phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Ymwelwyr o Ganada

Diolch mawr i’r ymwelwyr o Ganada am eu cwrteisi.

Gobeithio eu bod yn mwynhau gweddill eu taith.

 

Disgyblion Bl 8 a 9 yn Dysgu Greenfoot mewn Gweithdy Technocamps ym Mhrifysgol Abertawe

 • Christopher Daniel  – “Roedd e’n arbennig ! Dysgais i lawer iawn am sgript java a beth mae e fel i fod yn rhaglennydd.”
 • Laura Hughes – “Amser hwylus iawn oedd Technocamps, wrth i ni ddefnyddio technoleg dda Apple macs o dan hyfforddiant yr athrawon cyfeillgar.  Roedd amser i mi greu gêm fy hunan a phenderfynu’r strwythur yr hoffwn gael arni. Dysgom ni nifer o agweddau technoleg newydd ac ehangu ein gwybodaeth ar y cyfrifiaduron.”
 • Finlay Gunneberg – “Roedd yr athrawon yn gyfeillgar, roedd yn hwyl i ddefnyddio’r Mac Books, ac roedd y meddalwedd a’r gwaith yn ddiddorol.”
 • Lucy Green – “Yn ystod y ddau ddiwrnod diwethaf, wnes i ddysgu sut i greu gêm gyda’r meddalwedd Greenfoot.  Roedd yr athrawon yn gyfeillgar a wnes i fwynhau’r cwrs.”
 • David Jenkins – “Rydw i wedi dysgu llawer yn ystod y ddau ddiwrnod diwethaf ac yn hoff o ddefnyddio’r cliniadur Apple.  Dysgais sut i ddefnyddio Greenfoot a dysgu iaith newydd godio.”
 • Aisha-May Thomas – “Dysgais lawer am raglenni, mae wedi gwneud i fi meddwl am gael swydd yn y diwydiant cyfrifiadureg.”
 • Liam Byrne – “Dwi wedi dysgu llawer, yn cynnwys sut i weithio at lefel gwahanol ac uwch. Hoffais weithio gyda’r mac book a derbyn ffon gof am ddim gydag adnoddau’r cwrs.”

Diwrnod y Llyfr 2013

Dathlwyd Diwrnod y llyfr unwaith eto eleni gydag amrywiaeth o weithgareddau.

 • Aeth criw o ddisgyblion hŷn yr ysgol i ddarllen gyda disgyblion o Ysgol Tirdeunaw yn Llyfrgell Penlan ychydig wythnosau cyn Diwrnod y Llyfr.
 • Cynhaliwyd Gwasanaeth Diwrnod y Llyfr i holl ddisgyblion yr ysgol. Y chweched arweiniodd y gwasanaeth a chyflwynwyd ychydig o gefndir “Diwrnod y Llyfr”.
 • Dangoswyd fideo a grëwyd dros yr wythnosau diwethaf o aelodau staff a chweched yr ysgol yn sôn am eu hoff lyfrau.
 • Yn ystod yr wythnos flaenorol hefyd, cynhaliwyd cystadlaethau yn y gwersi Cymraeg, gyda’r buddugwyr yn derbyn llyfr a losin yn wobr.
 • Yn ystod amser cinio, daeth Siop Tŷ Tawe i werthu llyfrau amrywiol yn y Llyfrgell. Roedd hyn yn gyfle i ddisgyblion o bob oed weld y wledd o lyfrau Cymraeg sydd ar gael iddynt.
 • Gofynnwyd i holl staff ac aelodau chweched yr ysgol hefyd wisgo bathodynnau “Holwch fi…” yn ystod y dydd. Roedd nifer o fathodynnau gwahanol, megis “Holwch fi…am fy hoff lyfr pan yn blentyn”. Llwyddwyd i hybu sgwrs am ddarllen felly ar draws pynciau’r Cwricwlwm.

Gobeithio i bawb gael eu hatgoffa o’r mwynhad sydd i’w gael o ddarllen llyfrau.

Tîm Rygbi Merched 7 Bob Ochr Bryn Tawe

Dyma Mr. Gareth Davies yn cyflwyno crys rygbi 7 bob ochr merched i gapten y tîm sef Chloe O’Connor. Mae’n gyfnod hanesyddol gan mai hwn yw’r tîm merched cyntaf erioed ym Mryn Tawe.

Pan gafodd Chloe ei dewis fel capten dyma beth ddwedodd hi “mae’n anrhydedd i fod yn gapten ar dîm y merched gan hwn yw’r tro cyntaf yn hanes yr ysgol. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn i’r cystadlaethau sydd i ddod!”.

Chwaraewyd Gŵyr nos Fercher am y tro cyntaf ac roedd hi’n gêm agored gyda’r ddau dîm yn chwarae rygbi arbennig. Bryn Tawe oedd yn fuddugol o 40-15 a seren y gêm oedd Emma Beynon. Bydd y merched yn cystadlu yn twrnament yr Urdd ac yn mynychu Rosslyn Park, bydd y canlyniadau i ddilyn mis nesaf.

 

Seremoni y Cadeirio 2013

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant yr Awdurdod Lleol

O dan Ddeddf Gofal Plant 2006, mae’n ddyletswydd ar bob awdurdod lleol yng Nghymru ‘sicrhau, i’r graddau y mae’n ymarferol ac yn rhesymol, y ddarpariaeth gofal plant sy’n ddigonol i fodloni anghenion rhieni yn eu hardal er mwyn eu galluogi i weithio neu ymgymryd ag addysg neu hyfforddiant sy’n arwain at waith’. Yn ôl y ddyletswydd yn y Ddeddf Gofal Plant, rhaid ymgymryd â’r Asesiadau Digonolrwydd Gofal Plant hyn bob tair blynedd a’u hadolygu bob blwyddyn.

Er mwyn diweddaru eu hasesiad o’r galw am ofal plant yn yr ardal leol, mae Awdurdod Lleol Abertawe yn ceisio barn rhieni. Dylai’r holiadur hwn ond cymryd ychydig o funudau i gwblhau ar-lein a bydd yr holl ymatebion yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr, ac yn aros yn gwbl gyfrinachol. (Fersiwn fformat Word o’r holiadur ar gael.)

Am ragor o wybodaeth am y mater hwn, gallwch ymweld â gwefan yr Awdurdod.

Darllen gyda Phlant Tirdeunaw