phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Ffair Nadolig

Ffair Nadolig  nos Fercher 2 Rhagfyr am 6.00 o`r gloch

Eleni, bydd pob grŵp blwyddyn yn gyfrifol am roi eitemau i’r stondinau canlynol.

BL.7 – Hamperi dosbarth lliw.

BL.8 – Teganau meddal o safon dda.

BL.9 – Gwobrau twba lwcus – wedi’u lapio a’u labelu ar gyfer bachgen neu ferch.

BL.10 – Poteli – sudd, gwin, diodydd pefriog.

BL.11 – Tombola – Anrhegion newydd, rhad ar gyfer y stondin tombola.

BL.12 – Colur – Colur heb ei agor, setiau rhodd, geliau cawod etc.

BL.13 – Pecynnau o losin a bisgedi.

Pris mynediad i’r ffair yw £1 i oedolion – dim tâl i blant.

Bydd amrywiaeth eang o stondinau megis crefftau, llyfrau, teganau a chacennau, paentio gwynebau, caffi, castell neidio a llawer mwy. Efallai fydd Siôn Corn yn dod i ymweld!

Rydym hefyd yn casglu DVDs, CDs, llyfrau, dillad, teganau plant, gemau ac eitemau i’r cartref o safon ar gyfer “stondin bron fel newydd.” Beth am glirio’r tŷ cyn y Nadolig a helpu’r CRhA i godi arian yn y broses?

Dylai’r holl roddion, ynghyd â bonion raffl wedi’u gwerthu/heb eu gwerthu ac arian raffl, ddod i’r ysgol erbyn ddydd Gwener 27 Tachwedd, a fydd yn ddiwrnod gwisg anfurfiol.

Os oes gennych unrhyw  syniadau, rydym o hyd yn edrych am rhieni i goginio cacennau arbennig !

Os hoffech wirfoddoli neu gael stondin yn y Ffair Nadolig, cysylltwch â Margaret Bartlett yn swyddfa’r ysgol.

Diolch yn fawr ymlaen llawn am eich cefnogaeth barhaus.

 

Mrs Liz Bevan                                                                                  Mr Simon Davies

Cadeirydd CRhA                                                                              Pennaeth

 

Diwrnod T. Llew Jones

A hithau’n ganmlwyddiant geni T.Llew Jones, dathlwyd y diwrnod gyda gweithgareddau amrywiol yn yr ysgol.

  • Cynhaliwyd gwasanaeth, gyda’r Chweched yn cymryd rhan, yn sôn am gyfraniad T.Llew Jones i fyd llenyddiaeth.
  • Yn ystod yr wythnosau diwethaf, cafodd pawb ym ml.7-9 gyfle i greu cerdyn i gofio a dathlu bywyd T.Llew Jones a chreu cerddi gwreiddiol am Abertawe yn dilyn patrwm rai o’i gerddi ef megis “Cwm Alltcafan” a “Traeth y Pigyn”. Enillwyr y gystadleuaeth yma oedd Grace Lancey a Ben Lervy o fl.7, Carwyn Wood a Thea Wood o fl.8, a Llew Wood a Kirsty Lewis o fl.9. Cawsant un o lyfrau T.Llew Jones a siocled yn wobr.
  • Cynhaliwyd noson ffilm i ddisgyblion iau’r ysgol wylio “Tân ar y comin” (a bwyta popcorn!)
  • Yn ystod gwers Gymraeg, cafodd bl.7 a 8 gyfle i wneud Helfa Drysor T.Llew Jones wrth chwilio am atebion i gwestiynau amrywiol ar daflenni gwybodaeth a cherddi oedd wedi’u gosod ar y walydd o gwmpas y lle.
  • Un o’r uchafbwyntiau oedd te parti i gofio T.Llew Jones yn y Neuadd amser egwyl. Addurnwyd y Neuadd gyda’r cardiau a grewyd i ddathlu’r penblwydd a chafwyd gwledd o gacennau! Diolch yn fawr i’r Chweched am eu holl waith caled yn ystod y dydd! Llongyfarchiadau hefyd i’r disgyblion a enillodd y cystadlaethau amrywiol a drefnodd y Chweched yn ystod y te parti. Enillydd Helfa Drysor Plas y Wernen oedd Alysha Laugharne. Enillwyr y cwis oedd Ashleigh Graham a Ffion Tomos. Enillydd cwis dyfalu’r teitl oedd Tari Starre Michael.
  • Pleser hefyd oedd gwylio grwpiau o fl.7 a 8 yn perfformio sgetshys yn seiliedig ar waith T.Llew Jones yn y Stiwdio Ddrama amser cinio. Diolch I’r Chweched am feirniadu a llongyfarchiadau i’r grwp buddugol o fl.7 (Emily Phillips, Ffion Tomos, Ashleigh Graham, Romilly Harris, Poppy Jones, Kiki Owen, Eleri Lloyd Morgan)

Pleser oedd dathlu canmlwyddiant geni ein “Brenin Llenyddiaeth i blant”. Diwrnod I’r brenin go iawn!

IMG_21552-150x150[1]

MAE EICH ANGEN AR Y CRA

Dros y blynyddoedd diwethaf mae CRA Bryn Tawe wedi bod yn hynod o lwyddiannus yn codi arian er mwyn cefnogi addysg a phrofiadau disgyblion ym Mryn Tawe. Mae hefyd yn gyswllt amhrisiadwy i rieni rhwng yr ysgol a chartref wrth i’ch plentyn symud o ysgol gynradd i ysgol uwchradd.

Trwy haelioni, cymorth a gwaith caled disgyblion, rieni a staff, mae’r CRA wedi llwyddo i godi miloedd o bunnoedd i gyfrannu tuag at eitemau megis, bws mini, piano, cit drumiau, ipads, cit chwaraeon, nwyddau ar gyfer celf a thechnoleg bwyd a nifer o bethau eraill !!

Mae’r CRA angen aelodau newydd a gwirfoddolwyr ar gyfer y flwyddyn newydd. Gwahoddir rhieni, gwarchodwyr neu unrhyw aelod o’r teulu i ddod yn aelod o’r CRA. Gofynnwn yn garedig i chi gefnogi ysgol eich plentyn mewn unrhyw fodd y gallwch. Yn dilyn toriadau cyllidol y Sir, mae cefnogaeth y CRA yn hanfodol i gefnogi’r Ysgol.

Os oes gennych amser i wirfoddoli mewn gweithgareddau amrywiol, cyfrannu eitemau ar gyfer y raffl neu os oes gennych unrhyw sgiliau gallwch rannu gyda’r CRA, cysylltwch ag aelod o bwyllgor y CRA trwy Swyddfa’r Ysgol. Byddai’n braf eich gweld yng nghyfarfod blynyddol y CRA ar nos Fercher 14eg o Hydref am 6.30 y.h. yn Neuadd Fawr yr ysgol.

Diolch o flaen llaw am eich cefnogaeth,

Mr Simon Davies
PENNAETH

Mrs Liz Bevan
CADEIRYDD Y CRA

Gweithdy gwrthfwlio ‘Show Racism the Red Card’

Diolch i elusen ‘Dangos y cerdyn coch i hiliaeth’ am weinyddu diwrnod llawn o hyfforddiant gwrthfwlio i 30 o fyfyrwyr y Chweched Dosbarth. Cafwyd sesiynau ar ystradebu, hiliaeth yn ogystal â chael y cyfle i rannu syniadau am sut i hyrwyddo ymgyrch gwrthfwlio yn yr ysgol. Diolch yn arbennig i’r Chweched Dosbarth am eu brwdfrydedd a’u hymateb. Y gobaith nawr yw y byddan nhw’n medru cynnal eu gweithdai eu hunain gyda disgyblion iau yr ysgol er mwyn hyrwyddo hawl pob plentyn i fod yn hapus ac yn ddiogel.

Ymgyrch ffoaduriaid Syria ac Irac

Diolch yn fawr i bawb a gyfrannodd nwyddau ar gyfer ein hymgyrch i helpu ffoaduriaid Irac a Syria yn ddiweddar. Aeth criw o’r Chweched Dosbarth â llu o focsys a bagiau yn llawn nwyddau draw at Lyfrgell Penlan er mwyn gwneud cyfraniad sylweddol at yr ymgyrch arbennig hwn. Mae Erthygl 38 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn datgan y dylid diogelu plant yn ystod rhyfel ac mae Erthygl 27 yn datgan bod gan bob plentyn yr hawl i safon dda o fywyd.

syria1 syria2

Gwe-Ddarllediad efo Syr Terry Matthews

Cafodd disgyblion Busnes blwyddyn 11 cyfle i gymryd rhan mewn gwe-darllediad fyw efo Syr Terry Matthews ddoe. Pwrpas y digwyddiad oedd i’r disgyblion cael y cyfle i rannu syniadau am ddyfodol yr ardal, a chwestiynu’r entrepreneur am ei yrfa lwyddiannus. Defnyddiodd y disgyblion e-bost a negeseuon Trydar er mwyn cyfathrebu efo Syr Terry yn ystod y bore.

Syr Terry Matthews 3 Syr Terry Matthews 2
Syr Terry Matthews 1

 

Cwrs anwytho i flwyddyn 12 ym

Annwyl Riant/Warcheidwad,

Rydym yn trefnu Cwrs Preswyl Sefydlu Chweched Bryn Tawe a Gŵyr ym Mhrifysgol Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin ac ym Mharc Margam ar ddydd Iau a dydd Gwener, Medi’r 3ydd a’r 4ydd. Byddwn yn teithio i gampws Prifysgol y Drindod Dewi Sant ar fore dydd Iau ac yn aros yno dros nos ar y campws cyn teithio i Barc Margam ar fore dydd Gwener. Fe fydd y cwrs yn rhoi’r cyfle i aelodau newydd y Chweched gyd gymdeithasu wrth gymryd rhan mewn rhaglen lawn a chyffrous. Bydd y cwrs yn cynnwys sesiynau paratoi myfyrwyr ar gyfer ei hastudiaethau o fewn y Chweched yn ogystal â gweithgareddau adeiladu tîm (gweler y rhaglen am fanylion pellach). Bydd tîm staff y Chweched hefyd yn mynychu’r cwrs, felly fe fydd yn gyfle gwych i bawb i gydweithio a dod i adnabod ei gilydd. Os yw eich plentyn yn ymuno â ni yn y Chweched fe fyddwn yn ddelfrydol yn disgwyl iddo/iddi fynychu’r cwrs hwn gan ei fod yn baratoad gwych ar gyfer y ddwy flynedd nesaf yn y Chweched; ac fe fyddwn hefyd yn dechrau’n syth ar weithgareddau ar gyfer y Fagloriaeth Gymraeg.

Cost y cwrs eleni fydd £47 sy’n cynnwys holl gostau trafnidiaeth a gweithgareddau; cinio a swper ar gampws Prifysgol Y Drindod Dewi Sant ar y dydd Iau a llety dros nos, yn ogystal â brecwast ar fore dydd Gwener. Gofynnir i’r myfyrwyr ddod â phecyn bwyd ar gyfer cinio ar ddydd Gwener ym Mharc Margam.

Byddwn yn gadael yr Ysgol am 09:00 ar ddydd Iau ac yn dychwelyd i’r ysgol erbyn 15:20 ar ddydd Gwener.

Amgaeaf wybodaeth am y cwrs a ffurflen ganiatâd; rhaid dychwelyd y ffurflen gyda blaendal o £20.00 erbyn dydd Iau, 20ed Awst (diwrnod canlyniadau TGAU!) Rhaid i’r Brifysgol dderbyn niferoedd pendant erbyn diwedd Awst.

Disgwylir y balans o £27 dim hwyrach na fore dydd Mercher, 2il o Fedi. Diolch am eich cydweithrediad.

Yn gywir,

Mr Ben Davies

Pennaeth Y Chweched Dosbarth