phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Llwyddiant yn y Chweched

Mae’n bleser adrodd bod dau aelod o Flwyddyn 12 Bryn Tawe wedi mwynhau’r profiad o fynychu cwrs preswyl yng Nghaergrawnt. Roedd hwn yn rhan o gynllun cyffrous HE+ sy’n ymwneud â’r Brifysgol. Dros wyliau’r Pasg, bu Joseph Lumber a Gwen King yn ffodus iawn i gael eu dewis i fynychu cwrs deuddydd a oedd yn samplu bywyd yn un o Brifysgolion Rhydygrawnt a bu’r ddau yn cyfarwyddo â’r system ymgeisio i’r math yma o Brifysgol. Yn ôl y ddau, roedd y profiad yn sicr yn unigryw ac yn fuddiol tu hwnt.

Yn ogystal â hyn, mae angen llongyfarch Jessica McVeigh (Blwyddyn 12) am ennill lle ar gwrs Biogemeg fel rhan o “UNIQ Summer School” ym Mhrifysgol Rhydychen yn ystod mis Mehefin. Mae Alys Roberts (eto o Flwyddyn 12) wedi cael lle ar y rhestr fer ac yn obeithiol o ennill le ar gwrs Biofeddygaeth. Mae’r nifer o ymgeiswyr ar draws y wlad sy’n ceisio am lefydd ar y cyrsiau yma yn enfawr ac mae’r gystadleuaeth yn ffyrnig iawn, felly llongyfarchiadau mawr i’r ddwy a dymunwn bob hwyl iddynt.

 

Y FRECH GOCH: Pigiadau MMR yn yr ysgol Dydd Iau yr 2il o fis Mai

Y FRECH GOCH: Pigiadau MMR yn yr ysgol Dydd Iau yr 2il o fis Mai. Gweler: www.abm.wales.nhs.uk/bryntawe

Amserlen Arholiad Bl 7, 8 a 9

Amserlen Arholiadau Mewnol Bl 10

Achosion o’r Frech Goch

Y frech goch – neges bwysig i bob rhiant/gofalwr.

 

Mynychu Digwyddiad Diwrnod Rhyngwladol Menywod yng ngwesty Morgan’s

Ges i (Bethany Lewis), Rachael Evans, Buddug Llŷr a Lucy Russell y cyfle gwych i fynychu digwyddiad Diwrnod Rhyngwladol Menywod yng ngwesty Morgans ar ddydd Gwener yr wythfed o fis Mawrth 2013. Cafon ni’r cyfle anhygoel o glywed Leanne Wood yn rhoi araith anhygoel am gredu yno’ch hun, a ffeindio’r ffydd a’r hyder i ddilyn, ac i wirioneddu eich breuddwydion. Yn dilyn hynny daeth y cyfle i sgwrsio hefo arbenigwyr o fewn gwahanol meysydd ynglŷn â chynlluniau ar gyfer y dyfodol. Yn bersonol siaradais i â llawer o bobl ynghlwm â’r iaith Gymraeg, a’r nifer o swyddi sydd ar gael wedi i mi gael gradd yn yr iaith.

Wedi egwyl fer (a blasus) daeth y cyfle i ni glywed am hanes rhai o’r ffeministiaid cyntaf yng Nghymru, a’r dylanwad gaethon nhw ar y wlad. Clywon ni hefyd am sut i fynd at ddechrau busnes yng Nghymru, a gaethon ni sgwrs hynod ddiddorol ar sut mae agwedd dynion tuag at fenywod wedi newid dros y canrifoedd diwethaf.

I orffen y diwrnod clywon ni am y gwaith rhyngwladol mae menywod yn gwneud. Clywon ni wrth fenyw o Affrica wnaeth ffoi i Brydain er mwyn cadw ei phlant i ffwrdd o dad bygythiol, a’i frwydr i ffeindio cartref diogel a swydd. Roedd yn ddiwrnod anhygoel, a byddaf wrth fy modd yn ail-ymweld â’r digwyddiad blwyddyn nesaf.

Bwletin Ysgol Newyddion y BBC

Diwrnod Bwletin Ysgolion Bryn Tawe a Gwyr 21 Mawrth 2013 wedi cyhoeddi yma.