer eich dyfodol.

 

Arddangosfa Gwaith TGAU Celf a Dylunio 2013

Yn flynyddol cynhaliwyd arddangosfa o waith cwrs ac arholiad disgyblion TGAU Celf a Dylunio ar y pedwerydd o Fehefin 2013 yn yr ystafell gelf. 

Bu disgyblion o flwyddyn saith hyd at flwyddyn 10 wrth eu bodd yn ymweld â chasgliad amrywiol o ddarluniau, baentiadau, cerfluniau ac argraffiadau o waith creadigol a dawnus disgyblion blwyddyn 11 eleni. Trafodwyd y gwaith yn ystod y gwersi ac ysgrifennwyd barn bositif gan y disgyblion yn llyfryn  sylwadau’r Adran Gelf. 

Dyma ddiweddglo bendigedig yn arddangos gwaith o safon uchel gan ein disgyblion diwyd.  Dymuniadau gorau ar gyfer eich dyfodol.

 

Ennillwyr Cywaith yn Eisteddfod yr Urdd Eleni

Rydym ni’n falch iawn ein bod wedi ennill y Cywaith yn Eisteddfod yr Urdd eleni. Teitl y Cywaith oedd creu cylchgrawn addas i bobl ifanc. Dewison ni yr enw “Joio gyda’r Jacs”. Erbyn hyn rydym yn defnyddio’r cylchgrawn yn ein sesiwn darllen ar fore dydd Iau yn yr ysgol. Daethon ni at ein gilydd bob amser cinio dydd Gwener i greu’r Cywaith. Ein ffugenw oedd “Bisgedi” oherwydd ein bod yn bwyta llawer o fisgedi yn y clwb!

Roedd adran newyddion yn ein cylchgrawn, adran am Abertawe, chwaraeon, ffilmiau a llyfrau. Roedd un adran yn edrych nol ar ddigwyddiadau hanesyddol ac atodiad arbennig am “Esgidiau”.

Ar brynhawn dydd Gwener, Mai yr 17eg,  aeth criw ohonom i Gwmni Teledu Telesgop yn Abertawe i gael ein ffilmio yn siarad am y Cywaith. Cawsom ein ffilmio ar bwys y dociau. Byddwn yn ymddangos ar DVD yn y Cwtsh Llenyddol ar faes yr Eisteddfod. Roedden ni hefyd wedi mwynhau McDonalds ar y ffordd yno! Edrychwn ymlaen at alw mewn yn y Cwtsh ar faes yr Eisteddfod i weld ein cylchgrawn yn cael ei arddangos ac i’n gwylio ar y DVD.

Adroddiad gan Llinos, Martha ac Enfys

Llwyddiant Mawr i Fyfyrwyr Blwyddyn 13

Llongyfarchiadau mawr i Kate Harwood, Bethany Lewis a Carys Williams o flwyddyn 13 ar  ennill eu hysgoloriaethau Prifysgol.

Mae Bethany a Kate wedi ennill ysgoloriaethau o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Fe fydd Bethany yn astudio’r Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor a fydd Kate yn astudio Drama ym Mhrifysgol Morgannwg. Mae Carys yn derbyn ysgoloriaeth o Brifysgol Bangor i astudio Sŵoleg a Chadwraeth.

Gwych iawn a phob lwc i’r tair ohonynt.

Taith i Ymweld a’r Senedd yng Nghaerdydd

Aethom ni, yn y chweched dosbarth, fel rhan o gwrs y BAC, ar ymweliad i’r Senedd yng Nghaerdydd. Roedd y taith yn hynod o ddiddorol a chawsom ni’r cyfle i ddysgu am sut mae’r penderfyniadau sy’n cael ei wneud yn yr adeilad yn cael effaith arnom ni yng Nghymru, yn ogystal â’r effaith o fewn Prydain ac Ewrop.

Roeddem hefyd wedi cael y cyfle i wylio cyfarfod llawn o’r cynulliad yn fyw fel bod modd i ni weld penderfyniadau pwysig yn cael ei wneud.

Roedd y taith yn wych ac rydw i’n gwybod bod pawb a aeth wedi mwynhau’n fawr iawn.

Jessica McVeigh – Blwyddyn 12

Gweithdy Animeiddio

Ar Fai y 3ydd bu 30 o ddisgyblion blwyddyn 7 yn rhan o ail ddiwrnod o weithdy animeiddio am fywyd Daniel James. Cwblhau creu’r cymeriadau a’r cefndiroedd oedd y dasg gyntaf ac yna mynd ati i ffilmio’r golygfeydd amrywiol. Gweithiodd y disgyblion yn galed drwy’r  dydd gan lwyddo i orffen pob golygfa.  Bydd rhai o’r disgyblion yn cael y cyfle i leisio’r cymeriadau cyn hir, ac yna bydd y dangosiad cyntaf ar Orffennaf y 10fed.

Dyma sylwadau’r disgyblion am y gweithdy animeiddio:

Roedd creu y cefndir a dysgu sut i animeiddio yn dda. Dysgais i am fywyd Daniel James hefyd – Curtis 7W

Roeddwn i wedi mwynhau cael hwyl gyda fy ffrindiau a dysgu am Daniel James – Taylor 7W

Roedd y gweithdy yn llawer o hwyl. Enw’r gwmni oedd Turnip Starfish, a gweithiais i gyda Billy. Mwynheais i wneud y golygfeydd gwahanol er enghraifft yr olyga fawr gyda’r glowyr – Alasdair 7BAT 3

Mwynheais i ddysgu am y gwahanol ffyrdd o wneud celf a sut i ddarlunio – Bethan 7BAT 3

Yn y gweithdy cefais y cyfle i ddarganfod sgiliau newydd – Lara 7BAT 2

Roedd y gweithdy yn llawer o hwyl a hoffwn i iddyn nhw ddod nol – Olivia 7BAT 2

Mwynheais i wneud y gweithdy, roedd e’n llawer o hwyl. Rwy eisiau wneud e eto – Caytie 7BAT 3

Roedd y gweithdy yn dda oherwydd roedd yn gyfle i fod yn greadigol a chreu pethau – Marissa 7BAT 3

Roedd y gweithdy yn dda oherwydd roedd siawns gennym ni i greu y cefndir enfawr ac roedd e’n hwyl – Enfys 7W

Roedd y gweithdy yn dda oherwydd roedd popeth yn newydd i mi – Martha 7W

Mwynheais y cyfle i ffilmio a gwneud pethau newydd – Rachel 7W

Rwyf wedi mwynhau’r gweithdy oherwydd cefais y cyfle i animeiddio a dysgais llawer – Tilly 7BAT 2

Roedd y gweithdy yn anhygoel gan fod llawer o bethau i’w gwneud – Llinos 7W

Llwyddiant i Dim Pel-droed Blwyddyn 10

Fe gafodd tim pel-droed Bl 10 tipyn o lwyddiant yng nghystadleuaeth Cenedlaethol pel-droed yr Urdd wythnos diwethaf ar ol curo Dyffryn Aman, Strade, Ferndale, Bro Ddyfi, Penweddig a Preseli ar y ffordd i’r rownd derfnyol yn erbyn Glantaf.

Yn anffodus colli oedd hanes y tim yn y rownd derfynol mewn gem agos o 1-0.

Y garfan oedd: Gwion James, Tomos Jenkins, Gruffydd Brenton, Lewis Hopkins, Luken Lahetjuzan, Sam Hancock, Jo Campisi, Callum Williams, Jordan Wright, Keiran Evans (Bl 9)