phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Llwyddiant Mawr i Fyfyrwyr Blwyddyn 13

Llongyfarchiadau mawr i Kate Harwood, Bethany Lewis a Carys Williams o flwyddyn 13 ar  ennill eu hysgoloriaethau Prifysgol.

Mae Bethany a Kate wedi ennill ysgoloriaethau o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Fe fydd Bethany yn astudio’r Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor a fydd Kate yn astudio Drama ym Mhrifysgol Morgannwg. Mae Carys yn derbyn ysgoloriaeth o Brifysgol Bangor i astudio Sŵoleg a Chadwraeth.

Gwych iawn a phob lwc i’r tair ohonynt.

Taith i Ymweld a’r Senedd yng Nghaerdydd

Aethom ni, yn y chweched dosbarth, fel rhan o gwrs y BAC, ar ymweliad i’r Senedd yng Nghaerdydd. Roedd y taith yn hynod o ddiddorol a chawsom ni’r cyfle i ddysgu am sut mae’r penderfyniadau sy’n cael ei wneud yn yr adeilad yn cael effaith arnom ni yng Nghymru, yn ogystal â’r effaith o fewn Prydain ac Ewrop.

Roeddem hefyd wedi cael y cyfle i wylio cyfarfod llawn o’r cynulliad yn fyw fel bod modd i ni weld penderfyniadau pwysig yn cael ei wneud.

Roedd y taith yn wych ac rydw i’n gwybod bod pawb a aeth wedi mwynhau’n fawr iawn.

Jessica McVeigh – Blwyddyn 12

Gweithdy Animeiddio

Ar Fai y 3ydd bu 30 o ddisgyblion blwyddyn 7 yn rhan o ail ddiwrnod o weithdy animeiddio am fywyd Daniel James. Cwblhau creu’r cymeriadau a’r cefndiroedd oedd y dasg gyntaf ac yna mynd ati i ffilmio’r golygfeydd amrywiol. Gweithiodd y disgyblion yn galed drwy’r  dydd gan lwyddo i orffen pob golygfa.  Bydd rhai o’r disgyblion yn cael y cyfle i leisio’r cymeriadau cyn hir, ac yna bydd y dangosiad cyntaf ar Orffennaf y 10fed.

Dyma sylwadau’r disgyblion am y gweithdy animeiddio:

Roedd creu y cefndir a dysgu sut i animeiddio yn dda. Dysgais i am fywyd Daniel James hefyd – Curtis 7W

Roeddwn i wedi mwynhau cael hwyl gyda fy ffrindiau a dysgu am Daniel James – Taylor 7W

Roedd y gweithdy yn llawer o hwyl. Enw’r gwmni oedd Turnip Starfish, a gweithiais i gyda Billy. Mwynheais i wneud y golygfeydd gwahanol er enghraifft yr olyga fawr gyda’r glowyr – Alasdair 7BAT 3

Mwynheais i ddysgu am y gwahanol ffyrdd o wneud celf a sut i ddarlunio – Bethan 7BAT 3

Yn y gweithdy cefais y cyfle i ddarganfod sgiliau newydd – Lara 7BAT 2

Roedd y gweithdy yn llawer o hwyl a hoffwn i iddyn nhw ddod nol – Olivia 7BAT 2

Mwynheais i wneud y gweithdy, roedd e’n llawer o hwyl. Rwy eisiau wneud e eto – Caytie 7BAT 3

Roedd y gweithdy yn dda oherwydd roedd yn gyfle i fod yn greadigol a chreu pethau – Marissa 7BAT 3

Roedd y gweithdy yn dda oherwydd roedd siawns gennym ni i greu y cefndir enfawr ac roedd e’n hwyl – Enfys 7W

Roedd y gweithdy yn dda oherwydd roedd popeth yn newydd i mi – Martha 7W

Mwynheais y cyfle i ffilmio a gwneud pethau newydd – Rachel 7W

Rwyf wedi mwynhau’r gweithdy oherwydd cefais y cyfle i animeiddio a dysgais llawer – Tilly 7BAT 2

Roedd y gweithdy yn anhygoel gan fod llawer o bethau i’w gwneud – Llinos 7W

Llwyddiant i Dim Pel-droed Blwyddyn 10

Fe gafodd tim pel-droed Bl 10 tipyn o lwyddiant yng nghystadleuaeth Cenedlaethol pel-droed yr Urdd wythnos diwethaf ar ol curo Dyffryn Aman, Strade, Ferndale, Bro Ddyfi, Penweddig a Preseli ar y ffordd i’r rownd derfnyol yn erbyn Glantaf.

Yn anffodus colli oedd hanes y tim yn y rownd derfynol mewn gem agos o 1-0.

Y garfan oedd: Gwion James, Tomos Jenkins, Gruffydd Brenton, Lewis Hopkins, Luken Lahetjuzan, Sam Hancock, Jo Campisi, Callum Williams, Jordan Wright, Keiran Evans (Bl 9)

Newid pwysig i galendar academaidd Blwyddyn 12

Gofalu am Blentyn â’r Frech Goch

Nid oes triniaeth benodol ar gyfer y frech goch; dylid seilio triniaeth ar leddfu symptomau.  Oherwydd achosir y frech goch gan firws, nid yw gwrthfiotigau yn effeithiol, ond gellir eu rhagnodi os bydd haint bacterol eilaidd yn datblygu.  Dylai system imiwnedd eich plentyn frwydro heintiad yn llwyddiannus o fewn cwpl o wythnosau.  Os nad oes unrhyw gymhlethdodau o ganlyniad i’r frech goch, bydd y symptomau fel arfer yn peidio o fewn 7-10 niwrnod.

Os yw’r frech goch ar eich plentyn, mae sawl peth y gallwch ei wneud i’w helpu i deimlo’n fwy cyfforddus.

 

Castell Cydweli

Ar ddydd Mawrth Ebrill 30ain aeth blwyddyn 7 i gyd i Gastell Cydweli fel rhan o’u gwaith am y Canol Oesoedd. Cafwyd prynhawn hyfryd yn yr haul yn dysgu am y castell, yn barddoni a braslunio ac yn edrych ar yr arteffactau.

Dyma eu sylwadau nhw am y prynhawn a fideos ohonynt yn mwynhau!

Ar ein taith i’r castell gwelon ni yr offer roedden nhw yn ei ddefnyddio pan oedd pobl yn sâl. Roeddwn i wedi dysgu am sut roedden nhw yn ymladd ac yn amddiffyn. – Molly Grove

Mwynheais i gerdded o amgylch y castell yn edrych ar wahanol rannau o’r castell. Dechreuon ni yn braslunio rhannau o’r castell ac yna cerddom ar hyd y waliau. Roedd golygfeydd hyfryd i’w gweld o ben y castell. Dysgais i am wahanol rannau’r castell er enghraifft am y carchar a’r neuadd a’r gegin. – Bethan Hawkins

Yn fy marn i roedd y trip yn dda iawn. Roeddwn i’n hoff iawn o gerdded lan y waliau a’r tŵr, byddai wedi bod yn braf cael mwy o asmer i grwydro gyda fy ffrindiau. Dysgais i lawer am y castell! – Tilly Harris

Gwelais i greigiau caled a’r Neuadd Fawr. Mwynheais gerdded ar y wal oherwydd rydw i’n hoffi uchder. Dysgais i roedden nhw yn arfer defnyddio mêl i wella anaf ar y croen. Ceisiodd Molly dynnu fy nant gyda dyfais tynnu dannedd o’r Oesoedd Canol! – Alasdair Gunnenburg

Roeddwn i’n hoffi mynd lan y tŵr yn y castell. Aethom ni i ben y waliau a thynnais i luniau o’r castell. – Ben Lewis

Roed y daith i Gydweli yn dda oherwydd roedd yn siawns i fynd i rywle y tu allan i’r ysgol. Roeddwn i wedi gweld rhannau o’r castell a oedd yno yn yr Oesoedd Canol. Fy hoff ran oedd gweld y waliau a’r tyrau gwahanol. Gwelon ni Borth y Gogledd a gweld bod tyllau lle fyddai’r pren a oedd yn ffurfio pont. Roedd rhaid i ni enwi rhannau’r castell a roedd hynny yn sialens! – Marissa Collins

Roedd yn ddydd hyfryd yng Nghastell Cydweli ac roedd llawer o bethau arbennig e.e. y castell, y cerdded a’r hane. Diolch i’r athrawon sydd wedi trefnu. – Jamie Jones

Roedd Castell Cydweli yn castell hyfryd iawn. Mae llawer o hen bethau yno. – Cerys Williams

Mwynheais i weld y wal allanol a wal mewnol oherwydd dydw i heb weld castell consentrig o’r blaen. – Emily Lewis

Roedd y trip i Gastell Cydweli yn hwyl iawn. Dysgais llawer am y castell. Roedd gan y gastell ffwrn enfawr o’r enw popty. – Kyle Rees

Roedd y trip yn fythgofiadwy! Roedd yna lawer o hanes am Gastell Cydweli. Roedd yr haul yn sgleinio fel diemwnt. Roedd e’n ddiwrnod Hyfryd! – Bronwen Richards

Cefais i glefyd y gwair gwael oherwydd y tywydd hyfryd! Roedd y neuadd fawr yn anferth! Roedd gweld yr ystafelloedd yn wych ac yn hanesyddol iawn! – Bethan David

Yn fy marn i roedd castell Cydweli yn brydferth ac yn hanesyddol, roeddwn i wedi hoffi ymweld â’r ogofau du fel glo. Roedd y daith yn hwylus iawn. – Lydia John

Yn fy marn i roedd Castell Cydweli yn cŵl oherwydd cawson ni amser hwyl i ddysgu am y Castell. Roedd y waliau yn dal ac yn gryf, gyda gwair llyfn fel yr môr. – Tomos Jones