phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Arddangosfa Lefel Uwch Gyfranol ac Uwch Celf a Dylunio 2013

Yn  ystod yr arddangosfa Gelf bu disgyblion blwyddyn 8 yn edmygu gwaith dawnus ein disgyblion lefel Uwch. Gwelwyd safon uchel o waith creadigol wedi ei greu yn waith cwrs ac arholiad.

Holiadur Rhieni

Mae’n bwysig iawn i ni glywed barn rhieni a gofalwyr er mwyn hwyluso’r broses o hunan arfarnu a defnyddio’r hunan arfarniad hwn i baratoi Cynllun Gwella Ysgol. A fyddech cystal â threulio ychydig funudau i rannu eich barn â ni. Mae eich atebion a’ch sylwadau’n gyfrinachol. Byddwn yn defnyddio ymatebion i’r holiadur i wneud dadansoddiad ystadegol cyffredinol o farn rhieni/gofalwyr am yr ysgol/addysg eu plant. Ni fydd y dadansoddiad hwn yn datgelu enwau unigolion mewn unrhyw ffordd ond yn gyfle i ni weithredu er lles yr ysgol, ble yn berthnasol.

I gwblhau’r holiadur cliciwch y linc. Diolch yn fawr!

Bl 12 Ymweliad Amgueddfa’r Glannau

Bac Cymru – Llythyr caniatad ymweliad Amgueddfa’r Glannau, Abertawe. Dydd Mawrth y 18ed o Fehefin.

Uwch Arolwg Abertawe

Fel rhan o beilot ysgolion Abertawe, fe fydd ein disgyblion ni yn ymgymryd ag ‘Uwch Arolwg Abertawe’ er mwyn casglu gwybodaeth am wasanaethau ar draws y ddinas ar gyfer eib pobl ifanc. Cliciwch fan hyn ar gyfer manylion llawnach.

Os nad ydych am i’ch plentyn gymryd rhan yn yr arolwg, yna cysylltwch â fi yn yr ysgol.

Diolch, Simon Davies (Pennaeth Cynorthwyol).

Bl 12 Trefniadau Diwedd Tymor Haf 2013

Llwyddiant Pêl-droed i Fryn Tawe

Fa gafodd tim pêl-droed Bl 10 tipyn o lwyddiant yng nghystadleuaeth Cenedlaethol pêl-droed yr Urdd ym mis Mai. Fe wnaeth  y tîm guro Dyffryn Aman, Strade, Ferndale, Bro Ddyfi, Penweddig a Preseli ar y ffordd i’r rownd derfynol yn erbyn Glantaf. Yn anffodus colli oedd hanes y tîm yn y rownd derfynol mewn gêm agos o 1-0.

Y garfan oedd : Gwion James, Tomos Jenkins, Gruffydd Brenton, Lewis Hopkins, Luken Lahetjuzan, Sam Hancock, Jo Campisi, Callum Williams, Jordan Wright, Keiran Evans ( Bl 9).

* * *

Mae Cai Owens, disgybl ym mlwyddyn 11 ym Mryn Tawe wedi cael y newyddion arbennig ei fod wedi cael ei ddewis fel rhan o garfan ieuenctid yr Elyrch am y ddwy flynedd nesaf. Fel rhan o’r ysgoloriaeth fe fydd Cai yn ymarfer yn llawn amser ac yn parhau gyda’i astudiaethau. Llongyfarchiadau mawr a phob lwc iddo. 

Llongyfarchiadau mawr i Keiran Evans, disgybl o flwyddyn 9 ym Mryn Tawe. Mae Keiran wedi cael tipyn o lwyddiant yn y byd pêl-droed eleni ac wedi cael y fraint o gynrychioli tîm dan 16 Cymru. Yn ystod y misoedd diwethaf mae Keiran wedi chwarae yn erbyn Gwlad Pwyl, Y Swisdir a Gwlad Belg. Mae Keiran hefyd wedi arwyddo gyda’r Elyrch tan ei fod yn 18 mlwydd oed.  Pob hwyl i ti yn y dyfodol.

Nofio

Mae’n bleser llongyfarch Catherine Greenaway (blwyddyn 7) am fynd trwyddo i nofio yng nghystadleuaeth Gemau Cymru.

Mae’r Gemau yn gystadleuaeth i weld y gorau o dalent ieuenctyd Cymru gyda’r cystadleuwyr yn cael ei dethol i gystadlu.

Mi fydd y gystadleuaeth yn cael ei gynnal yn y pwll Cenedlaethol yng Nghaerdydd ar y 5ed, 6ed a 7fed o Orffennaf.

Pob lwc Catherine!