phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Amserlen Arholiadau Mewnol Bl 10

Achosion o’r Frech Goch

Y frech goch – neges bwysig i bob rhiant/gofalwr.

 

Mynychu Digwyddiad Diwrnod Rhyngwladol Menywod yng ngwesty Morgan’s

Ges i (Bethany Lewis), Rachael Evans, Buddug Llŷr a Lucy Russell y cyfle gwych i fynychu digwyddiad Diwrnod Rhyngwladol Menywod yng ngwesty Morgans ar ddydd Gwener yr wythfed o fis Mawrth 2013. Cafon ni’r cyfle anhygoel o glywed Leanne Wood yn rhoi araith anhygoel am gredu yno’ch hun, a ffeindio’r ffydd a’r hyder i ddilyn, ac i wirioneddu eich breuddwydion. Yn dilyn hynny daeth y cyfle i sgwrsio hefo arbenigwyr o fewn gwahanol meysydd ynglŷn â chynlluniau ar gyfer y dyfodol. Yn bersonol siaradais i â llawer o bobl ynghlwm â’r iaith Gymraeg, a’r nifer o swyddi sydd ar gael wedi i mi gael gradd yn yr iaith.

Wedi egwyl fer (a blasus) daeth y cyfle i ni glywed am hanes rhai o’r ffeministiaid cyntaf yng Nghymru, a’r dylanwad gaethon nhw ar y wlad. Clywon ni hefyd am sut i fynd at ddechrau busnes yng Nghymru, a gaethon ni sgwrs hynod ddiddorol ar sut mae agwedd dynion tuag at fenywod wedi newid dros y canrifoedd diwethaf.

I orffen y diwrnod clywon ni am y gwaith rhyngwladol mae menywod yn gwneud. Clywon ni wrth fenyw o Affrica wnaeth ffoi i Brydain er mwyn cadw ei phlant i ffwrdd o dad bygythiol, a’i frwydr i ffeindio cartref diogel a swydd. Roedd yn ddiwrnod anhygoel, a byddaf wrth fy modd yn ail-ymweld â’r digwyddiad blwyddyn nesaf.

Bwletin Ysgol Newyddion y BBC

Diwrnod Bwletin Ysgolion Bryn Tawe a Gwyr 21 Mawrth 2013 wedi cyhoeddi yma.

 

Ymwelwyr o Ganada

Diolch mawr i’r ymwelwyr o Ganada am eu cwrteisi.

Gobeithio eu bod yn mwynhau gweddill eu taith.

 

Disgyblion Bl 8 a 9 yn Dysgu Greenfoot mewn Gweithdy Technocamps ym Mhrifysgol Abertawe

 • Christopher Daniel  – “Roedd e’n arbennig ! Dysgais i lawer iawn am sgript java a beth mae e fel i fod yn rhaglennydd.”
 • Laura Hughes – “Amser hwylus iawn oedd Technocamps, wrth i ni ddefnyddio technoleg dda Apple macs o dan hyfforddiant yr athrawon cyfeillgar.  Roedd amser i mi greu gêm fy hunan a phenderfynu’r strwythur yr hoffwn gael arni. Dysgom ni nifer o agweddau technoleg newydd ac ehangu ein gwybodaeth ar y cyfrifiaduron.”
 • Finlay Gunneberg – “Roedd yr athrawon yn gyfeillgar, roedd yn hwyl i ddefnyddio’r Mac Books, ac roedd y meddalwedd a’r gwaith yn ddiddorol.”
 • Lucy Green – “Yn ystod y ddau ddiwrnod diwethaf, wnes i ddysgu sut i greu gêm gyda’r meddalwedd Greenfoot.  Roedd yr athrawon yn gyfeillgar a wnes i fwynhau’r cwrs.”
 • David Jenkins – “Rydw i wedi dysgu llawer yn ystod y ddau ddiwrnod diwethaf ac yn hoff o ddefnyddio’r cliniadur Apple.  Dysgais sut i ddefnyddio Greenfoot a dysgu iaith newydd godio.”
 • Aisha-May Thomas – “Dysgais lawer am raglenni, mae wedi gwneud i fi meddwl am gael swydd yn y diwydiant cyfrifiadureg.”
 • Liam Byrne – “Dwi wedi dysgu llawer, yn cynnwys sut i weithio at lefel gwahanol ac uwch. Hoffais weithio gyda’r mac book a derbyn ffon gof am ddim gydag adnoddau’r cwrs.”

Diwrnod y Llyfr 2013

Dathlwyd Diwrnod y llyfr unwaith eto eleni gydag amrywiaeth o weithgareddau.

 • Aeth criw o ddisgyblion hŷn yr ysgol i ddarllen gyda disgyblion o Ysgol Tirdeunaw yn Llyfrgell Penlan ychydig wythnosau cyn Diwrnod y Llyfr.
 • Cynhaliwyd Gwasanaeth Diwrnod y Llyfr i holl ddisgyblion yr ysgol. Y chweched arweiniodd y gwasanaeth a chyflwynwyd ychydig o gefndir “Diwrnod y Llyfr”.
 • Dangoswyd fideo a grëwyd dros yr wythnosau diwethaf o aelodau staff a chweched yr ysgol yn sôn am eu hoff lyfrau.
 • Yn ystod yr wythnos flaenorol hefyd, cynhaliwyd cystadlaethau yn y gwersi Cymraeg, gyda’r buddugwyr yn derbyn llyfr a losin yn wobr.
 • Yn ystod amser cinio, daeth Siop Tŷ Tawe i werthu llyfrau amrywiol yn y Llyfrgell. Roedd hyn yn gyfle i ddisgyblion o bob oed weld y wledd o lyfrau Cymraeg sydd ar gael iddynt.
 • Gofynnwyd i holl staff ac aelodau chweched yr ysgol hefyd wisgo bathodynnau “Holwch fi…” yn ystod y dydd. Roedd nifer o fathodynnau gwahanol, megis “Holwch fi…am fy hoff lyfr pan yn blentyn”. Llwyddwyd i hybu sgwrs am ddarllen felly ar draws pynciau’r Cwricwlwm.

Gobeithio i bawb gael eu hatgoffa o’r mwynhad sydd i’w gael o ddarllen llyfrau.