phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Athletau

Llongyfarchiadau i Tomas Hughes-Whealan (Bl 9) a Katie Phillips (Bl 10) am fod yn bencampwyr athletau y sîr. Ennillodd Tomas yr 800m a Katie yn fuddugol yn y Naid Driphlyg. Fe fydd y ddau yn mynd ymlaen i gynrychioli’r  sîr ym mhencampwriaeth Cymru y mis nesaf.  

Roedd nifer o berfformiadau da arall gyda Jacob Kennedy-Evans (Bl 9) yn dod yn 2ail yn y pwysau, Iestyn Davies (Bl 9) yn 2ail yn y waywffon,  Annest Phillips (Bl 10) yn 3ydd yn yr 800m a’r 1500m a Callum Pattmore (Bl 9) yn dod yn 3ydd yn y naid uchel.

Da iawn chi ac i bawb arall wnaeth gystadlu!

Taith Sgïo Bryn Tawe

Dros y Pasg aeth y daith flynyddol sgïo yr Adran Addysg Gorfforol allan i Saalbach-Hinterglemm yn Awstria. Ar ôl gwylio nifer o ffilmiau a cheisio cael tipyn bach o gwsg ar y siwrnai hir ar y bws, cyrhaeddwyd Hinterglemm, lle roedd yr amodau sgïo yn ardderchog. Rhannwyd y parti i 4 grŵp o sgiwyr a cafwyd oriau o sgïo pob dydd o dan gyfarwyddyd hyfforddwyr lleol  a nifer o weithgareddau hwylus yn ystod y nos.

Roedd yr wythnos yn un hwylus dros ben ac yn brofiad arbennig i bawb.

Arddangosfa o Waith TGAU Celf a Thecstilau 2013

Cynhaliwyd arddangosfa o waith TGAU Celf a Thecstilau ar y pedwerydd o Fehefin 2013 yn yr ystafell gelf. 

Bu disgyblion o flwyddyn saith hyd at flwyddyn 10 wrth eu bodd yn ymweld â chasgliad amrywiol o ddarluniau, dyluniadau, gwisgoedd a chyfwisgoedd o ddeunyddiau ailgylchu o waith creadigol disgyblion blwyddyn 11 eleni.  Trafodwyd y gwaith yn ystod y gwersi ac ysgrifennwyd barn bositif gan y disgyblion yn llyfryn sylwadau’r Adran Gelf. 

Dyma arddangosfa yn dangos casgliad eang o ddarnau terfynol mewn tecstilau, y cwbl wedi ei ddylunio a chreu gan ein disgyblion gweithgar.  Dymuniadau gorau ar gyfer eich dyfodol.

 

Arddangosfa Gwaith TGAU Celf a Dylunio 2013

Yn flynyddol cynhaliwyd arddangosfa o waith cwrs ac arholiad disgyblion TGAU Celf a Dylunio ar y pedwerydd o Fehefin 2013 yn yr ystafell gelf. 

Bu disgyblion o flwyddyn saith hyd at flwyddyn 10 wrth eu bodd yn ymweld â chasgliad amrywiol o ddarluniau, baentiadau, cerfluniau ac argraffiadau o waith creadigol a dawnus disgyblion blwyddyn 11 eleni. Trafodwyd y gwaith yn ystod y gwersi ac ysgrifennwyd barn bositif gan y disgyblion yn llyfryn  sylwadau’r Adran Gelf. 

Dyma ddiweddglo bendigedig yn arddangos gwaith o safon uchel gan ein disgyblion diwyd.  Dymuniadau gorau ar gyfer eich dyfodol.

 

Ennillwyr Cywaith yn Eisteddfod yr Urdd Eleni

Rydym ni’n falch iawn ein bod wedi ennill y Cywaith yn Eisteddfod yr Urdd eleni. Teitl y Cywaith oedd creu cylchgrawn addas i bobl ifanc. Dewison ni yr enw “Joio gyda’r Jacs”. Erbyn hyn rydym yn defnyddio’r cylchgrawn yn ein sesiwn darllen ar fore dydd Iau yn yr ysgol. Daethon ni at ein gilydd bob amser cinio dydd Gwener i greu’r Cywaith. Ein ffugenw oedd “Bisgedi” oherwydd ein bod yn bwyta llawer o fisgedi yn y clwb!

Roedd adran newyddion yn ein cylchgrawn, adran am Abertawe, chwaraeon, ffilmiau a llyfrau. Roedd un adran yn edrych nol ar ddigwyddiadau hanesyddol ac atodiad arbennig am “Esgidiau”.

Ar brynhawn dydd Gwener, Mai yr 17eg,  aeth criw ohonom i Gwmni Teledu Telesgop yn Abertawe i gael ein ffilmio yn siarad am y Cywaith. Cawsom ein ffilmio ar bwys y dociau. Byddwn yn ymddangos ar DVD yn y Cwtsh Llenyddol ar faes yr Eisteddfod. Roedden ni hefyd wedi mwynhau McDonalds ar y ffordd yno! Edrychwn ymlaen at alw mewn yn y Cwtsh ar faes yr Eisteddfod i weld ein cylchgrawn yn cael ei arddangos ac i’n gwylio ar y DVD.

Adroddiad gan Llinos, Martha ac Enfys

Llwyddiant Mawr i Fyfyrwyr Blwyddyn 13

Llongyfarchiadau mawr i Kate Harwood, Bethany Lewis a Carys Williams o flwyddyn 13 ar  ennill eu hysgoloriaethau Prifysgol.

Mae Bethany a Kate wedi ennill ysgoloriaethau o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Fe fydd Bethany yn astudio’r Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor a fydd Kate yn astudio Drama ym Mhrifysgol Morgannwg. Mae Carys yn derbyn ysgoloriaeth o Brifysgol Bangor i astudio Sŵoleg a Chadwraeth.

Gwych iawn a phob lwc i’r tair ohonynt.

Taith i Ymweld a’r Senedd yng Nghaerdydd

Aethom ni, yn y chweched dosbarth, fel rhan o gwrs y BAC, ar ymweliad i’r Senedd yng Nghaerdydd. Roedd y taith yn hynod o ddiddorol a chawsom ni’r cyfle i ddysgu am sut mae’r penderfyniadau sy’n cael ei wneud yn yr adeilad yn cael effaith arnom ni yng Nghymru, yn ogystal â’r effaith o fewn Prydain ac Ewrop.

Roeddem hefyd wedi cael y cyfle i wylio cyfarfod llawn o’r cynulliad yn fyw fel bod modd i ni weld penderfyniadau pwysig yn cael ei wneud.

Roedd y taith yn wych ac rydw i’n gwybod bod pawb a aeth wedi mwynhau’n fawr iawn.

Jessica McVeigh – Blwyddyn 12