phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Newid pwysig i galendar academaidd Blwyddyn 12

Gofalu am Blentyn â’r Frech Goch

Nid oes triniaeth benodol ar gyfer y frech goch; dylid seilio triniaeth ar leddfu symptomau.  Oherwydd achosir y frech goch gan firws, nid yw gwrthfiotigau yn effeithiol, ond gellir eu rhagnodi os bydd haint bacterol eilaidd yn datblygu.  Dylai system imiwnedd eich plentyn frwydro heintiad yn llwyddiannus o fewn cwpl o wythnosau.  Os nad oes unrhyw gymhlethdodau o ganlyniad i’r frech goch, bydd y symptomau fel arfer yn peidio o fewn 7-10 niwrnod.

Os yw’r frech goch ar eich plentyn, mae sawl peth y gallwch ei wneud i’w helpu i deimlo’n fwy cyfforddus.

 

Castell Cydweli

Ar ddydd Mawrth Ebrill 30ain aeth blwyddyn 7 i gyd i Gastell Cydweli fel rhan o’u gwaith am y Canol Oesoedd. Cafwyd prynhawn hyfryd yn yr haul yn dysgu am y castell, yn barddoni a braslunio ac yn edrych ar yr arteffactau.

Dyma eu sylwadau nhw am y prynhawn a fideos ohonynt yn mwynhau!

Ar ein taith i’r castell gwelon ni yr offer roedden nhw yn ei ddefnyddio pan oedd pobl yn sâl. Roeddwn i wedi dysgu am sut roedden nhw yn ymladd ac yn amddiffyn. – Molly Grove

Mwynheais i gerdded o amgylch y castell yn edrych ar wahanol rannau o’r castell. Dechreuon ni yn braslunio rhannau o’r castell ac yna cerddom ar hyd y waliau. Roedd golygfeydd hyfryd i’w gweld o ben y castell. Dysgais i am wahanol rannau’r castell er enghraifft am y carchar a’r neuadd a’r gegin. – Bethan Hawkins

Yn fy marn i roedd y trip yn dda iawn. Roeddwn i’n hoff iawn o gerdded lan y waliau a’r tŵr, byddai wedi bod yn braf cael mwy o asmer i grwydro gyda fy ffrindiau. Dysgais i lawer am y castell! – Tilly Harris

Gwelais i greigiau caled a’r Neuadd Fawr. Mwynheais gerdded ar y wal oherwydd rydw i’n hoffi uchder. Dysgais i roedden nhw yn arfer defnyddio mêl i wella anaf ar y croen. Ceisiodd Molly dynnu fy nant gyda dyfais tynnu dannedd o’r Oesoedd Canol! – Alasdair Gunnenburg

Roeddwn i’n hoffi mynd lan y tŵr yn y castell. Aethom ni i ben y waliau a thynnais i luniau o’r castell. – Ben Lewis

Roed y daith i Gydweli yn dda oherwydd roedd yn siawns i fynd i rywle y tu allan i’r ysgol. Roeddwn i wedi gweld rhannau o’r castell a oedd yno yn yr Oesoedd Canol. Fy hoff ran oedd gweld y waliau a’r tyrau gwahanol. Gwelon ni Borth y Gogledd a gweld bod tyllau lle fyddai’r pren a oedd yn ffurfio pont. Roedd rhaid i ni enwi rhannau’r castell a roedd hynny yn sialens! – Marissa Collins

Roedd yn ddydd hyfryd yng Nghastell Cydweli ac roedd llawer o bethau arbennig e.e. y castell, y cerdded a’r hane. Diolch i’r athrawon sydd wedi trefnu. – Jamie Jones

Roedd Castell Cydweli yn castell hyfryd iawn. Mae llawer o hen bethau yno. – Cerys Williams

Mwynheais i weld y wal allanol a wal mewnol oherwydd dydw i heb weld castell consentrig o’r blaen. – Emily Lewis

Roedd y trip i Gastell Cydweli yn hwyl iawn. Dysgais llawer am y castell. Roedd gan y gastell ffwrn enfawr o’r enw popty. – Kyle Rees

Roedd y trip yn fythgofiadwy! Roedd yna lawer o hanes am Gastell Cydweli. Roedd yr haul yn sgleinio fel diemwnt. Roedd e’n ddiwrnod Hyfryd! – Bronwen Richards

Cefais i glefyd y gwair gwael oherwydd y tywydd hyfryd! Roedd y neuadd fawr yn anferth! Roedd gweld yr ystafelloedd yn wych ac yn hanesyddol iawn! – Bethan David

Yn fy marn i roedd castell Cydweli yn brydferth ac yn hanesyddol, roeddwn i wedi hoffi ymweld â’r ogofau du fel glo. Roedd y daith yn hwylus iawn. – Lydia John

Yn fy marn i roedd Castell Cydweli yn cŵl oherwydd cawson ni amser hwyl i ddysgu am y Castell. Roedd y waliau yn dal ac yn gryf, gyda gwair llyfn fel yr môr. – Tomos Jones

Gweithdy Animeiddio Prosiect Daniel James

Mae 30 o ddisgyblion blwyddyn 7 yn rhan o brosiect cyffrous am waith Daniel James. Prosiect yw hwn ar y cyd gyda Phrifysgol Abertawe a Chapel Mynydd Newydd. Bwriad y prosiect yw creu ffilm fer am fywyd a gwaith Daniel James.

Ar ddydd Gwener, Ebrill 26ain dechreuodd y disgyblion ar y gwaith pan ddaeth Dr Elain Price o’r brifysgol, a phedwar animeiddiwr o gwmni Turnip Starfish i’r ysgol. Dysgodd y disgyblion sut i ddefnyddio’r offer animeiddio yn gyntaf cyn mynd ati i astudio’r byrddau stori a dechrau gweithio ar greu cymeriadau a chefndiroedd. Yn ystod y pnawn dechreuodd rai grwpiau ddefnyddio’r camerau a’r cyfrfiaduron er mwyn dechrau ar y broses animeiddio.

Ar Fai y 3ydd byd ail ddiwrnod y prosiect a bydd y disgyblion yn gorffen y gwaith ffilmio ac yna yn lleisio rhai o’r cymeriadau.

 

Llwyddiant yn y Chweched

Mae’n bleser adrodd bod dau aelod o Flwyddyn 12 Bryn Tawe wedi mwynhau’r profiad o fynychu cwrs preswyl yng Nghaergrawnt. Roedd hwn yn rhan o gynllun cyffrous HE+ sy’n ymwneud â’r Brifysgol. Dros wyliau’r Pasg, bu Joseph Lumber a Gwen King yn ffodus iawn i gael eu dewis i fynychu cwrs deuddydd a oedd yn samplu bywyd yn un o Brifysgolion Rhydygrawnt a bu’r ddau yn cyfarwyddo â’r system ymgeisio i’r math yma o Brifysgol. Yn ôl y ddau, roedd y profiad yn sicr yn unigryw ac yn fuddiol tu hwnt.

Yn ogystal â hyn, mae angen llongyfarch Jessica McVeigh (Blwyddyn 12) am ennill lle ar gwrs Biogemeg fel rhan o “UNIQ Summer School” ym Mhrifysgol Rhydychen yn ystod mis Mehefin. Mae Alys Roberts (eto o Flwyddyn 12) wedi cael lle ar y rhestr fer ac yn obeithiol o ennill le ar gwrs Biofeddygaeth. Mae’r nifer o ymgeiswyr ar draws y wlad sy’n ceisio am lefydd ar y cyrsiau yma yn enfawr ac mae’r gystadleuaeth yn ffyrnig iawn, felly llongyfarchiadau mawr i’r ddwy a dymunwn bob hwyl iddynt.

 

Y FRECH GOCH: Pigiadau MMR yn yr ysgol Dydd Iau yr 2il o fis Mai

Y FRECH GOCH: Pigiadau MMR yn yr ysgol Dydd Iau yr 2il o fis Mai. Gweler: www.abm.wales.nhs.uk/bryntawe

Amserlen Arholiad Bl 7, 8 a 9