Bryn Tawe Logo

Prosbectws 2016/7

Table of contents

Cyflwyniad

Diolch i chi am fynegi diddordeb yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe. Mae’n bleser cael cyflwyno’r copi hwn o’n prosbectws i chi fel darpar rieni a disgyblion yr ysgol.

Rhannwn y fraint fel rhieni, disgyblion a staff yr ysgol o gyfrannu at ysgol sy’n datblygu i fod yn ganolfan rhagoroldeb ar gyfer addysg Gymraeg yn Ninas a Sir Abertawe. Mae ein canlyniadau mewn arholiadau allanol dros amser gyda’r gorau yn lleol ac yn genedlaethol. Mae hwn yn dystiolaeth o gryfder y bartneriaeth sydd yn bodoli rhwng yr ysgol a’i chymuned, ac fe'ch gwahoddwn ni chi’n gynnes i fod yn rhan o’r bartneriaeth lwyddiannus yma. Yn y prosbectws byddwch yn darllen am y disgwyliadau tra uchel sydd gennym ar ein cyfer ni ein hunain, ein rhieni a’n myfyrwyr .

Yn y prosbectws ceir rhestr o’n Nodau a’n Hamcanion fel ysgol. Y rhain ydy cerrig sylfaen yr hyn a wnawn ym Mryn Tawe. Un o’r nodau yw gosod y myfyrwyr yng nghanol popeth a wnawn. Bydd yr ysgol yn darparu amgylchedd diogel, ysgogol a gofalgar lle bydd pob disgybl yn cael y gefnogaeth a’r anogaeth i dyfu a datblygu’n gymdeithasol ac yn ddeallusol.

Mae cyfleusterau dysgu ardderchog yn yr ysgol. Mae ein staff gweithgar yn sicrhau cyfleoedd a phrofiadau o’r radd flaenaf tu fewn y gwersi yn ogystal â thrwy raglen o weithgareddau allgyrsiol eang sy’n cyfoethogi bywyd ein myfyrwyr yn yr ysgol. Mae gennym gorff llywodraethu ymroddedig gyda sawl aelod wedi bod yn flaenllaw yn y broses o sefydlu’r ysgol.

Yr hyn a ddisgwyliwn oddi wrth ein disgyblion yw ymrwymiad i weithio’n galed, penderfyniad i fanteisio i’r eithaf ar y profiadau addysgol ym Mryn Tawe, awydd i siarad Cymraeg yn y gwersi ac yn gymdeithasol ac ymddwyn mewn modd a fydd yn cynnig y cyfle gorau posib iddynt hwy a’u cyfoedion lwyddo yn yr ysgol.

Y llawlyfr hwn yw’r cam cyntaf wrth lunio partneriaeth rhwng y cartref a’r ysgol. Gyda’n gilydd, gallwn sicrhau y bydd eich meibion a’ch merched yn cael y ddarpariaeth addysgol orau bosib a fydd yn rhoi’r dechreuad gorau mewn bywyd iddynt. Edrychaf ymlaen at sefydlu partneriaeth gref rhyngom er lles eich plentyn.

Simon Davies

Pennaeth

Cadeirydd y Llywodraethwyr: Mr Heini Gruffudd

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe
Heol Gwyrosydd, Penlan, Abertawe SA5 7BU
Ffôn 01792 560600 Ffacs 01792 560601
Ebost: ygg.bryntawe@swansea-edunet.gov.uk

Nodau ac Amcanion

Ein cenhadaeth

“Darparu addysg cyfrwng Cymraeg cyflawn o fewn cymuned hapus, ofalgar ac uchelgeisiol lle mae pob aelod yn cael eu gwerthfawrogi, yn cael cefnogaeth ac yn cael eu trin gyda pharch a goddefgarwch. Anelwn at ragoriaeth ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol er mwyn i bob un o’r disgyblion gyflawni eu potensial llawn.”

Fe fyddwn yn gwireddu hwn drwy:

 • sicrhau safonau dysgu ac addysgu ardderchog sydd yn herio ac yn ysbrydoli pob disgybl
 • gynnig cwricwlwm eang a phwrpasol sydd yn addas i bob disgybl ac sy’n datblygu dysgwyr gydol oes
 • sicrhau cyfleoedd i bob disgybl feithrin balchder mewn ac ymwybyddiaeth o ddiwylliant, hanes a thraddodiadau Cymru ac i fanteisio’n llawn ar eu sgiliau dwyieithog
 • sicrhau cyfleoedd i bob disgybl ddatblygu sgiliau llythrennedd, rhifedd, TGCh, datrys problemau, gweithio gydag eraill a gwella dysgu a pherfformiad, er mwyn dod yn aelod llawn o weithlu’r dyfodol
 • gynnal a datblygu strwythur bugeiliol sy’n adnabod anghenion pob disgybl ac yn darparu’r gefnogaeth, gwybodaeth a chymorth angenrheidiol
 • gynnig profiadau allgyrsiol niferus ym meysydd chwaraeon, perfformio, ymweliadau lleol a rhyngwladol, elusennau a gweithgareddau cymunedol
 • gynnal a datblygu awyrgylch lle mae parch at werthoedd moesol ac ysbrydol
 • gynnal disgwyliadau uchel o ran ymddygiad a gwisg Ysgol
 • annog disgyblion i fyw bywydau iach ac i fwynhau gweithgareddau chwaraeon amrywiol
 • ddatblygu perthynas agos a chynhyrchiol gyda holl aelodau cymuned yr ysgol, gyda chyfleoedd cyson i rannu gwybodaeth
 • sicrhau rôl ganolog i farn disgyblion o fewn holl weithgarwch yr ysgol.

Pontio gyda’n hysgolion Cynradd Partner

Mae cryn dipyn o baratoi ymlaen llaw yn digwydd er mwyn sicrhau trosglwyddiad didrafferth o’r cyfnod Cynradd i’r Cyfnod Uwchradd. Yn wir, mae’n rhan o bolisi’r ysgol i sefydlu nifer helaeth o gysylltiadau gyda’r ysgolion cynradd partner gan fod trosglwyddo’n gallu golygu newid dramatig i lawer o ddisgyblion. Rydym yn awyddus i ddod i adnabod disgyblion Bl6 yn dda cyn iddynt gyrraedd Bryn Tawe, er mwyn iddynt ymgartrefu’n gyflym.

Y bwriad yw y bydd disgyblion yn treulio cyfnodau ym Mryn Tawe yn ystod Blwyddyn 6 yn dysgu drwy weithgareddau amrywiol gyda ffrindiau a chyfoedion hen a newydd. Gallai’r ymweliadau hyn er enghraifft gynnwys gwersi animeiddio yn yr adran TGCh, prosiect gwyddoniaeth, cystadleuaeth menter, sesiynau sgiliau chwaraeon neu wersi ‘rhagflas’ mewn iaith dramor fodern. Yn fwy ffurfiol, bydd amserlen gyflwyno wedi’i threfnu dros y flwyddyn flaenorol cyn eu trosglwyddo a fydd yn cynnwys y digwyddiadau isod.

Hydref
Staff a disgyblion Bryn Tawe yn ymweld ag ysgolion cynradd i gyflwyno gwybodaeth am fywyd ym Mryn Tawe. Gyda’r nos – sesiynau ar gyfer rhieni, i’w cynnal yn yr ysgolion cynradd.
Tachwedd
Gweithdai sgiliau allweddol ar gyfer Blwyddyn 6. Diwrnodau Agored ym Mryn Tawe ar gyfer rhieni Blwyddyn 6 (fesul ysgol gynradd)
Mawrth
Ymweliadau gan staff Bryn Tawe i gasglu gwybodaeth ar bob disgybl ym mlwyddyn 6. Diwrnod Entrepreneuriaeth ar gyfer disgyblion Blwyddyn 6.
Mehefin
Gweithdai ar gyfer disgyblion Mwy Abl a Thalentog. Noson rhieni-sesiwn holi ac ateb.
Gorffennaf
Wythnos Bontio:
 • Dydd Llun – Diwrnod o wersi sampl ar gyfer Blwyddyn 6;
 • Dydd Mawrth - diwrnod o weithgareddau awyr agored / datrys problemau.
 • Dydd Mercher – Dydd Gwener y cwrs pontio yn Llangrannog.

Gosod disgyblion mewn dosbarthiadau

Ar ôl cywain y wybodaeth fanwl o’r ysgolion cynradd partner, mae disgyblion yn cael eu gosod mewn dosbarthiadau gyda’r nôd o gynnal cydbwysedd yn ôl y meini prawf canlynol:

 • grwpiau cyfeillgarwch
 • personoliaeth a diddordebau
 • rhyw
 • gallu a chyflawniad
 • cefndir ieithyddol
 • cyngor gan staff yr ysgolion cynradd.

Polisi Derbyn

Mae 182 o leoedd ar gael ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7 ym Mryn Tawe. Mae’r ysgol yn dilyn polisi’r AALl, sydd ar gael gennym ni neu gan Adran Addysg Dinas a Sir Abertawe.

Sylwadau Blwyddyn 7

Rwy’n hoff iawn o’r ysgol oherwydd mae digon o le i chwarae ar y buarth ac mae llawer o ystafelloedd DT. Mae’r adeilad yn daclus ac yn lliwgar ac yn lle neis i weithio.
Dwi’n hoffi Bryn Tawe oherwydd yr Addysg Gorfforol – yr ystafell ffitrwydd a’r trampolins.
Rydw i’n hoffi’r ysgol oherwydd mae llawer o athrawon neis a lot o wahanol bethau i wneud amser cinio ac ar ôl ysgol. Rwy wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd yn gyflym iawn.
Mae pawb yn gyfeillgar ac mae llawer o gyfleoedd i fynd ar dripiau diddorol.
Mae bwyd y ffreutur yn flasus ac mae digon o ddewis ac rydym yn gallu nofio amser cinio am ddim. Mae llawer o gyfrifiaduron yn yr ystafelloedd TGCH ac mae’r gwersi’n hwyl.
Ysgol braf yw Bryn Tawe, mae llawer o bynciau newydd i ni ddysgu ac mae’r gwersi’n hwyl. Os oes problem gallwch siarad gyda’r Pennaeth Blwyddyn.
Mae Ysgol Bryn Tawe yn ysgol arbennig. Mae digon o glybiau fel clwb TG, pêl-rwyd, pêl-droed a chlwb gwaith cartref. Mae’r mentor o Flwyddyn 10 yn ffrind da sy’n helpu ni o gwmpas yr ysgol.
Rydym wedi ymweld â Bryn Tawe mor aml yn ystod Blwyddyn 6 roedd symud mewn i Flwyddyn 7 yn rhwydd ac mae gen i ffrindiau newydd o ysgolion eraill.
Rwy’n hoffi’r gwersi drama ac rydym yn cael cyfle i fod yn rhan o sioe ysgol.

Sylwadau Estyn – Mawrth 2013

Mae Ysgol Gyfun Bryn Tawe yn ysgol ragorol oherwydd:

 • mae perfformiad yr ysgol, yn enwedig yng nghyfnod allweddol 4, dros dair blynedd, yn cymharu’n dda iawn gydag ysgolion tebyg;
 • mae cyfleoedd ardderchog i’r disgyblion leisio eu barn am bob agwedd o ddatblygiad yr Ysgol - er enghraifft, maent yn ymchwilio a chynghori athrawon ar ddulliau effeithiol ac apelgar o gyflwyno technoleg ddigidol, a chyfrannu at adnoddau'r blwch dysgu ac addysgu. Mae hyn yn arfer sy’n arwain y sector.
 • mae ansawdd a chysondeb yr addysgu yn nodwedd ardderchog, gyda dros hanner yr addysgu yn rhagorol;
 • mae trefniadau asesu cyson ac effeithiol ar draws yr adrannau sy’n gwneud cyfraniad sylweddol at gynnydd disgyblion;
 • ymddygiad da iawn y disgyblion o fewn a thu hwnt i’r ystafell ddosbarth; ac
 • mae strategaethau adferol yr ysgol yn hyrwyddo ymddygiad rhagorol gan y disgyblion.

Y Diwrnod Ysgol

Rhennir y diwrnod i 6 gwers o 50 munud yr un mewn cylch pythefnos.

Cludiant i’r Ysgol

Darperir cludiant gan yr AALl ar gyfer holl ddisgyblion y dalgylch sy’n byw dros dair milltir i ffwrdd o’r ysgol (gan ddefnyddio’r llwybr mwyaf uniongyrchol a diogel i’r ysgol). Petai problem yn codi o ran trefnu cludiant, gofynnir i rieni gysylltu â’r Swyddfa Trafnidiaeth Ysgol yn Neuadd y Sir ar 01792 636000. Weithiau, bydd yr AALl yn caniatáu i rieni sy’n byw o fewn tair milltir i’r ysgol “brynu” sedd ar y bws os bydd sedd ar gael.

Bydd bysus yn gadael campws yr ysgol am 3.20pm dan oruchwyliaeth staff yr ysgol.

Dysgu ac Addysgu

Rydyn ni’n ystyried bod y ffordd y mae dysgu’n digwydd cyn bwysiced â’r hyn a ddysgir. Tra bo rhai meysydd astudio’n edrych yn gyfarwydd, bydd y dull o gyflwyno yn llawer mwy blaengar. Mae staff yr ysgol yn cynnal ffocws parhaus ar arfarnu amrediad o’r dulliau dysgu ac addysgu mwyaf effeithiol, ac yn cynllunio gwersi’n ofalus er mwyn manteisio i’r eithaf arnynt. Yn ystod y gwersi bydd disgyblion yn cael eu herio i gyflawni tasgau mewn awyrgylch gweithgar gydag ysbryd ymholgar. Anogir disgyblion i ddod yn fwyfwy cyfrifol am eu dysgu eu hunain ac i fyfyrio ar yr hyn a ddysgwyd a’r dulliau dysgu, ar ddiwedd y wers. Bydd defnydd cyson o dechnoleg tu fewn a thu allan yr ystafell dosbarth yn caniatáu mwy o hyblygrwydd yn y ffordd y bydd myfyrwyr yn dysgu ac yn hybu cynhwysedd digidol ar draws y cwricwlwm. Mae asesu ar gyfer dysgu yn rhan hanfodol o bolisi Dysgu ac Addysgu’r ysgol, wrth i ddisgyblion ddeall yn union beth yw meini prawf llwyddiant gwahanol weithgareddau dysgu a chael ei hyfforddi i hunanasesu ac asesu cymheiriaid.

Yn sail i’r holl ddysgu bydd Rhaglen Fugeiliol ddatblygedig sy’n ffocysu ar yr unigolyn. Ei diben fydd paratoi’r myfyrwyr yn effeithiol ar gyfer yr heriau, y cyfleoedd, y cyfrifoldebau a’r profiadau bywyd mewn cymdeithas ddwyieithog. Bydd yr agwedd hon ar ein gwaith hefyd yn cwmpasu llawer o’n Rhaglen Addysg Rhyw.

yfnod Allweddol 3 – Cyfnod Sylfaen

Mae’n cwricwlwm yng Nghyfnod Allweddol 3 yn cyflwyno’r Cwricwlwm Cenedlaethol gan ystyried strategaethau CA3 sy’n canolbwyntio ar gyfathrebu, rhifedd a chynhwysedd digidol. Ceir cyfleoedd cyson i fyfyrwyr ddatblygu cryfder mewn datrys problemau, gweithio gydag eraill a gwella dysgu a pherfformiad hefyd.

Blwyddyn 7

Bydd yr holl ddisgyblion sy’n cael eu derbyn i Flwyddyn 7 yn cael eu grwpio yn y ffordd orau ar gyfer eu dysgu. Ym Mlwyddyn 7 bydd hynny mewn grwpiau gallu cymysg, neu mewn grŵp cwricwlwm sylfaen a fydd yn canolbwyntio ar sgiliau sylfaenol ac hunan-drefniant, ynghyd â’r cwricwlwm pynciol. Bydd yr holl ddysgu wedi’i rannu’n unedau neu fodiwlau a bydd asesu’n digwydd ar ddiwedd pob modiwl. Er mwyn ategu hyn, bydd pwyslais ar asesu ffurfiannol anffurfiol drwy gydol y flwyddyn.

Ym Mlwyddyn 7 bydd yr holl ddisgyblion yn dilyn cwricwlwm eang wedi’i seilio ar sgiliau a chymhwysedd a fydd yn eu galluogi i ddatblygu’n ddysgwyr effeithiol a datblygu sgiliau ar gyfer bywyd a dysgu gydol oes. Addysgir Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Addysg Gorfforol, Ieithoedd Tramor Modern, Dylunio a Thechnoleg, mewn gwersi penodol. Drwy gyfrwng ein cwrs CAMU sy’n ffocysu ar ddysgu a datblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd drwy ddull thematig mae’r disgyblion yn cael cyfle i ddatblygu dealltwriaeth o Hanes, Daearyddiaeth, Addysg Grefyddol, Drama, Celf Thechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu. Darparir Addysg Bersonol a Chymdeithasol drwy gyfwng chwe bore ffocws drwy gydol y flwyddyn.

Cyfnod Allweddol 4

Astudir pynciau craidd gorfodol gan bob disgybl - Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Technoleg Gwybodaeth, Addysg Gorfforol, Addysg Grefyddol, Addysg Bersonol a Chymdeithasol ac yna cynigir tri dewis allan o ystod eang o bynciau academaidd a galwedigaethol yn unol â gweledigaeth Llwybrau Dysgu 14-19. Ceir dilyniant a llwybr dysgu perthnasol o Gyfnod Allweddol 4 i mewn i Gyfnod Allweddol 5 - sef y Chweched Dosbarth. Rydym wedi datblygu partneriaethau cryfion gyda darparwyr lleol addysg ôl 14.

Mae cwricwlwm dewisol yr ysgol ar gyfer 2016-17 yn cynnwys; Gwyddoniaeth Triphlyg, Daearyddiaeth, Hanes, Addysg Grefyddol, Twristiaeth a Hamdden, Celf, Cerdd, Drama, DT - deunyddiau gwrthiannol, DT - tecstilau, Arlwyo, Electroneg, TGCh, Ffrangeg, Sbaeneg, Almaeneg, Astudiaethau Cyfryngau, Astudiaethau Busnes, Addysg Gorfforol, Adeiladu, Trin Gwallt, Iechyd a Gofal a Bagloriaeth Cymru. Hefyd cynigir cyrsiau BTEC mewn Chwaraeon, Gwyddoniaeth a Gwasanaethau Cyhoeddus.

Cyfnod Allweddol 5

Rydym wedi sefydlu partneriaeth arloesol gydag Ysgol Gyfun Gwyr er mwyn creu Partneriaeth ôl 16 Bryn Tawe - Gwyr. Y bartneriaeth yw prif ddarparwr addysg ôl 16 cyfrwng Cymraeg o fewn Dinas a Sir Abertawe. Er mwyn cael manylion llawn o’r ddarpariaeth yn y Chweched Dosbarth, gwelir Prosbectws y Chweched ar wahân.

Addysg Rhyw

Mae addysg rhyw briodol a synhwyrol yn elfen bwysig yng ngwaith yr ysgol wrth baratoi myfyrwyr ar gyfer bywyd fel oedolion. Byddwn yn sicrhau bod y pwnc yn cael ei gyflwyno’n ofalus ac yn sensitif. Os byddwch yn dymuno tynnu eich plentyn allan o’r gwersi hyn oherwydd rhesymau crefyddol, diwylliannol neu foesol, byddwch gystal â gwneud cais ysgrifenedig i’r Pennaeth.

Nodau’r polisi yw:

 • cyflwyno’r ffeithiau mewn dull gwrthrychol a chytbwys
 • cael gwybod yr hyn sy’n gyfreithlon a’r hyn sy’n anghyfreithlon
 • helpu disgyblion wrth iddynt wneud penderfyniadau gwybodus, rhesymegol a chyfrifol
 • sicrhau fframwaith moesol lle bydd myfyrwyr yn cael eu hannog i ystyried pwysigrwydd hunanddisgyblaeth, urddas a pharch o safbwynt personol ac i eraill
 • galluogi disgyblion i werthfawrogi manteision bywyd teuluol sefydlog, a chyfrifoldebau magu plant
 • bod yn ymwybodol o beryglon cynhenid rhyw ddiofal a difeddwl.

Astudio Annibynnol a Gwaith Cartref

Mae holl fyfyrwyr Bryn Tawe’n gyfrifol am eu dysgu eu hunain. Er mai gwaith y staff yw cefnogi dysgu, yn y pen draw dim ond y myfyriwr all sicrhau llwyddiant. Fel rhan o sicrhau llwyddiant a datblygu disgyblaeth wrth ddysgu, disgwylir i’r holl fyfyrwyr gwblhau astudio annibynnol/gwaith cartref. Mae cyfnodau rheolaidd o astudio annibynnol yn cefnogi dysgu ar eu pennau eu hunain, cynllunio eu hamser eu hunain a bod yn gyfrifol am eu cynnydd eu hunain. Mae llwyddiant yn ystod Cyfnodau Allweddol 3, 4 a 5 yn dibynnu ar allu’r myfyrwyr i feistroli’r sgiliau astudio annibynnol hyn.

Mae’n rhan o bolisi Bryn Tawe bod gwaith astudio annibynnol yn cael ei osod yn rheolaidd gydag adborth gan staff. Bydd pob myfyriwr yn cael Cynlluniwr i Fyfyrwyr a fydd yn cael ei wirio gan staff pwnc yn rheolaidd. Gofynnwn i rieni fwrw golwg dros y rhain, mor aml â phosib a rhoi gwybod i ni a yw myfyriwr yn treulio gormod o amser ar astudio annibynnol neu ddim yn gwneud digon o hynny.

Bydd maint y gwaith astudio annibynnol a’r amser a dreulir arno yn amrywio, ond ym Mlwyddyn 7 bydd yn cymryd rhwng awr ac awr a hanner bob nos fel arfer.

Bydd y math o waith astudio annibynnol a fydd yn cael ei osod yn amrywio hefyd; gallai gynnwys ysgrifennu creadigol, ymarferion datrys problemau, gwaith ymchwil, adolygu ar gyfer profion, gwylio rhaglen deledu arbennig, ymchwil ar y rhyngrwyd, paratoi cyflwyniad llafar ac yn y blaen.

Llyfr Cyswllt i Ddisgyblion

Bydd gan y Llyfr Cyswllt ran hanfodol yn y cyswllt rhwng y cartref a’r ysgol o ddydd i ddydd. Bydd yn cynnig dull hwylus o gysylltu ag athrawon lle gallant ganmol disgyblion am waith a chynnydd da, a hefyd nodi pryderon gyda rhieni.

Ymgynghori â Rhieni

Mae’r ysgol yn rhoi pwyslais mawr ar ymgynghori â rhieni. O ran myfyrwyr Blwyddyn 7, bydd hyn yn cynnwys:

 • ymgynghori o ddydd i ddydd (dwy ffordd) trwy’r Llyfr Cyswllt
 • noson Ymgynghori ym mis Hydref gyda’r Tiwtor Personol i ystyried materion bugeiliol, ymgartrefu a.y.b.
 • adroddiadau Interim yn Rhagfyr
 • noson Ymgynghori gyda staff pwnc unigol yn ystod tymor y Pasg i ystyried cynnydd
 • adroddiad ysgrifenedig llawn gyda nodiadau cynnydd manwl ar gyfer pob pwnc yn Nhymor yr Haf.

Ond wrth gwrs, fel ysgol croesawn ymholiadau anffurfiol unrhyw bryd gan rieni sy’n dymuno trafod cynnydd addysgol eu plentyn.

Petaech chi’n dymuno trefnu cyfarfod ag aelod o staff, ffoniwch neu e-bostiwch yr ysgol ac fe wnawn bob ymdrech i ymateb cyn gynted ag y bo modd, fel arfer yr un diwrnod. Gofynnwn i rieni beidio â galw yn yr ysgol heb drefnu apwyntiad.

Gweithgareddau Allgyrsiol

Rydym yn rhoi pwys mawr ar yr amrywiaeth o glybiau a gweithgareddau sy’n cael eu cynnig; credwn y dylid annog myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau, eu doniau a’u gallu i’r eithaf. Bydd y gweithgareddau yma nid yn unig yn cychwyn diddordeb gydol oes, ond hefyd yn creu amgylchfyd sy’n hybu perthnasoedd gweithio cadarnhaol a ddaw yn sgìl y mwynhad a’r boddhad. Yn fwy na dim mewn ysgol Gymraeg, bydd y cyfle a ddaw yn y gweithgareddau hyn yn galluogi’r myfyrwyr i ddefnyddio’r Gymraeg mewn cyd-destunau eang ac amrywiol.

Dyma rai o’r gweithgareddau rydym yn cynnig:

Chwaraeon
Rygbi, pêl-droed, hoci, pêl-rwyd, pêl fasged, criced, tenis, athletau, badminton, ‘dodgeball’, golff, syrffio, dringo, nofio, codi pwysau, ffitrwydd, cylchedau, gwobr Dug Caeredin, hunan amddiffyn, gweithgareddau awyr agored, cyfeiriannu
Perfformio
Dawnsio hip hop, dawnsio stryd, dawnsio disgo, dawnsio gwerin, clocsio, côr, parti bechgyn, parti merched, canu unigol, gwersi offerynnol - llais, telyn, ffidil, chwythbren, pres, actio, can actol, cynyrchiadau ysgol a dramâu, siarad cyhoeddus a dadlau, gweithdai perfformio a theatr
Eisteddfod yr Urdd ac ysgol
Cystadlaethau llwyfan, chwaraeon a gwaith cartref.
Ymweliadau
Teithiau chwaraeon a cherddoriaeth, teithiau Hanes ac Addysg Grefyddol, gwaith maes Daearyddiaeth a Gwyddoniaeth, ymweliadau’r Urdd, cyrsiau preswyl awyr agored, gwibdeithiau rhyngwladol.

Cefnogaeth i Ddysgu

Os yw myfyrwyr i ddatblygu’n ddysgwyr llwyddiannus bydd angen cefnogaeth ac arweiniad arnynt. Bydd y staff addysgu yn pennu’r hyn a ddisgwylir gan fyfyrwyr ym mhob Cyfnod Allweddol ac yn monitro’r cynnydd tuag at y targedau hynny. Os bydd arwyddion bod myfyrwyr yn methu â chyrraedd y disgwyliadau hynny, bydd yr ysgol yn darparu rhaglen arweiniad a fydd yn benodol i’r myfyriwr unigol.

Bydd ffocws ar ddatblygu’r sgiliau ar gyfer dysgu effeithiol, gan gynnwys derbyn cyfrifoldeb, hunan-wybyddiaeth, meddwl yn greadigol a dadansoddi, gweithio fel tîm, pennu nodau, cynllunio eu dysgu eu hunain, cofnodi cynnydd, asesu perfformiad, adfyfyrio ar yr hyn a ddysgwyd a dathlu llwyddiant.

Diwallu anghenion yr holl ddisgyblion

Bydd Bryn Tawe yn gofalu am yr holl ddisgyblion. Bydd ein Trefniadau Bugeiliol a Lles wedi’u cynllunio er mwyn sicrhau bod disgyblion yn byw bywydau hapus, cytbwys a bod eu gwaith a’u cynnydd yn cael ei werthuso’n rheolaidd ac yn ofalus. Bydd cynnydd yn cael ei asesu’n anffurfiol yn ystod y tymor, ac yn ffurfiol trwy brofion uned.

Bydd y disgyblion hynny sy’n arddangos galluoedd arbennig neu a fyddai’n hoffi estyn a datblygu eu sgiliau mewn meysydd penodol yn cael cynnig cyfleoedd ymestynnol yn llwybrau cyflym.

Ar y llaw arall, lle bo disgyblion yn cael agweddau arbennig o’r cwricwlwm yn fwy anodd neu fod angen cefnogaeth arnynt i ddysgu, bydd adnoddau ychwanegol ar gael yn ogystal â sesiynau cefnogi a/neu hyfforddi penodol gan fentoriaid dysgu yn ogystal â chefnogaeth yn yr amgylchedd dysgu.

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae’n well gan Ysgol Bryn Tawe yr ymagwedd ysgol-gyfan ar gyfer disgyblion ag anghenion addysgol arbennig, sy’n darparu:

 • addysg o safon i BOB disgybl
 • cyfleoedd addysgol cyfartal i BOB disgybl

Gellir crynhoi cydraddoldeb fel a ganlyn:

 • yr hawl i dderbyn addysg gyda chyfoedion
 • yr hawl i ddisgwyl addasu’r ddarpariaeth i ddiwallu anghenion unigol
 • yr hawl i ystyried bod cyfraniad unigolyn yn gydradd â chyfraniad eraill

Yn ymarferol beth mae hynny’n ei olygu:

 • Bydd pob adran yn gyfrifol am y cynlluniau gwaith ar gyfer yr ystod gallu lawn. Bydd disgyblion ADY yn rhan o’r cynllunio cwricwlwm a dosbarth ac nid yn ychwanegiad ato
 • System hyblyg, gynhwysol gyda tynnu allan yn digwydd am resymau penodol a gytunwyd gan yr adrannau prif ffrwd a’r adran Mynediad i Ddysgu.
 • Mewn amgylchiadau arbennig, mae’n bosib y bydd galw am grwpiau dysgu arbennig er mwyn darparu profiadau addysgol addas lle gall disgyblion ag anawsterau dysgu brofi llwyddiant
 • Bydd yr Adran Mynediad i Ddysgu:
  • Yn rhoi cyngor ar addasrwydd deunyddiau, dulliau a gwahaniaethu
  • Yn rhoi cyngor ar anghenion penodol disgyblion unigol
  • Yn nodi, yn hysbysu ac yn cydlynu targedau cyfredol a thymor hir ar gyfer disgyblion ADY unigol ar draws y cwricwlwm
 • Yr Adran Mynediad i Ddysgu fydd yn gyfrifol am nodi’r disgyblion trwy archwiliad ysgol-seiliedig. Bydd hyn yn cynnwys asesiad diagnostig, cefnogaeth a swyddogaethau monitro ar gyfer y grŵp hwn
 • Bydd cefnogaeth yn y dosbarth yn canolbwyntio ar y gweithgareddau hynny lle mae angen cefnogaeth ac arweiniad penodol
 • O ran disgyblion â datganiadau, bydd yr Adran Mynediad i Ddysgu yn cyfrannu at gydgysylltiad gyda staff arbenigol megis y Gwasanaeth Seicoleg Addysg a’r Gwasanaeth Cefnogi. Bydd yr Adran yn gyfrifol am fonitro cynnydd y disgyblion â datganiad ac yn cynghori’r Pennaeth a’r athrawon prif ffrwd.

Pwysigrwydd Cyfranogaeth Rhieni

Mae’r berthynas rhwng Bryn Tawe a’i rhieni’n gwbl hanfodol, ac mae hynny’n hynod wir am rhieni sydd â phlant ag anghenion addysgiadol arbennig.

Mae’r ysgol yn credu bod y canlynol yn bwysig:

 • bod rhieni’n cael eu hystyried fel partneriaid cyfartal yn y broses
 • bod rhieni’n ymwybodol o bolisi AAA yr ysgol
 • bod rhieni’n ymwybodol o’r gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer plant AAA yn yr ysgol ac yn yr Awdurdod Addysg Lleol
 • bod rhieni’n ymwybodol o’u hawl i fod yn rhan o’r prosesau a phwysigrwydd eu cyfraniad
 • bod rhieni’n cael gwybodaeth am sefydliadau gwirfoddol lleol a chenedlaethol a allai ddarparu gwybodaeth, cyngor a/neu gyfarwyddyd
 • bod rhieni’n cyfranogi ym mhob cam o’r broses ‘Cyfeirio fesul Cyfnod’ yn yr ysgol
 • bod rhieni’n cyfranogi yn y cyfarfodydd adolygu ar gyfer y ‘Cyfeirio fesul Cyfnod’ a’r Adolygu Datganiadau
 • bod rhieni’n teimlo’n hyderus y gallant ymgynghori â’r cydlynydd AAA ynglŷn ag anghenion eu plentyn unrhyw bryd.

Presenoldeb

Mae presenoldeb rheolaidd yn hanfodol ar gyfer dysgu effeithiol. Mae presenoldeb yn un o flaenoriaethau’r ysgol ac mae system reoli effeithiol wedi’i sefydlu. Mae pob math o absenoldeb yn effeithio ar gynnydd plant yn yr ysgol, ac mewn achos presenoldeb anfoddhaol gweithredir y drefn ganlynol:

 • Presenoldeb o dan 95% mewn tymor
  Cyfweld â’r myfyriwr Presenoldeb o dan 85% mewn tymor
  Hysbysu rhieni Presenoldeb o dan 80%
  Gwahodd rhieni i gyfweliad presenoldeb
  gyda chefnogaeth y Swyddog Lles

Dylid esbonio pob absenoldeb mewn nodyn gan rieni pan fydd y myfyriwr yn dychwelyd i’r ysgol. Lle bo’r absenoldeb oherwydd salwch neu reswm digonol arall, bydd yr ysgol yn cefnogi’r disgybl trwy sesiynau cefnogi ychwanegol er mwyn iddynt ddal i fyny.

Presenoldeb 2015-16

Presenoldeb % Absenoldeb gyda chaniatâd % Absenoldeb heb ganiatâd %
Ysgol gyfan 94.4 5.1 0.6
Abertawe 94.3 4.4 1.3
Cymru 94.2 4.5 1.3

Canran Presenoldeb Bryn Tawe

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
93.45% 93.46% 94.40% 94.60% 94.40%

Apwyntiadau

Gofynnwn yn garedig hefyd i chi drefnu apwyntiadau gyda’r meddyg neu’r deintydd a.y.b y tu allan i oriau ysgol os yw hynny’n bosib. Os na ellir osgoi hynny, dylai myfyrwyr ddod â llythyr a lofnodwyd gan riant/warcheidwad er mwyn cael eu rhyddhau o’r gwersi. Dylid mynd â’r llythyr hwn i swyddfa’r ysgol lle bydd y disgybl yn cael caniatâd awdurdodedig i adael yr ysgol.

Gwyliau’r teulu yn ystod y tymor

Rydym yn llwyr ymrwymedig i godi lefelau presenoldeb disgyblion, er mwyn codi safonau cyrhaeddiad. Rydym yn gofyn yn garedig i rieni/gwarcheidwaid i drefnu gwyliau yn ystod cyfnodau o wyliau ysgol yn unig. Mae eisoes yn amlwg bod y strategaeth o annog pobl i beidio â chymryd gwyliau yn ystod y tymor wedi arwain at welliant sylweddol mewn presenoldeb ym Mryn Tawe ac ar draws ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Felly mae’r ysgol yn bwriadu dilyn y strategaeth hon fel rhan o’i hymgyrch i wella presenoldeb.

Yn gyffredinol, ni fydd y Pennaeth yn caniatáu absenoldebau oherwydd gwyliau yn ystod y tymor. Bydd y Pennaeth yn ystyried pob cais yn unigol cyn penderfynu ar yr ymateb. Mae hyn yn golygu y bydd absenoldebau o ganlyniad i ddisgyblion yn mynd ar wyliau yn ystod y tymor heb ganiatâd y Pennaeth yn cael eu cofnodi fel rhai heb ganiatâd.

Salwch

Os bydd myfyriwr yn mynd yn sâl pan yw yn yr ysgol byddwn yn ymdrechu i gadw’r plentyn yn gysurus. Os bydd yn rhaid i fyfyrwyr gymryd moddion presgripsiwn, dylid cadw hwn yn swyddfa’r ysgol. Cyfrifoldeb y myfyriwr fydd dod i’r swyddfa er mwyn cymryd y moddion ar yr adegau priodol.

Lle bo hynny’n angenrheidiol, byddwn yn hysbysu rhieni a bydd y myfyriwr yn mynd adref. Cyfrifoldeb y rhieni yw trefnu casglu’r plentyn o’r ysgol a mynd ag ef adref neu at y meddyg neu i’r ysbyty.

Gofynnwn i rieni gysylltu â’r ysgol ar ddiwrnod cyntaf absenoldeb a darparu nodyn absenoldeb ar gyfer y myfyriwr. Heblaw bod gwybodaeth wedi’n cyrraedd am y rheswm dros absenoldeb disgybl, fe fyddwn yn cysylltu â’r cartref ar y diwrnod cyntaf o absenoldeb drwy neges destun. Mewn achos o absenoldeb hir, bydd yr ysgol yn trefnu anfon gwaith gartref lle bo hynny’n briodol.

Bwlio

Gall bwlio ddigwydd mewn sawl ffordd, yn agored ac yn guddiedig. Mae bwlio’n gwbl groes i ethos Bryn Tawe ac ni fydd yn cael ei oddef.

Mae gan bob myfyriwr ym Mryn Tawe’r hawl i fod yn unigolyn, a’r hawl i gael ei addysgu mewn amgylchedd hapus, di-bwysau. Bydd disgyblion sy’n cael eu bwlio, beth bynnag yw’r dull, yn anhapus yn yr ysgol ac yn llai llwyddiannus.

Bydd Bryn Tawe’n defnyddio pob dull posib i wrthweithio bwlio. Gallai’r dulliau hyn gynnwys:

 • defnyddio contractau gwrthfwlio
 • cyfeirio cyson at y ffaith nad yw’r ysgol yn goddef bwlio trwy wasanaethau ysgol a llys a.y.b
 • bwlis cyson yn cael eu cyfweld gan gyngor yr ysgol
 • cyfranogiad rhieni (y bwli a’r dioddefwr)
 • defnydd uniongyrchol o sancsiynau/gosbau (ceir enghreifftiau o’r rhain yn y ‘Côd Ymddygiad’ isod)

Dylid rhoi gwybod am achosion o fwlio yn syth gan y myfyriwr a/neu rieni.

Côd Ymddygiad Bryn Tawe

Materion ymddygiad

Hanfod bywyd ym Mryn Tawe yw parch at bawb. Mae hynny’n golygu ein bod yn cyflawni ein dysgu gan sicrhau nad yw’n hymddygiad yn ymyrryd â chyfle eraill i ddysgu neu wneud eu gwaith. Mae hyn yn berthnasol i bawb sy’n gweithio yn Ysgol Bryn Tawe.

Rydym wedi mabwysiadu Arferion Adferol fel elfen greiddiol i hybu ymddygiad bositif yng nghymuned yr ysgol. Bwriad Arferion Adferol yw i ddatblygu cymuned, datblygu perthnasau ac i reoli gwrthdaro drwy ail adeiladu’r drwg a wnaed a datblygu perthnasau.

Rydym yn ymfalchïo yn y safonau uchel o ran parch, cwrteisi ac ymddygiad sydd yn bodoli ym Mryn Tawe. Wrth fabwysiadu Arferion Adferol rydym am:

 • sicrhau bod disgyblion yn rhan allweddol o’n prosesau disgyblu
 • sicrhau bod ethos a naws bositif yn parhau mewn gwersi a thu allan
 • sicrhau parhad wrth ddatblygu perthnasau positif rhwng staff a disgyblion a rhwng disgyblion

Bydd Côd Ymddygiad Bryn Tawe yn cael ei egluro i bawb ac mae’r pwyntiau allweddol sy’n sylfaen i’r côd hwnnw wedi’u crynhoi ar ddechrau’r prosbectws hwn.

Nid yw ymddygiad anaddas yn dderbyniol ym Mryn Tawe a bydd gweithredu cadarn yn dilyn ym mhob achos. Byddwn yn hysbysu rhieni ac yn eu cynnwys pan fo hynny’n briodol ac yn gofyn iddynt ddod i drafod materion gyda ni.

Yn Ysgol Bryn Tawe, mae athrawon yn cael y cyfle i addysgu a’r disgyblion yn cael y cyfle i ddysgu – heb i neb darfu ar hynny.

Mae yna bedair egwyddor sy’n allweddol i ni wrth i ni ymgorffori Arferion Adferol.

 • Yn gyntaf, annog staff i sicrhau rheolaeth uchel o sefyllfaoedd, ond bod yna gefnogaeth uchel hefyd ar gyfer disgyblion. Mae ffocws bod yn adferol yn sicrhau bod staff yn gweithio gyda disgyblion, yn hytrach na gwneud iddynt neu dros ddisgyblion.
 • Yn ail, mae’n allweddol bod disgyblion yn gweld unrhyw broses ddisgyblu yn deg drwy ddilyn y tair egwyddor sylfaenol - Cynnwys (pob cyfranogwr), Esbonio (yn glir fel bod pawb yn deall), Eglurdeb (am beth fydd yn digwydd yn y dyfodol).
 • Yn drydydd, defnyddio cyfres o gwestiynau adferol penodol sydd yn niwtral ac yn peidio barnu wrth ddelio gyda digwyddiad. Maent yn help i wahaniaethu a ffocysu ar yr ymddygiad, yn hytrach na’r unigolyn.
 • Yn olaf, rhoi’r cyfle i’ bawb yng nghymuned yr ysgol i fynegi eu hemosiynau’n rhydd, ble mae’r ffocws ar wrando ar eraill, cydnabod teimladau a’u rhannu gydag eraill.

Gwobrwyo a sancsiynau

Bwriad yr ysgol yw creu perthnasoedd cadarnhaol gyda phawb a gwobrwyo’r holl aelodau am eu cyfraniad. Bydd y gwobrau’n cynnwys:

 • pwyntiau clod
 • gwobrau ar lafar
 • canmoliaeth
 • gwobrau ysgrifenedig gan y staff
 • tystysgrifau
 • gwobrau ysgrifenedig gan y Pennaeth
 • tocynnau anrhegion
 • gwibdeithiau ysgol.

Mae’r gwobrau hyn ar gael i bawb

Canlyniadau ymddygiad annerbyniol

Os bydd myfyriwr yn methu â chydymffurfio â’r disgwyliadau uchel sydd gennym ym Mryn Tawe bydd yr ysgol yn defnyddio’r sancsiynau/cosbau canlynol yn ôl difrifoldeb y drosedd:

 • cadw i mewn ar ataliad amser cinio gan athrawon pwnc
 • cadw i mewn ar ataliad ar ôl ysgol
 • cerdyn ymddygiad - i’w anfon adref i’w arwyddo
 • gwasanaeth Cymunedol
 • gwaharddiad mewnol lle bydd y myfyrwyr yn gorfod gweithio’n dawel am gyfnod penodol yn yr Ystafell Gynhwysiant – ‘Y Gilfach’ o dan oruchwyliaeth staff
 • gwaharddiad Cyfnod Penodol neu Waharddiad Parhaol, am droseddau difrifol.

Yn Ysgol Bryn Tawe byddwn yn rhoi’r pwyslais ar greu hinsawdd lle na fydd ymddygiad annerbyniol yn cael ei oddef –gan staff na myfyrwyr.

Amddiffyn Plant

Mae’r ysgol yn dilyn trefniadau “Canllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008”. Am fanylion llawn neu gopi o’r polisi cysylltwch gyda’r ysgol.

Iechyd a Diogelwch/Diogelwch Safle

Byddwn yn wyliadwrus iawn o ran materion iechyd a diogelwch. Bydd asesiadau risg yn digwydd yn yr ysgol ac ar gyfer gweithgareddau y tu allan i’r ysgol lle gallai peryglon godi.

Mae’n rhaid adrodd am unrhyw niwed personol i’r Swyddog Gweinyddol. Mae ffens yn amgylchynu safle’r ysgol gyda system CCTV cynhwysfawr. Rheolir y maes parcio gyda system gwahanfur. Diweddarir awdit Iechyd a Diogelwch a Chynllun Gweithredu yn yr ysgol yn gyson.

Bydd materion Iechyd a Diogelwch yn cael eu trafod yn rheolaidd yng nghyfarfodydd pwyllgor Iechyd a Diogelwch y Corff Llywodraethu a’r Is-bwyllgor Adeiladau.

Ysmygu

Mae polisi dim ysmygu gan Ysgol Bryn Tawe ar gyfer disgyblon, staff ac ymwelwyr. Gwyddom fod ysmygu’n gallu niweidio iechyd ysmygwyr a’r bobl sydd o’u cwmpas. Felly nid yw ysmygu’n dderbyniol o gwbl ar dir Bryn Tawe.

Diogelu eiddo personol

Y myfyrwyr sy’n gyfrifol am eu heiddo personol. Gofynnwn i fyfyrwyr beidio â dod ag eitemau drud i’r ysgol. Byddwn yn darparu lle diogel i storio offerynnau cerdd myfyrwyr. Bydd disgyblion yn derbyn locer personol ble’n bodib. Bydd cost o £3.00 yn ofynnol ar ddechrau Blwyddyn 7 cyn i fyfyrwyr gael allwedd. Bydd gan y staff Addysg Gorfforol eu trefniadau diogelwch eu hunain ar gyfer pethau gwerthfawr y disgyblion.

Ymarfer Tân

Bydd yr holl fyfyrwyr yn gwybod beth yw’r drefn pan fydd tân. Bydd posteri yn amlinellu’r drefn ymhob ystafell addysgu. Er mwyn cadarnhau’r drefn hon bydd Ymarfer Tân yn ddigwyddiad rheolaidd yn Ysgol Bryn Tawe. Yn ffodus mae system daenellu yn yr ysgol.

Bwyta’n Iach

Bydd ffreutur yr ysgol yn darparu system gaffeteria lle gall disgyblion ddewis eu prydau o fwydlen ddyddiol benodol. Byddwn yn sicrhau bod digon o gyfle gan y disgyblion i ddewis amrywiaeth o fwyd iach a deniadol.

Sgrinio iechyd a brechiadau

Yn ystod eu cyfnod yn Ysgol Bryn Tawe bydd y myfyrwyr yn cael sesiynau sgrinio iechyd a brechiadau. Byddwn yn hysbysu rhieni trwy lythyr pan fydd hynny’n digwydd ac yn gofyn am eu caniatâd.

Ffônau symudol

Mae’r ysgol yn cydnabod bod ffônau symudol yn ddefnyddiol yn enwedig mewn argyfwng. Rydym hefyd yn cydnabod bod ffônau yn gallu cyfrannu tuag at gynnydd addysgiadol disgyblion. Dan amodau penodol mae disgyblion yn cael defnyddio ffôn symudol yn yr ysgol, gyda chaniatâd athro yn unig. Gweler y manylion llawn yn y Polisi Ffonau Symudol, sy’n nodi os ydy disgybl yn torri rheolau ffôn yna fe fydd y ffôn yn cael ei gadw’n ddiogel yn yr ysgol nes bod rhiant ar gael i’w gasglu. Gwerthfawrogwn gefnogaeth rhieni yn y mater yma.

Cyngor Ysgol Bryn Tawe

Mae rôl Cyngor yr Ysgol yn ganolog i athroniaeth yr ysgol o ganiatáu i’r myfyrwyr gyfrannu’n gadarnhaol i fywyd yr ysgol. Yn amlwg, mae llawer o fanteision addysgol y gall myfyrwyr elwa ohonynt trwy gymryd rôl weithgar yn y broses ddemocrataidd yn yr ysgol.

Mae pob grŵp blwyddyn yn datblygu eu Cyngor Blwyddyn eu hunain. Caiff myfyrwyr eu hethol, o blith y cynghorau hyn, i fod yn aelodau o’r Cyngor Ysgol Gyfan. Mae prif ddisgyblion yn eistedd ar Gorff Llywodraethwyr yr ysgol fel disgyblion Lywodraethwyr.

Ymysg y llwyddiannau dros y blynyddoedd diwethaf roedd:

 • Ennill hyd at Gam 4 o’r wobr Ysgolion Iach
 • Trefnu diwrnodau rhwydweithio gyda Chynghorau Ysgolion Sir Abertawe
 • Sefydlu’r cynllun Mentora i wella pontio disgyblion blwyddyn 7
 • Cydweithio gyda ‘Cymunedau yn gyntaf’ i wella cysylltiadau rhwng yr ysgol â’r gymuned leol
 • Sefydlu’r cynllun ‘Arweinwyr Digidol’
 • Datblygu Cynaladwyedd trwy ffurfio Cyngor Eco a Masnach Deg
 • Cymryd rhan yn y broses o ddewis staff newydd ar gyfer yr ysgol
 • Gwelliannau i amgylchedd yr ysgol (biniau, golau pêl-droed, meinciau picnic, newidiadau i’r ffreutur ayb)
 • Trefnu wythnos Iechyd

Mae’r Cyngor Ysgol a’r Cynghorau Blwyddyn yn cyfarfod yn gyson ac maent yn gyrff gweithredol sy’n cael adborth rheolaidd gan yr uwch dîm arwain. Yn sgil hyn mae’r myfyrwyr sy’n aelodau o’r cyngor ysgol yn fawr eu parch ymysg eu cyd-ddisgyblion.

Polisi Taliadau a Chyfraniadau Ariannol

Yn unol â’r ddeddfwriaeth berthnasol sydd wedi’i chynnwys yn Neddf Diwygio Addysg 1988, mae Corff Llywodraethu Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe yn dweud bod addysg yn rhad ac am ddim i’r disgyblion os ydyw’n digwydd:

 • yn ystod oriau ysgol
 • tu allan i oriau ysgol ond yn ofynnol fel rhan o arholiad / o’r Cwricwlwm Cenedlaethol / o Addysg Grefyddol statudol
 • Gellir gofyn am gyfraniadau gwirfoddol ar gyfer gweithgareddau’r ysgol. Ni fydd disgyblion dan anfantais os na fydd rhieni’n cyfrannu. Wrth gwrs, bydd ymarferoldeb ariannol unrhyw weithgaredd yn penderfynu a fydd yn bosib ei drefnu yn y pen draw.
 • Bydd cyfranogi mewn gweithgareddau addysgol y tu allan i oriau ysgol nad ydynt yn rhan o gwricwlwm yr ysgol ar sail dewis rieni a’u parodrwydd i dalu am y gweithgareddau hynny.

Cyfle Cyfartal

Mae’r ysgol yn ymroddedig i egwyddor cyfle cyfartal i bawb waeth beth fo’u rhyw, eu lliw, eu cefndir ieithyddol neu eu gallu. Mae polisi cyfle cyfartal yr ysgol yn adlewyrchu’r ymrwymiad hwn.

Dimensiwn Ysbrydol yr Ysgol

Yn unol â’r gyfraith, darperir cynnwys Addysg Grefyddol y cwricwlwm trwy addoliad ar y cyd a gwersi Addysg Grefyddol i’r holl fyfyrwyr. Fodd bynnag, mae gan rieni’r hawl i dynnu eu plentyn allan o’r profiadau hyn (e.e. crefyddau eraill) trwy wneud cais ysgrifenedig i’r Pennaeth.

Materion Dyngarol ac Elusennol

Ochr yn ochr â’r gwerthoedd ysbrydol yr ysgol, bydd y myfyrwyr yn cael eu hannog i ddatblygu diddordeb a mynegi eu barn ar faterion sy’n effeithio arnom fel rhan o’r ddynoliaeth. Gall hyn gynnwys mabwysiadu elusennau a phrosiectau dyngarol yn yr ysgol.

Addysg Gorfforol a Chwaraeon

Mae’r ysgol yn ffodus iawn ei bod yn gallu mwynhau amrywiaeth o gyfleusterau chwaraeon. Mae disgyblion yn gallu manteisio ar y cyfleusterau rhagorol sydd ar gael yn y ganolfan hamdden ar gampws yr ysgol. Mae’r rhain yn cynnwys pwll nofio gwych, campfeydd, campfeydd aml-offer ac ystafelloedd ffitrwydd ynghyd â champws eang ac agored. Mae gan yr ysgol ddigon o gyfleusterau newid o ansawdd da a champfa ar gyfer gweithgareddau dan do.

Disgwylir i bawb gymryd rhan yn yr ystod eang o weithgareddau a drefnir gan yr Adran Addysg Gorfforol. Bydd y cwricwlwm yn cynnwys ffitrwydd ac iechyd, sgiliau sylfaenol, athletau, gymnasteg, dawns, hoci, pêl-rwyd, rygbi, pêl-droed, tenis, rownderi a thraws gwlad.

Y nod yw caniatáu i gynifer o ddisgyblion â phosib fwynhau’r amrywiaeth ehangaf posib o weithgareddau chwaraeon a ffitrwydd .

Bydd pwyslais hefyd ar gymryd rhan mewn chwaraeon cystadleuol. Bydd hyn yn cael ei hybu trwy gystadlaethau ar lefel Llys, Blwyddyn, Sir, Cymru gyfan a Phrydain!

Disgwylir i’r holl ddisgyblion ddod â’r cit cywir i bob gwers addysg gorfforol. Os oes cyflwr meddygol a allai atal cymryd rhan o dro i dro, dylid nodi hynny trwy lythyr rhieni / tystysgrif feddygol.

Mae’r ysgol yn rhoi pwys mawr ar ddatblygiad y person cyfan, a meithrin arferion ac agweddau iach a fydd yn fuddiol i ffordd o fyw'r myfyrwyr wrth iddynt dyfu’n oedolion.

Addysg Yrfaol

Mae pob disgybl o flwyddyn 8 ymlaen yn mynychu gwersi penodol ar addysg yrfaol ac entrepeneuraeth. Mae Addysg Gysylltiedig â gwaith yn rhan bwysig o’r Fagloriaeth Cymraeg ym mlwyddyn 10 a 12.

Mae gan bob aelod o flwyddyn 11 yr hawl i dderbyn cyfweliad â Swyddog Gyrfaoedd yn cynrychioli ‘Gyrfa Cymru’. Rydym yn targedu grŵp bach o ddisgyblion ym Mlwyddyn 11 i dderbyn arweiniad pellach gan sywddog gyrfau Gyrfa Cymru. Mae’r disgyblion yn derbyn cefnogaeth cyson ar wahanol lwybrau sydd ar gael iddynt ôl-16 oed a’r sgiliau personol a chymdeithasol sydd angen arnynt. Mae gan Ysgol Bryn Tawe record ardderchog o weld disgyblion o bob ystod gallu yn gwneud trosglwyddiad llwyddiannus i addysg, prentisiaeth neu hyfforddiant ôl-16 oed. Mae disgyblion yn elwa’n fawr o ddiwrnodau ymgynghori yn ystod y cyfnodau trawsnewid cwricwlaidd ym mlynyddoedd 9 ac 11.

Ar gyfartaledd mae tua 95% o ddisgyblion ysgol Bryn Tawe yn parhau mewn addysg llawn amser ar ddiwedd CA4.

Mae rhwng 75-80% o ddisgyblion sy’n gadael ar ôl blwyddyn 13 yn symud ymlaen i addysg uwch.

Arholiadau

Manylion Arholiadau Allanol 2016

Hoffai’r Llywodraethwyr longyfarch disgyblion a staff yr ysgol ar eu llwyddiant unwaith eto eleni yn yr arholiadau allanol.

% Disgyblion a enillodd 5 neu fwy o raddau TGAU
A* - C A* - G
Bryn Tawe 2016 100 100
Bryn Tawe 2015 97 98
Bryn Tawe 2014 96 99
Bryn Tawe 2013 93 100
Abertawe 2016 86 97
Cymru 2015 84 94

GCSE

% Disgyblion a enillodd 5 neu fwy o raddau TGAU gan gynnwys Maths a Chymraeg neu Saesneg Sgor Pwyntiau wedi ei gapio ( yr 8 canlyniad gorau) % Disgyblion a gyrhaeddodd y Dangosydd Pwnc Craidd ( o leiaf gradd C mewn Cymraeg neu Saesneg, Maths a Gwyddoniaeth )
Bryn Tawe 2016 68 375 65
Bryn Tawe 2015 68 366 64
Bryn Tawe 2014 60 362 57
Bryn Tawe 2013 69 368 56
Abertawe 2016 64 358 61
Cymru 2015 58 344 55

SAFON UWCH

% Disgyblion a gofrestrwyd ar gyfer 2 bwnc neu ragor a enillodd 2 Safon Uwch neu ragor
A* - C A* - E
Bryn Tawe 2016 74 100
Bryn Tawe 2015 84 98
Bryn Tawe 2014 71 98
Bryn Tawe 2013 65 93

Canran y cohort a dderbyniodd cynnig Addysg Uwch a gafodd le -Bryn Tawe 2016 : dros 90%.

ASESIADAU DIWEDD CYFNOD ALLWEDDOL 3 BL 9 2014

I gyrraedd y Dangosydd Pwnc Craidd (DPC) rhaid i ddisgybl gyrraedd o leiaf lefel 5 mewn Mathemateg, Gwyddoniaeth a naill ai Cymraeg (iaith gyntaf) neu Saesneg

CANLYNIADAU ASESIADAU’R CWRICWLWM CENEDLAETHOL

% Disgyblion sy’n cyrraedd lefel 5 neu’n uwch

Bryn Tawe 2016 Abertawe 2016 Cymru 2016
Cymraeg 94.3 95.6 92.0
Saesneg 96.7 89.8 89.2
Mathemateg 94.3 90.4 90.1
Gwyddoniaeth 97.5 92.4 92.8
DPC 93.4 86.3 85.9

Y Weithdrefn Gwyno

Dylai rhieni sy’n anfodlon ynghylch rhywbeth sy’n ymwneud â’r ysgol gysylltu â ni ar unwaith. Bydd y Pennaeth bob amser yn barod i gwrdd â rhieni sy’n pryderu er mwyn datrys anawsterau. Dylai rhiant sy’n dal yn anfodlon gysylltu â Chadeirydd y Corff Llywodraethu.

Gellir cyfeirio cwyn fwy difrifol i’r Adran Addysg, Dinas a Sir Abertawe, Neuadd y Sir, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN.

Cael gafael ar Ddogfennau Polisi’r Ysgol

Mae polisïau a chynlluniau gwaith yr ysgol, ynghyd â dogfennau statudol Llywodraeth Cynulliad Cymru ar addysg ar gael ar gyfer rhieni a phobl eraill â diddordeb yn yr ysgol. Byddwch gystal â chysylltu â’r ysgol er mwyn trefnu i weld y dogfennau hyn.

Dyddiadau Tymhorau a Gwyliau Ysgolion 2017/2018

Gwyliau Hanner Tymor
Tymor Tymor yn dechrau Tymor yn gorffen Dechrau Gorffen Tymor yn dechrau Tymor yn gorffen Dyddiau
Yr Hydref 2017 Dydd Llun 4 Medi Dydd Gwener 27 Hydref Dydd Llun 30 Hydref Dydd Gwener 3 Tachwedd Dydd Llun 6 Tachwedd Dydd Gwener 22 Rhagfyr
Nifer y dyddiau 40 35 75
Y Gwanwyn 2018 Dydd Llun 8 Ionawr Dydd Gwener 16 Chwefror Dydd Llun 19 Chwefror Dydd Gwener 23 Chwefror Dydd Llun 26 Chwefror Dydd Iau 29 Mawrth
Nifer y dyddiau 30 24 54
Yr Haf 2018 Dydd Llun 16 Ebrill Dydd Gwener 25 Mai Dydd Llun 28 Mai Dydd Gwener 1 Mehefin Dydd Llun 4 Mehefin Dydd Llun 24 Gorffennaf
Nifer y dyddiau 29 37 66
Cyfanswm 195

Gwyliau Banc

30 Mawrth 2018
Gwener Y Groglith
2 Ebrill 2018
Llun Y Pasg
7 Mai 2018
Gŵyl Banc Calan Mai
28 Mai 2018
Gŵyl Banc y Gwanwyn

Cysylltwch

Hyderwn fod y prosbectws hwn wedi bod o gymorth. Rydyn ni’n hyderus y bydd Bryn Tawe nid yn unig yn cynnig addysg o’r radd flaenaf i’ch plentyn, ond hefyd y byddwn yn cael y fraint o feithrin pobl ifanc sy’n hyderus, yn ymchwilgar ac yn uchelgeisiol, sy’n ymfalchïo yn eu hysgol a’u treftadaeth ddiwylliannol a ieithyddol.

Os oes gennych ymholiadau neu faterion yr hoffech eu trafod mae croeso i chi gysylltu â’r ysgol.

Ein rhifau ffôn cyswllt yw:

Ffôn yr ysgol: 01792 560600 / Fax 01792 560601

Ebost: simon.davies@swansea-edunet.gov.uk (Pennaeth)

E-bost yr ysgol: ygg.bryntawe@swansea-edunet.gov.uk

footer logos